Küresel Pazarlama Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uyumlaştırma stratejileri hakkında söylenemez?

 


İç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesidir

 

Üründen sağlanan temel fayda aynı olmakla beraber sunulacak olan ek özellikler farklılaşmıştır

 

 

Küresel pazarlarda tüketici istek ve ihtiyaçlarının homojenleşmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır

 

Pazarlama stratejisinde başarılı olmanın yolu ürünü pazara göre uyarlamaktır

 

Kentsel bölgelerden çok kırsal bölgelerde gereklidir


2.Soru

Anlaşmaya dahil ülkeler arasında tarife engellerinin kalktığı, anlaşma dışında kalan üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulandığı ve bütün bunlara ilave olarak anlaşmaya taraf olan ülkeler arasında iş gücü ve sermaye dolaşımının serbest olduğu ticaret bloku türüne ne ad verilmektedir?


Serbest Ticaret Anlaşması
Gümrük Birliği
Ortak Pazar
Ekonomik Birlik
Politik Birlik

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlamadaki hedefe ulaşmak için kullanılacak temel araçlardan biri değildir?


Reklam
Ürünün kendisi
İç piyasadaki talep artışı
Tespit edilen fiyat
Satış ve dağıtım çalışmaları

4.Soru

Müşterilere ulaşmak için gerekli olan iletişim kanallarında sıkıntı varsa çokuluslu işletmeler hangi yaklaşımı tercih etmektedirler?

 


Bütünleşik pazarlama iletişimi

 

Reklam

 

Sponsorluk

 

Doğrudan satış

 

Halkla ilişkiler

 


5.Soru

I. Nüfus II. Gelir III. Döviz kurları IV. Alt yapı V. İklim ve topografya Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri dış pazarlara açılırken dikkate alınması gereken Pazar demografiklerindendir?


Yalnız I
I ve II
I,II ve III
III, IV ve V
I,II,III, IV ve V

6.Soru

I. Maliyetler II. Pazar koşulları ve müşteri davranışları (talep veya değer) III. Rekabet koşulları IV. Yasal, siyasi ve ekonomik koşullar V. İşletmenin genel politikaları ve pazarlama karması Yukarıdaki unsurları inceleyen bir işletme uluslararası pazarlarda fiyatla ilgili aşağıdakilerden hangisini anlamak istemektedir?


Rakiplerin tepkilerini belirlemek,
Satış politikasını belirlemek
Fiyatın yapısını anlamak
Karlılığı belirlemek
Maliyetleri belirlemek

7.Soru

Ürün imajını etkileyen önemli bir faktörde menşe ülke kavramıdır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin menşe ülke imajının diğerlerine göre daha düşük olması beklenir?

 

 


Mısır

 

Almanya

 

İtalya

 

Fransa

Japonya


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küresel pazarlarda fiyatlama kararlarını etkileyen temel faktörlerden değildir?


Maliyetler
İklim ve coğrafi koşullar
Yasal, siyasi ve ekonomik koşullar
Rekabet koşulları
İşletmenin genel politikaları ve pazarlama karması.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazar potansiyeli göstergelerinden olan demografik özelliklerden biri değildir? 


Nüfusun büyüklüğü
Nüfusun büyüme oranı
Ülkenin mevsim yapısı
Yaş dağılımı
Nüfus yoğunluğu

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi standartlaştırma stratejileri uygulamak için daha iyi bir üründür?

 


Cep telefonu

 

Kot pantalon

 

 

Hamburger

 

Deterjan

 

Ruj


11.Soru

Uluslararası pazarlarda tanınan bir oto lastik üreticisi olan firma dağıtım kanalı stratejisinde değişikliğe giderek ürünlerinin dağıtımındaki küresel perakendecileri aradan çıkararak dağıtım kanalı üzerinde tamamen kontrol sahibi olmak istemektedir. Firmanın bu amaç doğrultusunda atacağı ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?


Kendi perakende satış mağazalarını kurmak
Küresel perakendeci mağazalarda ürünlerini satmak
Uluslararası ticaret şirketleriyle anlaşmalar yapmak
Yerel simsarları kullanmak
İhracat şirketleriyle işbirliğine gitmek

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde işletmeler, fiyatlama kararlarını toplam maliyetleri ya da marjinal maliyetleri karşılamaya yönelik olarak alırlar?

 


Maliyete dayalı fiyatlama yaklaşımlarında

 

 

Rekabetçi konumda

 

Toplam maliyete dayalı fiyatlamada

 

Marjinal maliyete dayalı fiyatlamada

 

Standartlaştırılmış fiyatlama stratejisinde


13.Soru

Farklı pazarlama programları hazırlanmasına yönelik bir seçenek olan ve iç pazarlar için geliştirilmiş olan bir ürün veya markanın dış pazarlara uygun hâle getirilmesi şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

 


Uyarlama

 

Reklam

 

Standartlaştırma

 

Ürün planlama

 

Satış ve dağıtım çalışmaları


14.Soru

I. Müşterilerin farklı beklenti ve istekleriII. Müşterilerin ürünleri ve hizmetleri elde etmek için tercih ettikleri aracılar III. Müşterilerin ödemeye razı oldukları bedellerIV. Kendilerine özgü nitelikleri bulunan dağıtım kanalı yapılarıYukarıdaki faktörlerden hangilerine uluslararası pazarlarda dağıtım kararları alınırken dikkat edilmelidir?


I, II, III ve IV
I, II ve III
I ve II
II ve III
II, III ve IV

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dağıtım kanalı politikasıdır?


Parekendeci

 

 

Tüketici

 

Toptancı

 

 

Beğenmeli ürünler

 

Yoğun dağıtım


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yerel pazardaki aracılarından birisidir?

 

 

 


Üretici işletmenin temsilcileri

 

İthalat mümessilleri

 

 

Bayiler

 

İhracat şirketleri

 

Dağıtımcılar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri sayısını tahmin etmeye çalışan bir işletmenin sorduğu rekabet sorularından birisidir?

 


Karar verici ürünü bedelini kendisi mi ödeyecek?

 

Söz konusu pazarda yüksek fiyat yüksek kaliteye mi işaret ediyor?

 

Alıcı açısından tüm seçenekleri incelemesinin maliyeti nedir?

Ürünün maliyeti toplam harcama içinde önemli bir paya mı sahip?

 

Pazar sunumu rakiplerin sunumlarından nasıl farklıdır?

 


18.Soru

İşletmenin belirli bir ürüne ilişkin pazarda belirli bir yer belirlemesi ya da tüketicinin zihninde ürüne ve ürün imajına ilişkin bir yer oluşturmasına ne ad verilir?

 


Uyumlaştırma stratejisi

 

Özel ürün stratejisi

 

Ürün konumlandırma

Satış ve dağıtım çalışmaları

 

Satış ve teşvik kampanyaları

 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin temel araçlarından birisi değildir?


Fiyatlama
Reklam
Halkla ilişkiler
Kişisel satış
Satış tutundurma

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi   marka konumlandırma stratejileri oluşturulurken dikkat edilen  unsurlardan biri değildir?


Marka imajını  belirleyen ürün özellikleri
Marka ismi
Kullanıcı ve kullanım şekline ait özellikler
Konumlandırma maliyetleri 
Firma ismi