İstatistik 2 Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi F dağılımına ilişkin özelliklerden biri değildir?


F istatistiği, 0 ve +∞ arasında değerler alır
F dağılımı sürekli bir bölünmedir
Fonksiyonun eğrisi ordinat ekseninin sağ tarafında kalır
Fonksiyonun eğrisi simetrik bir görünümdedir
Serbestlik derecesi arttıkça dağılımın şekli normal dağılıma yaklaşır

2.Soru

Aşağıdaki tabloda dört maddenin Ekim ayı fiyatları kg. cinsinden verilmiştir.

Maddeler

2012

2013

Elma

1.250

1.500

Portakal

1.600

1.800

Üzüm

2.200

2.400

Kavun

2.000

2.400

2002 yılına ilişkin Basit Toplam indeks değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


2013 Ekim ayında fiyatlar 2012 yılı Ekim ayına göre ortalama olarak %20 artmıştır.

2013 Ekim ayında fiyatlar 2012 yılı Ekim ayına göre ortalama olarak %15 artmıştır.

2013 Ekim ayında fiyatlar 2012 yılı Ekim ayına göre ortalama olarak %13 artmıştır.

2013 Ekim ayında fiyatlar 2012 yılı Ekim ayına göre ortalama olarak %35 artmıştır.

2013 Ekim ayında fiyatlar 2012 yılı Ekim ayına göre ortalama olarak %19 artmıştır.


3.Soru

Zaman serilerini etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?


Trend sadece artan eğilim gösterir
Trend, uzun dönem eğilimidir 
Mevsimsel dalgalanmalar periyodik ve devre özellikteki dalgalanmalar
Birbirini izleyen iki mevsimsel dalgalanma arasındaki zaman aralığına dalga uzunluğu denir
Dalga uzunluğu mevsimlik serilerde 4’tür.

4.Soru

İndeksler hesaplanırken değişimi araştırılacak sayıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Kıyaslanan değer
Temel değer
Cari değer
Temel değer
Nominal değer

5.Soru

İki işletmenin yıllar itibariyle üretim miktarlarının ortalaması alınarak aşağıdaki seri elde edilmiştir: İki işletmenin 2013 yılındaki ortalama üretim miktarının bir önceki yıla göre oransal değişimi % kaçtır? Yıllar Ortalama Üretim Miktarı (Bin Ton) 2010 50 2011 60 2012 75 2013 80


106.6
160.0
93.75
133.3
75

6.Soru

Yıl içerisinde ekonominin %60 olasılıkla iyi olacağı bilindiğinde karar verici hangi hisse senedini seçmelidir?


A hissesi

B hissesi

C hissesi

Hiçbiri

Seçim yapılamaz


7.Soru

En az iki mal veya hizmetin zaman içinde fiyatında/miktarında meydana gelen oransal değişimleri gösteren indekse ne ad verilir?


a) Bileşik indeks
b) Basit indeks
c) Mekan indeksi
d) Değişken esaslı basit indeks
e) Sabit esaslı basit indeks

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zaman serileri için ifade edilebilir?


Zaman serisi değerleri süreksiz derleme ile kaydedilen değerlerdir.
Zaman serisi değerleri tesadüfi seçilen örnek değerleridir.
Zaman serisi değerleri daha çok geleceğe yönelik öngörü için kullanılır.
Hipotez testleri zaman serilerinde uygulanır.
İstatistiksel çıkarsama tekniklerinden olan aralık tahmini zaman serilerinde uygulanır.

9.Soru

Laspeyres ve Paasche indekslerinin geometrik ortalamasına ne ad verilir?


Fisher indeksi
Laspeyres indeksi
Paasche indeksi
İndeks ortalamaları tekniği
Ortalamalar indeks tekniği

10.Soru

Stokastik bir model olan basit doğrusal regresyon modelinde Yi neyi gösterir?


Hata terimini
Bağımsız değişkenin i'ninci gözlem değerini
Bilinmeyen sabit parametreyi
Bağımlı değişkenin i'ninci gözlem değerini
Bilinmeyen regresyon parametresini

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi regresyon analizinde kullanılabilecek bağımlı-bağımsız değişken ikililerinden değildir?


Cinsiyet-Yaş
Gelir-Harcama
Yaş-Boy
Gübre miktarı-Verim miktarı
Çalışma süresi-Kıdem tazminatı

12.Soru

I. Karar Düğümü II. Alternatif Düğüm III. Şans Düğümü Yukarıdakilerden hangileri karar ağacı bileşenidir?


Yalnız I
I ve III
I, II ve III
II ve III
I ve II

13.Soru

Bir hipotezi 0,98 güven düzeyinde sınarken, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı kaçtır?


0.01
0.02
0.05
0.98
0.99

14.Soru

Bir sayı aralığı ya da aralık kümesi üzerinde tanımlanan ve sonsuz sayıda olası değeri bulunan rassal değişkenlere ne ad verilir?


Sürekli rassal değişken
Sürekli olasılık dağılımı
Kesikli rassal değişken
Kesikli olasılık dağılımı
Standart normal değişken

15.Soru

I. İlgili tahmincinin standart hatasıII. ? anlamlılık düzeyine karşılık Student t tablo değeriIII. Korelasyon katsayısı. Basit doğrusal regresyon analizinde, regresyon katsayısının anlamlılık testini yapabilmek için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?


Yalnız I
Yalnız II
I-II
II-III
I-II-III

16.Soru

Bir değişken üzerinde meydana gelen değişimin başka bir ya da daha fazla değişken tarafından açıklanıp açıklanamayacağı konusunda çalışan ilk araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?


Galton
Galileo
Wasserman
Hinkle
Malhotra

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğal durumalra örnek olamaz?


Ekonomik durumlar
Politik durumlar
Hava koşulları
İşçilerin psikolojik durumları
Yatırım maliyeti

18.Soru

Aşağıdakilerden hangi alanda indeks hesabı kullanılmaz?


İç ticaret
Üretim
Tüketim
Dış ticaret
Para ve kredi

19.Soru

İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini ve yönünü aşağıdakilerden hangisi belirler?


Hipotez testi
Basit doğrusal korelasyon katsayısı
Frekans poligonu
Serpilme diyagramı
Varyans analizi

20.Soru

Bir okulda öğrencilerin ortama başarı notu 65'dir. Başarıyı arttırmak için yeni bir öğretim yöntemine geçilmesi düşünülmektedir. Bu yeni yöntem, 64 öğrencilik bir sınıfa uygulanmış ve bunun sonucunda, ortalama başarı notu 70 puan ve standart sapmasının 16 puan olduğu belirlenmiştir. Anlam düzeyi 0,05 olduğuna göre, bu sınamada kritik değer (tablo değeri) aşağıdakilerden hangisidir?


t = -1,64
z = -1,64
t = 1,64
z = 1,64
z = 1,96