Kurum Kültürü Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Kurumun iç ve dış dinamikleri
  2. Çalışanlar arasındaki uyum
  3. Bireyin işe karşı sorumluluğu
  4. Bireyin kuruma bağlılığı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kurum kültürü kapsamında yer almaktadır?


I,II,III,IV

Sadec I

I ve II

I,II,III

Sadece IV


2.Soru

................... tarzını benimseyen liderler babacan bir tavır sergilerler. Korumacı ro- lündedir. Karar alırken bazen orta basamaktakilerin fikirlerini almasına rağmen genel-likle patron adına yetkisini kullanır. Ödül sistemini ağırlıklı olarak kullanır. Duygusal yönlendirmelerle motive eder. Zorunlu kalmadıkça ceza uygulamaz (Sabuncuoğlu ve Tüz,2005: 212).

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Demokratik Liderlik

Hümanist Liderlik

Katılımcı Liderlik

Karizmatik Liderlik

Liberal Liderlik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün gördüğü işlevlerden biri değildir?


Kurum kültürü çalışanların davranış kalıplarını düzenler.

Kurum kültürü işlerin yapılış şeklini düzenler.

Kurum kültürü kurum içindeki günlük hayatı düzenler. 

Kurum kültürü çalışanların kendi günlük hayatını düzenler. 

Kurum kültürü çalışılan kuruma aidiyet yaratma işlevi görür


4.Soru

Kurumsal değerleri ile resmî olmayan kural sistemleri olan ve bu şekilde insanların nasıl davrandıklarının açıklandığı kurumsal kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Güçlü kültür

Zayıf kültür

Alt kültür

Baskın kültür

Kurumsal kültür


5.Soru

Resmi politikalardan kastedilen ürün, fiyat, kalite, dağıtım, yayınlanan muhasebe verleri, kurumsal politikalar, fiziki koşullar, diğer kurum ve organizasyonlarla ilişkiler ve gelecek hakkında paylaşılmış planları içeren moden aşağıdakilerden hangisidir?.


Dowling Modeli

Abratt Modeli

Stuart Modeli

Hatch ve Shultz Modeli

Vizyon-Kültür-İmaj Modeli


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkin kültür yönetimi için liderlerin yapması gerekenler arasında değildir?


Stratejik planlama ve bunun gerektirdiği kültürel altyapıyı belirlemek.

Kültürü, misyon, hedefler, stratejiler, yapı ve süreçlerle uyumlu ve tutarlı kılmak.

Kurumun felsefesi ve değerlerini yazılı bir belgeye dönüştürmek.

Birbiriyle tutarlı teşvikler, takdir sistemleri ve performans yönetimi kurmak.

Sosyal sorumluluk projelerine katılmak.


7.Soru

Liderin grup üyelerini ortak bir amaç etrafında bir araya getirebilmesi aşağıda verilenlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?


Planlayıcı olması

Vizyoner olması

Dönüştürücü olması

Bütünleştirici olması

Güdüleyici olması


8.Soru

Değişim ve öğrenme sürecine girecek kurumlarda çalışanların yeni kültürü daha kolay içselleştirmeleri için önerilenlerden hangisi çalışanların yeni kültürle ilgili yaşadıkları sorunları birbirleriyle paylaşabilmeleri işlevine hizmet etmektedir?

 


Uygulama alanları oluşturma ve geri bildirim sunma

 

Olumlu rol modeller

 

Değişimle tutarlı yapı ve sistemler

 

Destek grupları oluşturma

İlgi çeken olumlu bir vizyon yaratmak


9.Soru

Aşağıda verilenlerden hangileri diğerlerinden daha fazla eşanlamlı olarak kullanılmaktadır?


Kültür ve iklim

İmaj ve itibar

Kimlik ve itibar

İmaj ve marka

Kültür ve kimlik


10.Soru

Kurum kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kurumsal kültür paylaşılan bir fenomendir.

Kültürün üç düzeyi vardır.

Kültürel sosyalleşme, biçimsel olmayan yolla var olan çalışanlarla oluşur.

Kültürel sosyalleşme, biçimsel yolla eğitim programlarıyla oluşur.

Kurumsal kültür zaman içinde yavaş değişim gösterme eğilimindedir.


11.Soru

Değerler üzerindeki vurguya çok önem veren bir yönetimin olduğu firmaların son
derece başarılı olduğu görülmüştür. Bu firmaların ortak özellikleri şöyledir:

  1. İşlerini yürütme konusunda kesin ve net bir felsefeye sahiptirler ve bu felsefenin savunucusudurlar.
  2. Yönetim, firmanın sosyal çevresine uymasını sağlayan bu değerlerin şekillendirilmesi ve ince ayarlarının yapılmasına ve bu değerlerin organizasyona iletilmesine ciddi bir dikkat harcar.
  3. Bu değerler, en alttaki üretim işçisinden tepe yönetime kadar firma için çalışan herkes tarafından bilinir ve paylaşılır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu ortak özelliklerin doğru ifadesidir?


I ve II

Yalnız I

I ve III

Yalnız II

Yalnız III


12.Soru

Yönetici ve lider arasında belirgin farklılık var mıdır?


Güçsüzlük,

Etkilememe,

Motivasyon eksikliği,

Otorite,

Dengesizlik,


13.Soru

Kurumsal marka kimliğini oluşturan unsurlar olabilir mi?


Global pazar,

Dağıtım Kanalları,

Kurum Felsefesi,

Medya Araçları,

Üretim Araçları,


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın somut bileşenlerinden değildir?


Ürünlerin satıldığı mağazalar
 
 
Kurumsal isim ve logo
     Var olan ülkenin kültürü ve kurumun lokasyonu
 

Ürünlerin üretildiği fabrikalar

Paket ve etiketler


15.Soru

''Çalışmak için bir şirket seçen çalışan, bir yaşam biçimi de seçmektedir'' diye anlatılabilen kurum kültürüne hangi bakış açısı ile yaklaşılmaktadır?


Kurum Bakış Açısından,

Dış Çevreye Uyum,

Organizasyon Yapısında Değişim,

Ödül Sistemi,

Çalışan Bakış Açısından,


16.Soru

Toplam kalite yönetimi ile çağdaş yönetim ve organizasyonların doğmasına neden olan koşullar ne tip lider özelliğini ortaya çıkarmıştır?


Karizmatik Liderlik,

Koç Stili Liderlik,

Etkileşimci Liderlik,

Dönüşümcü Liderlik,

Otoriter Liderlik,


17.Soru

Kültürün güçlü olmasının temelinde ne olabilir?


Öğrenme,

Yansıtma,

Bilinç Dışı,

Eğitilme,

Problem Çözme,


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davranış, modelleri, sosyal/psikolojik çevre ve grup tarafından kullanılan yazılı/sözel dilin oluşturduğu kültürün hangi düzeyi kapsamında değerlendirilir?


Sabit düzey

Az görünür düzey

Derin düzey

Görünür düzey

Yüzeysel düzey


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “bir nesnenin, insanların onu nasıl hatırladığı, tarif ettiği ve nasıl ilişkilendirdiğiyle oluşan, o nesnenin nasıl bilindiğine dair anlamlar seti” olarak ifade edilen kavramdır?


İmaj

İdeal imaj

Kurumsal imaj

Marka imajı

Firma imajı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir markanın özelliklerinden biridir? 


Nesne ya da hizmettir

Kişiliği vardır

Zaman içinde değiştirilebilir ya da  geliştirilebilir

Somuttur

Beynin sol (rasyonel) tarafına hitap eder