Kurumiçi Halkla İlişkiler Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili kurum içi iletişimin özelliklerinden biridir?


Etkin zaman yönetimi

Planlama

Bilgi verme

İkna etme

Çalışanları sosyalleştirme


2.Soru

I. Çalışanların sadakati ve müşteri odaklılık
II. Kurumun misyonu ve değerleri
III. Hizmet sunulan müşterinin eğitim seviyesi
Yukarıdaki öncülerden hangisi veya hangileri kurumun itibarında rol oynayan etkenlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

I, II

I, II, III


3.Soru

“İş yerindeki bölümlerin ne kadar bir arada ve koordineli çalışmaya teşvik edilmesi”,kurumiçi kültürün boyutlarından hangisinin tanımıdır?


Yönetim desteği

Bütünleşme

Kimlik

Ödül sistemi

Risk toleransı


4.Soru

Kurumun ihtiyacı olan hammadde ve üretim malzemelerini tedarik eden, kurumun kaliteli ürün ve hizmet sunmasında rol oynayan ana hedef kitle türü aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışanlar

Yatırımcılar

Tüketici ve kullanıcılar

Yatırımcılar

Mal ve hizmet sağlayıcılar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurumdışı halkla ilişkiler faaliyetlerinden değildir?


Dedikodu kültürünün önlenmesi

Tüketici memnuniyetinin ölçülmesi

İhtiyaca uygun stratejiler geliştirilmesi

Kurum kimliği yaratabilmesi

Kalkınma planını uygulayabilmesi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rob Goffee ve Gareth Jones'un örgüt kültürü sınıflandırmalarından biri değildir?


Ağa Dayalı Kültür

Bölümlenmiş Kültür

Dinamik Kültür

Kar Amacı Güden - Çıkarcı Kültür

Ortak Kültür


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar açısından kurum­ içi­ iletişim ve halkla ­ilişkiler faaliyetlerinin önem­ ve amaçlarından biridir?


Kurum ideolojisini, amaçlarını ve kültürünü tanımak ve bu sayede kurum çıkarlarının kendi çıkar ve görüşleriyle örtüşüp örtüşmediğini tespit etmek

Kurumsal hedefleri, kalkınma stratejilerini ve üretim süreçlerini çalışanlara tanıtmak ve benimsetmek

Değişen durum ve koşullar içinde, kısa ve uzun vadede alınan kararları ve yapılan değişiklikleri tüm çalışanlara eşit ve doğru bir biçimde iletmek

Kurum içinde meydana gelebilecek aksaklıklar ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve dedikodu kültürünün oluşmasını engellemek

Çalışanların kurum ile bütünleşmesi ve kurum çıkarlarının bireysel çıkarlarla çatışmasını önlemek


8.Soru

  • Doğru kişilere ulaşılamaz.
  • Zaman, materyaller ve medya etkin biçimde kullanılamaz.
  • Kaynaklar, etkili biçimde kullanılamaz.
  • Mesajlar doğru bir şekilde algılanamaz.
  • Mesajlar, doğru bir şekilde tasarlanamaz ve sağlıklı bir şekilde iletilemez.
Yukarıda verilenlerden hangileri kurumların hedef kitlelerini net bir şekilde belirlemediği durumlarda ortaya çıkan olumsuz sonuçlardan biridir?


I-II-III

I-II-III-V

II-III-V

I-II-IV-V

IV-V


9.Soru

"Dışa odaklıdır; esnek, yenilikçi, dinamik ve girişimci kurumlarda görülür. " Verilen özellikler hangi kurum kültür türüne aittir?


Pazar kültürü 

Klan kültürü 

Adhokrasi kültürü 

Hiyerarşi kültürü 

Ağa dayalı kültür. 


10.Soru

......................, bir tüketicinin ürünü satın alma eylemini gerçekleştirirken o ürünü üreten kurumla ilgili aklına gelen isim, işaret ve sembol gibi simgelerdir. 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?


Kurumsal Marka

Reklam 

Kurumsal Kültür 

Reklam 

Logo


11.Soru

Hedef kitle belirleme aşağıdaki sınıflamalardan hangisine göre yapılamaz?


Mevcut ve Potansiyel Hedef Kitle

Destekleyen, karşı tavır takınan ve kararsız hedef kitle

Yönetime Ait Hedef kitle

İç ve Dış Hedef Kitle

Birincil, İkincil ve Marjinal Hedef Kitle


12.Soru

  1. Kurumun mevcut durumunu ve kalkınma planlamasındaki başarı durumundan haberdar olmak ve buna göre kısa ve uzun vadeli bireysel yasam planlaması yapmak,
  2. Kurumsal iletişim yaklaşımlarını kavramak suretiyle yanlış anlaşılma ve dedikoduya olanak vermeden, görüşlerini nasıl açıklayacağına dair fikir geliştirmek.
  3. Kurum tarafından önemsendiğini hissetmek ve motive olmak,
  4. Kurumun mevcut hisselerinden kendine pay çıkarmak,
  5. Geliştirici program ve etkinliklerden haberdar olmak suretiyle kendine uygun olanı seçebilmek ve katılmak,

Yukarıdakilerden hangileri çalışanlar açısından kurumiçi iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi ve amaçları arasında yer almaktadır?


I-II-III-V

I-II-IV-V

II-III-IV-V

III-IV-V

I-III-V


13.Soru

Kurumdaki belirleyici politikaların yönetilmesi, kurumsal işleyişin devamlılığının sağlanması, koyulan kurallar çerçevesinde iş disiplininin yürütülmesi kapsamındaki faaliyetler hangi işlevle açıklanmaktadır?


Planlama

Düzenleme

Bilgi verme

Vergilendirme

İkna etme


14.Soru

Bir şirketin kendisini ifade etmesine ve insanların şirketleri tanımlarken, hatırlarken ilişki kurmalarına izin verdiği anlamlar topluluğuna ne ad verilir?


Halkla ilişkiler

Duyurum

Kurumsal düzen

Kurumsal birlik

Kurumsal kimlik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangi işlev yerine getirilemediği takdirde kurum tarafından alınan kararların uygulanması, değişen kuralların ve rollerin benimsetilmesi, istenen etkinlik ve uygulamaların kolayca yaptırılması zorlaşır?


Planlama

Düzenleme

Bilgi verme

İkna etme

Sosyalleştirme


16.Soru

Kurum kültürünü oluşturan elemanlar, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
I.Milli kültür
II.Finansal durum
III.Rakip kurumlar
IV.Çalışanlar
V. Ekonomik eğilimler


I,IV,V

I,III,IV

II,IV

IV,V

II,IV,V


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin özellikleri arasında yer almaz?


İnsana yönelik bir süreçtir

Birey niteliği taşır

Amaca yöneliktir

Otorite sürecidir

Rasyonel bir süreçtir


18.Soru

“Faydalı ve gerekli yetenekleri öğrenmek ve kullanmakta diğerlerine yardımcı olmak” liderlik teorilerindeki hangi yaklaşımı tanımlar?


Dönüşümsel liderlik

Antrenör tipi liderlik

Karizmatik lider

Liderliğe ikame kuramı

Kadın liderler


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenirken hedef kitle hakkında bilgi edinmek için yanıtlanması gereken sorulardan biri değildir?


Hedef kitle, kimlerden oluşmaktadır?

Hedef kitle, kurumun şu anda içinde bulunduğu duruma ilişkin ne bilmektedir?

Hedef kitle, kurumun şu an içinde bulunduğu durum hakkında ne hissetmektedir?

Hedef kitlenin dikkati nasıl çekilecek, hedef kitle nasıl etkilenecektir?

Hedef kitle, kurumun kişisel görüşmeleri hakkında ne bilmektedir?


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin rol oynadığı unsurlar arasında yer almaz?


Kurumun sistemli işleyebilmesinde 

Üretimin artırılmasında 

Dayanıklı ürünler üretilmesinde 

Kurum kültürünün benimsetilmesinde 

Başarılı yönetim politikalarının izlenmesinde