Kurum Kültürü Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

kurum içinde güç ve kontrol merkezde, belirli kişilerde veya bir kişide toplanması hangi kurum kültürü sınıflandırmasına aittir? 


Güç kültürü

Birey kültürü

Görev kültürü

Rol kültürü

Kontrol kültürü


2.Soru

Örneğin, bir firmanın muhasebe departmanı risk yüksek bir iş yürütmekte olduğu için daha katı bir kontrol mekanizmasına ve bireysel inisiyatiflere açık olmayan bir kültüre sahip olabilmektedir. Buna göre  bir işletmenin departmanları arasında söz konusu olan bu farklılığına ne ad verilir?


Kurum kültürü

Baskın kültür

Alt kültür

Güçlü kültür

Zayıf kültür


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü üzerinde etkisi olan unsurlardan biri değildir?


İtibar

İletişim

Motivasyon

Liderlik

Yönetim süreci


4.Soru

"Amerika’nın En Beğenilen Kurumları" araştırmasını her sene yayınlayan dergi aşağıdakilerden hangisidir?


Financial Times

Economics

Fortune

Fombrun

Interaction


5.Soru

1958’de imaj kavramının işlevlerinden yararlanılabilinmesi için bu kavramın yönetilmesi gerektiğini vurgulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Martineau

Kennedy

Swanson

Dowling

Aaker


6.Soru

  1. Bağlılığı arttırmak
  2. Müşteri / rakip algısını değiştirmek
  3. Davranışların ve tarzın standart örneklerini başarmak

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri vasıtası ile kurumsal kültür yönlendirilebilir? 

 


I

I-II

I-III

II-III

I-II-III


7.Soru

Kurumun özgün kişiliğini, kurum felsefesini, hizmetlerinden yararlanan paydaşlarına önerdiği vaadin ne olduğunu anlatan bir imge olabilir mi?


Kurumsal Marka,

Logo,

Ürün,

İmaj,

Kurumsal İletişim,


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir krize neden olabilecek tehditleri içeren zor zamanlarda strateji ve uygulama yöntemleri ile uyumlu, güçlü ve sağlıklı bir kültürün sağladığı avantajlardan biri değildir?


Kötü performans gösterenlerin ne zaman ve nasıl ayrılmaları gerektiğine rehberlik etmek

Organizasyonun en zayıf  katmanlarında eylem için tolerans beslemek

Ortak bir tehdide karşı insanları bir araya getirmek

Kritik yetenekleri elinde tutarak kurumun yeniden iyileşme süreci için gerekli kapasiteyi hazır bulundurmak

Bireyleri tehdit altındayken harekete geçirebilecek paylaşılan varsayımların yansımalarından oluşan ortak dili sunmak


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderlerin işlevleri arasında yer almaz?


Örnek oluşturmak.

Yazılı kuralları oluşturmak. 

Kurumu temsil etmek.

Çalışanları teşvik etmek.

Firmanın devamlılığını sağlamak.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir kurumsal markanın özellikleri içinde yer almaz?


Şirketin düşük kaliteli fiyat uygulaması

Müşteri sadakati yaratılması

Pazar kaybının yavaşlatılması

Pazarlamanın verimli kılınması

Yetenekli insanların şirketi tercih etmesi


11.Soru

  1. Sağlıklı ve güçlü bir kültürün çalışanlar açısından yerine getirdiği çok önemli bir işlevdir.
  2. Çalışanların yaptıkları işe bir anlam kazandırmasını sağlar.
  3. En temel düzeyde çalışanların çalışmasını sağlayan duygudur.

Yukarıdaki açıklamalar çalışanların bakış açısından kurum kültürünün hangi işlevini açıklamaktadır?


dış çevreye adaptasyon

motivasyon

üyeliğe kabul

kararların basitleştirilmesi

kuruma adaptasyon


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi markanın özellikleri ile ilgili doğru bir ifadedir?

 


Zaman içinde değiştirilebilir ya da geliştirilebilir.

Tüketiciye fiziksel yarar sağlar.

Somuttur, fiziksel bileşenleri vardır.

 

Beynin sol tarafına hitap eder.

 

Tüketici tarafından algılanır.


13.Soru

İmaj ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


İmaj kişiden kişiye değişir

Her nesnenin tek bir imajı vardır

İmaj somuttur

İmaj sabittir değiştirilemez

İmaj görseldir


14.Soru

Aşağıdaki doğru kurumsal imajı getirilerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Daha yüksek bir fiyat talep edebilir.

Daha sık satın alma sağlayan müşteri sadakati sunar.

Ağızdan ağıza yayılmada olumlu sonuç almayı sağlar.

Satın alma kararı aşamasında araştırma süresini kısaltır.

En iyi çalışanların kurumu tercih etmesini sağlar.


15.Soru

Kuruma dair tüm sosyal paydaşların algı ve izlenimleri karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal algı

Kurumsal kişilik

Kurumsal itibar

Kurumsal karizma

Kurumsal görünüş


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkin kurum kültürünün oluşmasında liderin yapması gerekenler açısından doğru değildir ?


Ritüeller ve şirket efsanelerinin etkisini en aza indirmek.

Kurumun felsefesi ve değerlerini yazılı bir belgeye dönüştürmek.

Tutarlı teşvikler, takdir sistemleri ve performans yönetimi kurmak.

Hata tespit sistemleri ve yaptırımlar oluşturmak.

Koçluk, mentörlük ve eğitim uygulamalarını yönetmek.


17.Soru

Aşaıdakilerden hangisinin açılımı Amerikan Pazarlama Birliği'dir? 


APB

ABA

ABP

AMA

UBA


18.Soru

Kurum kültürünün işlevlerini anlamak için en az kaç farklı bakış açısı ile değerlendirme yapılmalıdır?


2

3

4

7

11


19.Soru

Liderin çalışanları etkileme girişimlerinin motivasyonel sonuçları hangisinde doğru verilmiştir?


Bağlılık-İtaat-Direnme

Bağlılık-İtaat-Güven

Bağlılık-Güven-Direnme

İtaat-Güven-Direnme 

Bağlılık-Direnme-İşbirliği 


20.Soru

I. Olağanüstü durumlarda hızlı karar alınması sağlar - Demokratik liderlik

II. Grup üyelerinin kararlara katılımını sağlar - Demokratik liderlik

III. Sadece liderden gelen emirlerin yerine getirilmesini sağlar - Otoriter liderlik

IV. Farklı fikirlerin, gelişime aracılık etmesini sağlar - Otoriter liderlik

Geleneksel Liderlik tarzları ile ilgili yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV