İşletme Fonksiyonları Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmenin kariyer arzının çalışan tarafından değerlendirildiği kariyer geliştirme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim aşaması
Kendini tanıma ve uzmanlaşacağı işi bulma aşaması
Uzmanlaşma aşaması
Orta kariyer aşaması
Üst kariyer aşaması

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyüme stratejilerinden biri değildir?


Fırsatlar
Pazara derinlemesine girme
Ürün geliştirme
Pazar geliştirme
Farklılaşma

3.Soru

SWOT analizindeki “O” harfi neyi ifade eder?


Güçlü yönler

 

Zayıf yönler

 

Fırsatlar

 

Tehditler

 

Müşteriler


4.Soru

OECD'ye göre Ar-Ge amacıyla yürütülen araştırma faaliyetlerinin hangisinin odağında "problem çözmek" vardır?


Temel bilimsel araştırma
Uygulamaya yönelik araştırma
Deneysel geliştirme
Betimsel araştırma
Nitel araştırma

5.Soru

Makine, bina, araç ve gereçler gibi değerlere ne ad verilir?


Varlıklar

 

Yabancı Kaynaklar

 

Öz kaynaklar

 

Hazır değerler

 

Alacaklar


6.Soru

Aşağıdaki adımlardan hangisi üretim yönetimi sürecinin en başında yer almaktadır?


Malzeme gereksinim planlaması

 

Ana üretim planlaması

 

Ürün tasarımı

 

Stok kontrol

 

Kapasite planlaması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin idari kapsamında değildir?


İşgören sağlığı
İş analizi
İş güvenliği
Endüstri ilişkileri
Alt işverenlik

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin belli bir dönemde amaçlanan duruma (hedefe) ne ölçüde ulaşıldığıyla ilgili olan özelliğidir?


İktisadilik

 

Etkinlik

 

Verimlilik

 

Yönetim hiyerarşisi

 

Yalnızca insanlar için geçerli olması


9.Soru

Aşağıdaki halkla ilişkilere ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?


İdari bir fonksiyondur.
Değişik faaliyet ve amaçları içine alan geniş kapsamlı bir uygulama alanıdır.
Halkla iki yönlü iletişime etkileşime dayalı bir uzmanlık alanıdır.
Tek bir topluluktan değil birden çok topluluktan oluşan “halk” ile muhatap olur. 
Kısa dönemli ilişkilere dayanır. 

10.Soru

İşletmelerin tüketicinin gerçek ihtiyaçlarını göz ardı ederek ürünleri üzerine odaklanmalarını ifade eden durum aşağıdakilerden hangisidir?


Üretime yönelik pazarlama anlayışı

Pazara yönelik pazarlama anlayışı

Pazarlama miyopluğu

Topluma yönelik pazarlama anlayışı

Satışa yönelik pazarlama anlayışı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı dolaylı bilgi kullanıcıları arasında yer almaktadır?


Rakipler

İşçi sendikaları

Finansal kurumlar

Tedarikçiler

Avukatlar


12.Soru

-Bütçe komitesi oluşturulması,-Bütçe döneminin belirlenmesi,-Bütçe yönergesinin tanımlanması,-Bütçe amaçlarının hazırlanması,-Bütçenin kabulü ve onayı,Yukarıda sayılan basamakların oluşturduğu süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Muhasebe süreci
Muhasebe bilgi sistemi
Bütçe hazırlama süreci
Kontrol süreci
Denetim süreci

13.Soru

İş analizi ile toplanan bilgilerin sistematik ve detaylı olarak yazıya dökülmesine ne ad verilir?


İş birliği 
İş etüdü
İş ölçümü
İş tanımı
İş gerekleri

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin destekleyici fonksiyonlarındandır?


Üretim
Pazarlama
Yönetim
Muhasebe
Denetim

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliği oluşturan bileşenlerden ses bileşeni kapsamında yer alır?

 


Yönetsel vizyon

 

Kurum felsefesi

 

Semboller

 

Kurumsal tarih

 

Kurum sahipliği yapısı


16.Soru

I. Fiziksel II. DurumsalIII. Fizyolojik IV. FelsefikV. Psikolojik Yukarıdakilerden hangileri üretim sisteminin temel elemanlarından biri olan dönüşüm sürecinin unsurlarından biridir?


Yalnız I.
I. ve II.
I., II. ve III.
I., III. ve V.
III., IV. ve V.

17.Soru

Üretim ve satışı yapılan mamul ve hizmetlere ait direkt ve endirekt maliyetlerin çeşitli unsurlarının saptanması, tanımlanması, ölçülmesi, raporlanması ve analizine yönelik olan muhasebe türü aşağıdakilerden hangisidir?

 


İç denetim

 

Bağımsız denetim

 

Finansal muhasebe

 

Maliyet muhasebesi

 

Yönetim muhasebesi

 


18.Soru

İşletmelerin bir yıldan daha uzun süreli olarak gelecekte fayda yaratmak amacıyla üretim faaliyetlerine yönelik bugünden yapmış oldukları harcamalara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Stok harcaması
Sermaye harcaması
Hammadde harcaması
Personel harcaması
Teknoloji harcaması

19.Soru

Aşağıdaki kapasite planlaması ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?I. Üretim işletmelerinde gerçek kapasitenin bilinmesi üretim plan ve programlarının hazırlanması açısından önemlidir. II. İster yeni bir tesis tasarımı olsun isterse mevcut tesisin genişletilmesi olsun kapasite tasarımı üzerinde durulması gereken bir konudur. III. Üretim işletmelerinin kapasitesini sabit bir değer olarak kabul etmek mümkündür.IV. İstenilen miktarda ürünün istenilen zamanda üretilmesini sağlayacak olan programların duyarlılığı kapasite değerlerinin gerçeğe uygun olması ile sağlanabilir.


I
II ve III
III ve IV
I, II ve IV
I, III ve IV

20.Soru

1. X işletmesi 10 Şubat tarihinde ₺30.000 sermaye ve ₺100.000 varlık toplamı ile kurulmuştur. Bu durumda işletmenin yabancı kaynakları kaç liradır?


130.000 ₺
70.000 ₺
100.000 ₺
30.000 ₺
20.000₺