İnsan Kaynakları Yönetimi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinde problemlere neden olabilecek örgütsel faktörlerden biridir?


Tecrübesizlik

Stres

Dikkatsizlik

Güvenlik kurallarına uyulmaması

Eğitim yetersizliği


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi yapılmasının amaçlarından biri değildir?


Ücret yapısını basit ve akılcı bir temele oturtmak
İşletmenin yeni pazarlara açılmasını sağlamak
İşleri ve ücret oranlarını diğer firmalar ile karşılaştırabilmek
Tartışma yaratan durumları azaltmak
Toplu pazarlıklar için bilimsel objektif veriler elde etmek

3.Soru

1. Ücret politikalarının ve stratejilerin belirlenmesi 2. İşlerin analiz edilmesi ve tanımlamaların yapılması 3. İş değerlemelerin yapılması 4. Piyasa ücret verisinin elde edilmesi 5. Ücret yapısının oluşturulması 6. Personelin bilgilendirilmesi 7. Sistemin uygulanmasıÜcret sistemi kurulması sırasında izlenen yukarıdaki aşamaların hangileri dış çevreyle yakın ilişkilidir?


1-2-4-5
1-4-5
4-5
1-2-3
1-2-4

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi yapma nedenlerinden biri değildir?


Organizasyondaki işleri ve ücret oranlarını diğer organizasyonlarınkilerle karşılaştırmada kullanılabilecek bir araç elde etmek
Sadece ücret yapısının düzenlenmesini sağlamak 
Performans değerlemesine bir dayanak sağlamak
Tartışma yaratan durumları azaltacak ve var olan tartışmaların çözülmesini sağlayacak bir ortam yaratmak
Personelin daha yüksek düzeydeki işlere ulaşma çabalarını artıracak teşvikler sağlamak

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinden biridir?


İşe alıştırma eğitimi
T Grup
İşletme oyunu
Kurslar
Rol oynama

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1. grup suçlardandır?


Ayda iki gün mazeretsiz olarak işe gelmeme
İşyerinde kavga etme veya birilerine bedensel zarar verme
Mesai bitmeden işi bırakma
Yöneticiden izin almadan işletmeyi terketme
İş esnasında uyuma

7.Soru

I.Ücret oranlarının nasıl belirleneceği II. Ücret artışlarının neye göre ve nasıl yapılacağı III. Transfer ve yükseltme durumunda ücret artışının nasıl yapılacağıYukarıdaki hususlar aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


Ücret yapısını etkileyen unsurlar
Ücret yönetiminin amaçları
Ücret sistemleri
Ücret konusunda belirlenecek politikalar
Ücret stratejileri

8.Soru

I. İşe Alıştırma
II. Bulma
III. Seçme
Yukarıda sıralanan işe alma sürecinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir?


II-I-III

III-I-II

III-II-I

II-III-I

I-II-III


9.Soru

..........................................: Bireysel ve örgütsel performansı artırmak için bireysel kariyer hedefleri ve beklentileri ile örgütün ileriye dönük ihtiyaçlarının bütünleştirildiği bir terfi ve kariyer planlaması yapılmalıdır. Bu bireyler için tek tek kariyer planlaması yapılmalı ve geliştirmek için her türlü destek verilmelidir.

Tanımında boşluğa hangi başlık gelecektir?


eğitim ve geliştirme

kariyer planlama ve geliştirme

performans değerleme

ödülleme

disipline etme


10.Soru

Bir işletmenin kısa ve uzun vadede ihtiyacı olan iş gücünün sayı, tür ve nitelik olarak belirlenmesine ne ad verilir?


İş analizi
Durum analizi
İş envanteri
İnsan kaynakları arzı
İnsan kaynakları talep tahmini

11.Soru

Bir bireyin performansını sağlayan bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklere ne ad verilir?


Yetkinlik
Performans değerleme
İş tanımı
Yetenek
İş değerlemesi

12.Soru

Bireysel kariyer planlamasından örgütsel kariyer planlamasına geçişte aşağıda sıralanan ifadelerden hangisi veya hangileri örgüt tarafından yapılmadır?I. Çalışanın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesiII. Eğitim gereksinimlerinin değerlendirilmesiIII. Personele gerekli yetkinliklerin kazandırılmasıIV. Personelin yeteneklerinin değerlendirilmesi


I-II
I-II-IV
I-II-III
II-III
I-II-III-IV

13.Soru

Bir işletmede Genel müdür çalışanların istenen davranışları sergilemesi için bazı disiplin kuralları ve bu kurallara uyulmadığı takdirde yapılan kural ihlallerine verilecek cezaların neler olabileceğini belirlemeye çalışmaktadır. Ancak cezaya başvurmadan çalışanlardan istenen davranışları sergilemeleri istenilmektedir. Bu durumda işletme tarafından hangi disiplin yaklaşım(ları) benimsenmelidir?


Önleyici ve düzeltici disiplin yaklaşımı
Yapıcı disiplin yaklaşımı
Önleyici ve yapıcı disiplin yaklaşımı
Düzeltici ve yapıcı disiplin yaklaşımı
Önleyici disiplin yaklaşımı

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Performans Değerlemenin Kullanım Alanlarından değildir?


Ücret yönetimi
Eğitim gereksiniminin belirlenmesi
Sözleşme yenileme veya işten çıkarma
Taktik planlama
Rotasyon, iş genişletme ve iş zenginleştirme uygulamaları

15.Soru

"......................... yaklaşımında işler, sınıflara ayrılır ve her bir sınıf için ücret basamakları oluşturulur. Sonuçta aynı ücret sınıfındaki işlere aynı ücretin verilmesini sağlayan merdiven görünümünde bir ücret yapısı ortaya çıkar." Yukarıdaki boşluğa getirebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Ücret bantlarının oluşturulması
Ücret basamaklarının oluşturulması
İşlerin tek tek ücretlendirilmesi
Piyasa ücret verisinin elde edilmesi
Ücret politikasının belirlenmesi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi katılımcıların öğretilen bilgiler ve ilkeler ışığında, eğiticinin rehberliğinde genellikle iş hayatındaki bir sorun ve çözümünü oynadıkları dramatize edilmiş bir yöntemi ifade eder?


Açık hava eğitimleri 

Beklenen sorunlar eğitimi

İşletme oyunu yöntemi

Rol oynama yöntemi

T grup yöntemi


17.Soru

Aşağıdaki suçlardan hangisinde kademeli cezalandırma sistemi uygulanmaz?


İşe geç gelme

Hırsızlık

İşi aksatma

Mazeretsiz bir gün işe gelmeme

İşi eksik yapma


18.Soru

A işletmesi düzenli olarak çalışanların performans değerlemelerini yapmaktadırlar. Ancak işletmede çalışan verimliliğin azaldığı, ücret artışlarının durağan olması, personeller arasında çekişmelerin, çalışanların işletmeye karşı güvenlerinde azalmaların olduğu gözlenmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


Eğitim gereksinimlerinin belirlenememesi
Yöneticilerin çalışanlarına adil davranmaması
Performans değerleme sonuçlarının ilgili birimlerle paylaşılmaması
Performans değerleme sonuçlarının hatalı olduğu
Ödül ve cezalandırmalarda adil davranılmadığı

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin iş yapış sürecinin her aşamasının en yakın hat yöneticisi (ilk amir), eşitleri, astları, üstleri, iç ve dış müşterileri ile kendi kendini değerlemesinden elde edilen sonuçların geri bildirimle bireye iletilmesi şeklinde bir değerlemedir?


Danışmanlar ve Uzmanlar tarafından Değerleme
Astlar Tarafından Değerleme
Müşteriler Tarafından Değerleme
İş Arkadaşları Tarafından Değerleme
Çoklu Değerleme (360 Derece Geri Bildirim)

20.Soru

I.Kıdem II. Performans III. Bilgi, beceri IV. YetkinlikBireysel ücret paketleri oluşturulurken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınır?


Yalnız I
Yalnız IV
I ve II
I, II, III
I, II, III, IV