Kurum Kültürü Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumsal davranışın başlıca özelliklerinin tamamını içeren seçenek hangisidir? I- Kurumsal davranış bir düşünme biçimidir. II- Kurumsal davranış; psikolojik, sosyolojik ya da iletişimsel seviyelerde incelenebilir. III- Kurumsal davranış; psikoloji, sosyoloji, kültürel antropoloji gibi birçok bilim dalının teorilerinden, prensiplerinden ve yöntemlerinden yararlanmaktadır. IV- Bireylerin tutumları, algıları, hedefleri ve duyguları kurum için önem taşımaktadır. V- Kurumsal davranış performansla ilgilidir; performans ise kişiden kişiye değişiklik gösterir.


I, II, III

II,III,IV, V

I, II, III, IV

I, III, IV, V

II, V


2.Soru

.................iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, esnek üretim, müşteri hizmetlerine odaklanma ve benzeri gelişmeler daha önce dış ilişkilerin konusu olarak değerlendirilirken organizasyonun tüm çalışanlarının günlük işlerinin bir parçası hâline gelmiştir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Etkileşim

Ağ kurma

Rekabet

İmaj yönetimi

İzlenim yönetimi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın somut bileşenlerindendir?


Kurumsal, çalışanlar ya da çevre hakkındaki  politikalar

Kurumsal isim ve logo

Kurum çalışanlarının idealleri ve inançları

Var olan ülkenin kültürü ve kurumun lokasyonu

Medya raporları


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Miles ve Snow Yaklaşımı'na göre yapılan kurum kültürü sınıflandırmasında yer alır?


Rasyonel Kültür

Gelişim Kültürü

Analizci Kültür

Hiyerarşi Kültürü

Grup Kültürü


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biridir? 


Aceleci ve sabırsız davranmaz.

Zamanın esiri olmaz.

Takım çalışmasına yatkındır.

Başarıyı kazandıklarıyla ölçer.

Karar vermede aceleci değildir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür ögelerinden simgeler düzenine aittir?


Yasalar

Bayrak

İnanç

Gelenekler

Örgütler


7.Soru

Chang ve Lin yaklaşımına göre kurum kültürünün özellikleri kaç odak noktasından oluşur?


Bir,

Üç,

Dört, 

İki, 

Beş,


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılan araştırmalar doğrultusunda belirlenen 4  temel kültürel farklılıktan biri değildir? 


Güç mesafesi 

Belirsizlikten kaçınma 

Bireycilik ve ortaklaşa davranış 

Erillik ve dişilik 

Çocukluk ve yaşlılık 


9.Soru

Örgütte neyin istenir ve kabul edilir olduğunu gösteren ölçütlere ne ad verilir?


Değerler

Normlar

İlkeler

Semboller

Diller


10.Soru

Bir örgütte, baharın gelmesiyle tüm çalışanlara büyük bir piknik organizasyonu düşünülmektedir. Yapılacak bu piknik etkinliği kurum kültürünü oluşturan faktörlerden biri olan törenin bir çeşididir?


Bütünleşme törenleri

Yenileme törenleri

Statü törenleri

Teşvik törenleri

Çatışmayı azaltıcı törenler


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir kurumsal imajın yararlı işlevlerinden değildir? 


Yabancı olan ortamlarda tanıdık olan ürünleri satın alma kararını oluşturur

Satın alma kararı aşamasında araştırma süresini kısaltır 

Satın alımların psikolojik pekiştirecini ve sosyal kabulunu sağlar 

Vasat  çalışanların kurumu tercih etmesini sağlar 

Dağıtım kanalı gücü sağlar 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerinden biridir?


Ürün ve hizmetler

Mağazalar

Logo

Reklam

Medya raporları


13.Soru

Tüketici için doğru bir kurumsal imajın pek çok yararlı işlevi vardır. "Başka bir ülkeye gittiğinizde bildiğiniz bir içecek türünü tercih etmeniz" örneği bu işlevlerden hangisine bir örnek olur?


Yeni ürün ve hizmetler söz konusu olduğunda mevcut olumlu algının bu ürün
ve hizmetleri de kapsayacak şekilde genişlemesini sağlar.

Ağızdan ağıza yayılmada olumlu sonuç almayı sağlar

Yeni ürün ve hizmetler söz konusu olduğunda mevcut olumlu algının bu ürün ve hizmetleri de kapsayacak şekilde genişlemesini sağlar.

Satın alımların psikolojik pekiştirecini ve sosyal kabulunu sağlar.

Yabancı olan ortamlarda tanıdık olan ürünleri satın alma kararını oluşturur.


14.Soru

Örgütte neyin istenir ve kabul edilir olduğunu gösteren ölçütlere ne ad verilir?


Varsayım

Lider

Efsane

Değer

Slogan


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerinden biri değildir?


Kurumsal, çalışanlar ya da çevre hakkındaki politikalar

Medya raporları

Ürünlerin satıldığı mağazalar

Var olan ülkenin kültürü ve kurumun lokasyonu

Kurum çalışanlarının idealleri ve inançları


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yetki kültürünün özelliklerini içerir?


Düşük risk-Hızlı geri bildirim

Yüksek risk- Yavaş geri bildirim

Yüksek risk-Hızlı geri bildirim

Orta risk-Düşük geri bildirim

Düşük risk-Yavaş geri bildirim


17.Soru

Temel hedefi büyüme ve kaynak yaratmadır. Uyum yeteneği, atiklik, dinamizm, yaratıcılık, esneklik ve girişimcilik bu kültürün belirgin özelliklerindendir. Risk almak, esnek olmak ve tolerans kaçınılmazdır. Başarı ve etkinlik için yeni pazarlar bulma, yeni alanlara doğru genişleme önem taşımaktadır. Danışmanlık, eğitim, mühendislik, yayıncılık, bilgisayar donanımı ve yazılımı gibi sektörlerde yaygındır.

Yukarıda bahsedilen ve Deshpandé, Farley ve Webster'in sınıflandırmasında yer alan kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Klan kültürü

Pazar kültürü

Adokrasi kültürü

Hiyerarşi kültürü

Yetki kültürü


18.Soru

I - Ücret ve ödül 

II - Motivasyon 

III - Çalışanların yükselme fırsatı 

IV - Örgütsel süreç ve işin yapılışı 

V - İşin niteliği ve çalışma koşulları 

Kurumsal davranışı yönlendirdiği kabul edilen üç temel unsuru doğru olarak dizgileyen seçenek hangisidir? 


I, II ve III 

I, II ve IV 

I, III ve V 

II, III ve IV 

III, IV ve V 


19.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi kültürü, “doğanın yarattıklarına karşılık insanoğlunun yarattığı her şey” olarak tanımlamıştır?


Raymond Williams

Bozkurt Güvenç

Karl Marx

Voltaire

Mallinowsky


20.Soru

Yönetim süreçlerinde esnek olan ve içsel süreçlere odaklanan kültür tipidir. Bu kültürün hakim olduğu kurumlarda bağlılık, sadakat, birlik, katılımcılık, takım çalışması, geleneklere sahip çıkma ve aile olma hissi vardır. Çalışanlar birbirleriyle akraba gibidir; kurallar, düzenlemeler, rekabetçi bir ortam yerine çalışana inanç ve takım ruhu ön plandadır. Mimarlık, sağlık hizmetleri, eczacılık ve sosyal yardımlaşma kurumlarında yaygındır.

Yukarıda bahsedilen ve Deshpandé, Farley ve Webster'in sınıflandırmasında yer alan kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Pazar Kültürü

Klan kültürü

Adokrasi kültürü

Hiyerarşi kültürü

Yetki kültürü