Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lux’un Yıldız Yönteminde kurumun kişiliğini belirleyen yedi boyuttan birisi değildir?


İhtiyaçlar

Yetenekler

Kurumun ruhu

Kurumun kökeni

Kurumun çıktıları


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin geçirdiği aşamalardan biri değildir?


Geleneksel dönem

Marka tekniği dönemi

Tasarım dönemi

Post geleneksel dönem

Stratejik dönem


3.Soru

Kurum kimliği oluşturulurken  kurumlara fikir verecek bir başlangıç noktası olarak 3 kritere dikkat etmek gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden biridir?


İtibar

Kimlik

 İmaj

Devamlılık

Felsefilik


4.Soru

“ …………… ; kurumun vaadini, iddiasını, felsefesini ya da sahip olduğu değerleri yansıtan bir ya da bir kaç cümleden oluşur.“ Boşluğu uygun olan seçenekle doldurun.


Kurumun ismi

Kurumun slogan

Kurumun logosu

Kurumun rengi

Kurumun yazı karakteri


5.Soru

Ağırlık noktalarına göre kurum kimlik tanımları içerisinde kimliğin farklı kimseler için farklı anlamları olması hangi sınıfta yer almaktadır?


Dizayn Sınıfı

İmaj Sınıfı

Görünüm Sınıfı

Çizim Sınıfı

Stratejik Yönetim Sınıfı


6.Soru

“ …….……. kurum felsefesinin görsel tarafı olup bir kuruluşun kendisini görsel şekilde ifade etmesidir.” Boşluğu uygun olan secenekle doldurun.


Kurum kültürü

Kurumsal davranış

Kurumsal tasarım

Kurumsal kimlik

Kurum vizyonu


7.Soru

Marka kimliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 


Tüketici sadece ürünle ilgilenmekte ana kuruluşla ilgilenmemektedir.

Marka ile tüketici arasındaki bağˆ kimlik ile oluşmaktadır.

Aynı şirket ürünleri pazar içerisinde rakip değildirler.

Marka kimliği ile hareket eden şirketlerin ayrı bir yaşam eğrileri vardır.

Tüketici aynı şirketin ürünlerini yediklerini duydukları zaman bu işletme için bir dezavantaj da olabilmektedir.


8.Soru

Kurumun sahip olduğu yüksek itibar kuruma olan güveni yükseltmesi ve neticede ürüne yönelik pozitif etki meydana getirmesi hangi faydayı sağlar?


Riski düşürmek

Satışları yükseltmek

Maliyetleri düşürmek

Kabiliyetli çalışanları kuruma çekmek

Moral ve bağlılığı kuvvetlendirmek


9.Soru

Kurumsal itibarın yönetilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi önemlidir?


Stratejik faktörler

Kurum markası çalışmaları

Kurumsal kimlik çalışmaları

Kurum imajı

Kurumsal itibarın bileşenleri


10.Soru

Sosyal medya aracılığıyla kurumsal itibar oluşturma sürecinde büyük ölçüde kontrolü elinde tutan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketiciler

Yöneticiler

Kurumda çalışanlar

Rekabetçi kurumlar

Kurumsal yandaşlar


11.Soru

Kurumda çalışanların diğer çalışanlarla ve çalışanların kurumla olan iletişimini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Birincil iletişim

İkincil iletişim

İçsel iletişim

Üçüncül iletişim

Pazarlama iletişimi


12.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi monolitik kimlikle hareket eden işletmelerin özelliklerinden değildir?


Tek kimliğin esas gücü organizasyon tarafından tanıtılan her ürün ve hizmetin aynı isme, tarza, niteliklere ve karaktere sahip olmasıdır

Ana kuruluş tarafından, bu tip kuruluşları kontrol etmek kolay, ucuz ve ekonomiktir

Dar bir alanda çalışırlar

Kısa yaşam süresine sahiptir

Tek kimliğe sahip olan işletmelerin tanınma oranı daha yüksektir


13.Soru

Lux’un yıldız yönteminde kurumun kişiliğini belirleyen kaç boyut bulunmaktadır?


3

4

5

6

7


14.Soru

  1. Kurum felsefesi
  2. Kurumsal tasarım
  3. Kurumsal iletişim
  4. Kurum davranışı
  5. Kurum imajı

Yukarıdakilerden hangileri kurum kimliğini oluşturan öğelerden biri olan kurum kimliği karması içerisinde yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

Hepsi


15.Soru

..”……., kurumların varlığının amacını açıklar ve topluma olan katkısını ortaya koyar..” Boşluğu uygun olan secenekle doldurun.

 


Kurum kültürü

İmaj

Kurum felsefesi

 

Misyon

Vizyon


16.Soru

Belirli bir ürünü / markayı müşteriye tanıtma çabası ile müşteriyi bilgilendirerek yüz yüze kisiler arası karşılaşmalardan oluşan sunum aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel Satış

Kurum Vizyonu

Kurumsal İletişim

Kurumsal Tasarım

Kurumsal Reklamcılık


17.Soru

Sipahi ocağı kim tarafından tasarlanmıştır?


İhap Hulusi

Bedri Rahmi Eyüpoğlu

Arif Dino

Hale Asaf

Elif Naci


18.Soru

Vizyon ve misyonun görünen yönü olan ve gerçekleşmesi istenilen en son durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kimlik

Dizayn

Felsefe

İmaj

Marka


19.Soru

Yapılan araştırmalarda kurumların sağlam bir itibara sahip olmasıyla, işgörenlerinin yeterlilik seviyesinin yüksek olması arasında pozitif bir ilişkinin bulunması, kurumsal itibarın hangi faydasının sonucudur?


Rahat bir etkinlik alanı yaratmak

Riski düşünmek

Kabiliyetli çalışanları kuruma çekmek

Moral ve bağlılığı kuvvetlendirmek

İstikrarı sağlamak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kurumsal iletişim stratejisinin geliştirilmesi için göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan değildir?


Amaçların belirlenmesi

Gerekli iletişim kaynakları

Kurumun itibarı

Paydaş tepkisi

Kurumsal kimlik geliştirilmesi