Kurum Kültürü Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örgüt kültürüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Örgütsel başarı örgüt kültürüyle ilişkili değildir.

Örgüt kültürü, örgüt üyelerinin paylaştığı değerlerdir.

Örgüt kültürü, örgütteki iş yapma ve işi yürütme biçimidir.

Örgüt kültürü örgütlere kişilik kazandırarak bir örgütü diğerinden ayırır.

Örgüt kültürü üzerinde üst yönetim ve liderlerin önemli etkileri vardır.


2.Soru

Günümüzde kurumsal itibarın daha önemli hale gelmesinde etkili olan  çevresel eğilimlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Yerelleşme

Hizmetlerin çeşitlenmesi

Paydaş aktivizmi

İnternet

Rekabet


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin özelliklerinden biridir?


Bağlı bulunduğu grubun amaçları doğrultusunda grup üyelerini etkiler ve davranışa yöneltir.

 İçinde bulunduğu gruptan doğar. 

Başkalarına iş yaptırmak için kişisel özelliklerden ve içinde bulunduğu koşullardan faydalanır.

Amaçları kendi saptar.

Gücünü yasa, yönetmelik, tüzük gibi biçimsel yapıdan alır.


4.Soru

 1. Kurumsal Misyon
 2. Öz Degerler
 3. Stratejik Yönetim
 4. Is Hedefleri
 5. Kurumsal Felsefe
 6. Stratejinin Hayata Geçirilmesi
 7. Kurum Kültürü
 8. Strateji Formulasyonu

 Abratt Modelinde kurumsal kişiliğin oluşması hangi sırayla gerçekleşir?


VI-I-V-III-II-VIII-IV-VII

V-II-VII-III-I-IV-VIII-VI

VII-III-I-IV-VIII-VI-V-II

I-IV-VIII-VI-V-II-VII-III

V-II-VIII-VI-VII-III-I-IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birey kültürünün avantajlarından biridir?


Yönetici, prosedürle uğraşmadan hızlı hareket edebilir

Çok az kural ve prosedür vardır

Uzun ömrü olan ve programı çalışan kurumlar rol kültürüyle başarılı olur

Öncelik bireye verildiği için çalışanın motivasyonu yüksek olabilir

Proje tabanlıdır


6.Soru

" Kurum  çalışanlarının geçmişteki örneklere, kurumsal iletişim araçlarından edindikleri bilgilere ve genel izlenimlerine dayanarak oluşturdukları davranış biçimi, paylaştıkları ortak değerler, inançlar, anlamlar ve gelenekler bütünüdür" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Kurum kültürü

Kurumsal sadakat 

Kurum tarihçesi 

Kültürel norm 

Kurum kimliği 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "kurumsal marka" anlamında kullanılan bir terimdir?


İmaj yaratma

Marka anlaşması

İmaj gücü

Sözleşmeli kimlik

Stratejik görüş


8.Soru

Bir kurumun ahlaki davranışı, sosyal sorumluluk davranışı ve ekolojik çevreye karşı gerçekleştirdiği ekolojik davranışları hangi davranış şekli içinde yer almaktadır ?


Kalite davranışı

Bilgilendirme davranışı

Siyasi davranış

Toplumsal davranış

Sosyal Davranış


9.Soru

Kriz sonrası küçülmelerde kurum kültürünün işlevi kurum açısından kurum kültürünün hangi işlevine örnektir?


Kriz Sırasında Kurum Kültürü

Organizasyon Yapısındaki Değişimler Sırasında Kurum Kültürü

Dış Çevreye Adaptasyon

Organizasyon Hedeeri ile Bütünleşme

Ödül Sistemleri


10.Soru

Kurum felsefesi, kurumsal davranış, kurumsal tasarım ve iletişim aşağıdakilerden hangisini meydana getiren unsurlardır?


Kurumsal misyon

Kurumsal marka kişiliği

Kurumsal marka imajı

Kurumsal marka yönetimi

Kurumsal marka kimliği


11.Soru

 1. Kararların basitleştirilmesi ve adaptasyon
 2. Motivasyon
 3. Üyeliğe kabul
 4. Ödül sistemleri
 5. Organizasyon hedefleri ile bütünleşme

Yukarıdakilerden hangileri çalışanların bakış açısından kurum kültürünün işlevleri arasında yer almaktadır?


I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, III ve V

II, IV ve V


12.Soru

Kurumsal itibar tanımlarındaki ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumun içindeki ve dışındaki insanlar tarafından sahip olunan algılamalar olarak betimlenmesi

 

Kurumun geçmişine dair biriktirilen algılamalar bütünü olarak betimlenmesi

 

Kurumun paydaşlarının beklentilerini karşılama yeteneğine ilişkin algılama olarak betimlenmesi

 

Kurumun kilit paydaşlarınca olumlu ya da olumsuz nasıl algılandığı şeklinde betimlenmesi

 

Uzun dönemde farklı paydaşlar tarafından paylaşılan kuruma ilişkin algılamalar olarak betimlenmesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın somut bileşenlerindendir?


İletişim biçimleri (reklam, promosyon)

Çalışanlar ya da çevre hakkındaki politikalar

Ülkenin kültürü ve kurumun lokasyonu

Kurum çalışanlarının idealleri ve inançları

Kurumsal medya raporları


14.Soru

Edgar Schein, değişim ve öğrenme sürecine girecek kurumlarda çalışanların yeni oluşacak kültürü daha kolay içselleştirebilmeleri için yapılması gerekenleri 8 maddede sıralamaktadır.

Aşağıdakilerin hangisi bu maddelerden biri değildir?


İlgi çeken olumlu bir vizyon yaratmak

Eğitenlerin katılımı

Takımların ve grupların informel eğitimi

Destek grupları oluşturma

Değişimle tutarlı yapı ve sistemler


15.Soru

Kurum kültürünün görünür düzey ve derin düzey olmak üzere iki düzeyi bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi derin düzeyi oluşturan bileşenler arasında yer almaktadır?


Davranış modelleri

Sosyal/psikolojik çevre

Grubun değerleri

Grupça kullanılan yazılı dil

Grupça kullanılan sözlü dil


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün anahtar özelliklerinden birisi değildir?


Kültür yavaş gelişir

Kültürün iki düzeyi vardır

Kurumsal kültür paylaşılan bir fenomendir

Biçimsel kültür eğitim programlarıyla oluşur

Kültür çalışanların geçmişiyle de ilgilidir


17.Soru

Motivasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


En temel düzeyde çalışanların çalışmasını sağlayan duygudur.

Çalışanların motivasyonunu yitirmemesi için sürekli ödül sistemi kullanılmalıdır. 

Çalışanların yalnızca para için çalıştığı düşünülerek sürekli maaş artışı yapılmalıdır.  

Motivasyon düşüklüğü bireyi kapsar. Organizasyona yansımaz. 

Motivasyonu arttırmak için çalışanlar arasında rekabet sistemi getirilmelidir. 


18.Soru

Hangi tip liderliğin dayandığı husus geleneksellikle ve geleneksel uygulamalarla mücadeledir?


Koç stili liderlik

Etkileşimci liderlik 

Dönüşümcü liderlik 

Karizmatik liderlik

Hümanist liderlik 


19.Soru

"Bu kültürde fazla risk alınmamakta, izlenilen stratejinin başarısı hakkında hemen bilgi sahibi olunabilmektedir. Müşteri odaklılık önemli bir unsurdur. Çalışanlar arasında iddialaşmalar, yarışmalar düzenleme, toplantı ve kongrelerle heyecanı canlı tutma, görev akışını bilme ve tazeleme söz konusudur  Otomobil sektörü, bilgisayar üreten firmalar, işletmelerin satış bölümleri aktivite kültürünü benimseyen kurumlardır". 

Deal ve Kennedy yaklaşımına göre yukarıda tanımı verilen kurum kültürü sınıflandırması hangisidir? 


Atılgan Kültür (Yüksek Risk – Hızlı Geri Bildirim)

Aktivite Kültürü (Düşük Risk – Hızlı Geri Bildirim)

Yetki Kültürü (Yüksek Risk – Yavaş Geri Bildirim)

Kapalı Hiyerarşi Kültürü (Düşük Risk – Yavaş Geri Bildirim)

Maço Kültürü 


20.Soru

Stratejik planlama, öngörülü olma, eleştiril düşünme gibi özellikler liderin sahip olması gereken becerilerden hangisi ile ilişkilidir?


Beşeri beceriler

Teknik beceriler

İnsan ilişkileri becerileri

Kavramsal beceriler

Kültürel beceriler