Kurum Kültürü Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi kurum kültürüne uygun bir tavır olmaz?


Katı hiyerarşinin olmadığı

Şeffaf bir iletişim ortamının hakim olduğu

Bireyci bir anlayışın hüküm sürdüğü

Katılımcı yönetim yapıları

Eşitlikçi, fikir birliği sağlanmış


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi koyduğu hedeflere kararlı bir şekilde ilerleyen, bu hedeflere ulaşma konusunda gerekli olan zeka, cesaret ve güce sahip olduğuna inanan kişilik tipidir ?


Proaktif kişilik

Dogmatik kişilik

Ekonomik davranış

B tipi kişilik tipi

Makyavelizm


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketici için doğru bir kurumsal imajın yararlı işlevlerindendir?


Satın alma kararı aşamasında araştırma süresini uzatır.

Daha düşük bir fiyat talep edebilir.

Daha nadir satın alma sağlayan müşteri sadakati sunar

Yabancı olan ortamlarda tanıdık olan ürünleri satın alma kararını zorlaştırır.

Ağızdan ağıza yayılmada olumlu sonuç almayı sağlar.


4.Soru

...................; koordinasyonu ve kontrolü teşvik ettiği, belirsizliği önleyip motivasyonu arttırdığı için organizasyonun etkinliğini ve böylelikle de rekabet şansını yükseltmektedir. Birçok teorisyen, bunun resmin yalnızca bir parçası olduğunu, bir organizasyonun kültürü ile performansı arasındaki ilişkinin her zaman pozitif olmadığını savunmaktadırlar.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?


Kurumsal kültür tutarlılığı

Rekabet Avantajı

Motivasyon

Belirsizliği Azaltma

Koordinasyon ve Kontrol


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi A Tipi kişilik özelliklerinden biridir?


Aceleci ve sabırsız davranmaz.

Aynı anda birkaç işi birden yapar ya da düşünür.

Takım çalışmasına yatkındır.

Zamanın esiri olmaz.

Suçluluk duymadan dinlenir.


6.Soru

Miles ve Snow Yaklaşımı'na göre bu kültür, düşük risk almaya, güvenli ve sınırlı bir pazara sahip olmaya yönelmektedir. Risk alma özelliğine sahip olmayan bu kültür tipinde büyüme tercih edilmemektedir.

Aşağıdaki kültür tiplerinden hangisi bu tanıma uymaktadır?


Tepki Verici 

Analizci 

Koruyucu 

Geliştirici

Gruplaştırıcı


7.Soru

Bir nesnenin, insanların onu nasıl hatırladığı, tarif ettiği ve nasıl ilişkilendirdiğiyle oluşan, o nesnenin nasıl bilindiğine dair anlamlar seti hangi kavramla ifade edilmektedir?


İzlenim

Kurumsal imaj

Kurum kültürü

İmaj

Markalaşma


8.Soru

" Bu kültür, proje, iş, görev, sonuç odaklıdır ve  temel değer iştir; bireysel amaçlardan çok kurumsal amaçlar ön plandadır. Tüm bireyleri kurumsal hedefer doğrultusunda bütünleştiren bir kültür tipidir. Bunun yanı sıra yaratıcılık, rekabet ve hız önemlidir. Bir görevin başarıyla yerine getirilmesi için doğru yeteneklere sahip doğru insanların doğru yerlerde çalışması esastır. En önemli öge bireysel çaba veya ödül değil, takım çalışmasıdır. Değerlendirme kriteri ise işin en iyi ve en kaliteli biçimde tamamlanmasıdır" şeklinde tarif edilen kurum kültürü sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir? 


Güç kültürü 

Rol kültürü 

Görev kültürü 

Birey kültürü 

İletişime ilişkin prosedürler 


9.Soru

  • Onaylanan davranışlardır.
  • Davranışın yazılı olmayan kural ve standartlarını içerir.
  • Yaptırımı olan kurallar sistemidir.
  • Ödül ve ceza ile garanti altına alınırlar.
Yukarıda maddeler halinde açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Mit

Sembol

Değer

İnanç

Norm


10.Soru

Bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç örgüt kültürünün hangi fonksiyonuyla ilgilidir?


Çatışma azaltma

Motivasyon

Koordinasyon ve kontrol

Belirsizliği azlatma

Rekabet avantajı


11.Soru

Bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığına, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesine ne ad verilir ?


Medeniyet

İlkim

Kültür

Kamuoyu

Kanaat


12.Soru

“Uyum yeteneği­, ati­kli­k, di­nami­zm, yaratıcılık, esneklik ve gi­r­işi­mci­li­k bu kültürün bel­irg­in özelliklerindendi­r. Ri­sk almak, esnek olmak ve tolerans kaçınılmazdır. Başarı ve etki­nl­ik ­içi­n yeni­ pazarlar bulma, yeni­ alanlara doğru geni­şleme önem taşımaktadır. Danışmanlık, eği­ti­m, mühend­isli­k, yayıncılık, bi­lgi­sayar donanımı ve yazılımı g­ibi­ sektörlerde bu kültür görülmekted­ir.”

Yukarıda verilen açıklama Deshpandé, Farley ve Webster Yaklaşımı’na göre hangi kültürü tanımlamaktadır?


Klan kültürü

Adoraksi kültürü

Hiyerarşi kültürü

Pazar kültürü

Yetki kültürü


13.Soru

Dışsal açıdan kurumsal davranış biçimlerinden "Ekonomik Davranış" özelliklerinden biri olan ve  "ürünün ambalajı, marka adı gibi konularda gösterilen davranıştır"  şeklinde tanımlanan, ancak kurumun ürünü için geliştirmesi gereken davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 


Ürün dizaynı 

Ürünün pazarda konumlandırılması 

Ürünün teçhizatı 

Ürüne eşlik edilen iletişim araçları 

Ürünün kullanım türü ve süresi 


14.Soru

Örgüt kültürü tanımıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?


Örgüt kültürü üzerinde üst yönetim ve liderler en alt düzeyde etkilidir. 

Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin paylaştığı değerler bütünüdür. 

Örgüt kültürü örgütsel başarı üzerinde  doğrudan etkilidir.

Örgüt kültürü, örgütteki iş yapma ve işi yürütme biçiminin  belirleyicisidir.

Örgüt kültürü örgütlere kişilik kazandırarak bir örgütü diğerinden ayırır.


15.Soru

Deshpandé, Farley ve Webster Yaklaşımına göre, temel hedefleri büyüme ve kaynak yaratma olan kurum kültürü aşağıdakilerden hangisidir?


Klan Kültürü

Adokrasi Kültürü

Pazar Kültürü

Hiyerarşi Kültürü

Aktivite Kültürü


16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kurumsal imaj oluşum ve yönetim modellerinden biridir?


Dowling modeli

Shannon ve Weaver modeli

Schramm modeli

Lasswell modeli

Berlo modeli


17.Soru

Kültür kavramının örgütlerle bağdaştırılarak örgüt kültürü kavramının yerleşmesi ve kavramın ilgili literatüre girmesi ne zamandır? 


1960' lar 

1970' ler 

1980 'ler 

1990 'lar 

2000 'ler 


18.Soru

Aşağıdaki verilenlerden hangisi kurum kültürü öğeleri arasında değildir ?


Kurumun tarihi

Kurumun iş akış yapısı

Kurumun gelenekleri

Kurumun geleceği 

Kurumun çalışanları 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi kültüre bir örnektir?


Sosyal organizasyon

Makine

Araç

Köprü

Tünel


20.Soru

Abratt Modeli'ne ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Bu model en yeni kurumsal imaj modellerinden biridir.

Kurumsal kişilik kavramına vurgu yapmıştır.

Kültür kavramına gereken önemi vermiştir.

Bu modelde geri bildirime yer verilmemiştir.

Bu modelde öz değerler önemsenmemiştir.