Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal web sayfalarında olması gereken özelliklerden biri değildir?


Koyu renklerin kullanılması

Teknik ve ticari bilgi içeriği

Bilgiye kolay ulaşılması

Eğlence özelliği

İyi bir organizasyon


2.Soru

I. Stratejik vizyon
II. Kurum kültürü
III. Misyon
IV. Faaliyet alanı
V. Kurumsal imaj
Kurumsal markalamanın öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I, III, IV

I, II

II, III, V

III, IV, V

I, II, V


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın oluşumuna etki eden faktörler arasında yer almaz?


Uygulamalı tedbirler

Yönetim kalitesi

Yeni buluşlar

Finansal sağlamlık

Çevresel sorumluluk


4.Soru

Bir imajın geçen sürenin olumsuz etkisine boyun eğmesine izin vermek yerine değişen veya ortaya çıkan kavramlara ayak uydurması imajın hangi değişim kavramı ile açıklanabilir?


İmaj yaratmak

İmajı değiştirmek

İmajı zamana uydurmak

İmajı gençleştirmek

İmajı düzeltmek


5.Soru

Bir kurumun çalışmalarından etkilenen ya da kurumu etkileyen müşteriler, çalışanlar, hükûmet, sivil toplum gibi unsurlara ne ad verilir?


STK’lar

Kamu kuruluşları

Resmi daireler

Müştekiler

Paydaşlar


6.Soru

Aşağıda verilen mağaza imajı ile ilgili unsurlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?


Markanın çıkış zamanı

Markanın nasıl bilindiği

Markanın kapsadığı coğrafi alan

Markanın hedef pazarı

Markanın fiyat düzeyi


7.Soru

“Kişi ya da kurum ile ilgili görüş ve düşüncelerin oluşturulma çabaları” neyin tanımıdır?


Reklam kampanyası

Halkla ilişkiler

Etkili iletişim

İmaj yaratma

Vizyon belirleme


8.Soru

Kurumsal imaj için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Çok boyutlu bir konsepttir

Pozitif ya da negatif yönlü olabilir

Kurumsal kimlikten etkilenir

İtibara giden sağlam bir yolu oluşturur

Kalıcıdır


9.Soru

Davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü

Kurum imajı

Kurum görünümü

Kurum iletişimi

Kurum davranışı


10.Soru

I. Mevcut durumun analizi
II. Hedef saptama
III. Alternatiflerin geliştirilmesi
IV. Alternatiflerin değerlendirilmesi
V. Seçim, karar verme
Yukarıdakilerden hangileri kurum imajı oluşturulurken izlenen evreler arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

I, III, IV

III, IV, V

Hepsi


11.Soru

Bir kurumun tüm alan ve markalarının genel olarak kapsandığı imaj tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Yabancı imaj

Şemsiye imaj

Transfer imaj

İstenen imaj

Kişisel imaj


12.Soru

Dağıtımcılar, perakendeciler, toptancılar ve üreticileri kapsayan hedef kitle türü hangisidir?


Potansiyel tüketiciler

Çalışanlar

Satıcılar

Hammadde sağlayanlar

Çevre


13.Soru

I. Fiziksel kişilik
II. Yaşam tarzı
III. Dağıtım tarzı
IV. Fiyat
V. Coğrafi konum
Yukarıdakilerden hangileri nesnel marka unsurlarındandır?


I ve II

I, II, IV

I, III, V

III, IV, V

Hepsi


14.Soru

İmajı iletilen kişi ya da kurumun verdiği bilgilerin eksik ya da objektif olarak yetersiz olduğu durumlarda, kişi bunları yine de değerlendirerek bir yön bulabildiği fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?


Basitleştirme fonksiyonu

Oryantasyon fonksiyonu

Karar fonksiyonu

Genelleştirme fonksiyonu

Düzen fonksiyonu


15.Soru

Salt ürünleri satmak amacıyla değil, aynı zamanda kurumsal imaj oluşturmaya destek sağlamak amacıyla da yapılan kitle iletişim ürünlerine ne ad verilir?


Kamu spotu

Haber

Tanıtım

Reklam

Ürün yerleştirme


16.Soru

I. Sendikal haklar
II. Bilgilendirme düzeyi
III. Sahip olunan yargılar
IV. Sunulan olanak ve hizmetler
V. Kurumlar arası ilişki
Yukarıdakilerden hangileri imajın oluşmasını sağlayan öğeler arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

Hepsi


17.Soru

Bir kurumda çalışanların müşteri olarak kabul edilmesi ve kurum ile ilgili ihtiyaç, istek ve beklentilerinin karşılanması aşağıdakilerden hangisini hedef alan bir davranış biçimidir?


Müşteri memnuniyeti

Dış imaj oluşturma

İç imaj oluşturma

Hedef kitleye ulaşma

Sosyal sorumluluk alma


18.Soru

Çalışanların iş yerinden gurur duyması, yönetimle eşit ilişkiler kurması, kendilerini göstermeleri için fırsat sunulması gibi faktörler, hangi kurumsal imaj oluşturma unsuru ile ilgilidir?


Soyut imaj oluşturma

İç imajı oluşturma

Reklam

Sosyal ilişkiler

Altyapı kurma


19.Soru

“Müşteri ilişkileri yönetiminin tamamlayıcısı olarak bir kurumla onun hedef kitleleri arasında pozitif, kişisel olmayan iletişimin yönetiminde yer alan stratejik ve taktiksel görevler” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Marka yönetimi

Marka imajı

Marka denkliği

Marka kapsamı

Marka vizyonu


20.Soru

Kurumsal imaj oluşturmakla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kurumsal imaja daha sonra da sahip olunabilir

Hedef kitleleri tanımlamak önemlidir

Hedef kitlelere kurumu tanıtmak gereklidir

İnsanların kurum hakkındaki düşünceleri öğrenilmelidiR

Doğru tanıtım için uzmanlarla çalışılmalıdır