Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumların ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu, kendini nasıl görmek istediğini, kurumların varlık nedenlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Vizyon

İç imaj

Dış imaj

Misyon

Faaliyet


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin unsurlarında değildir?


Kurum felsefesi

Kurumsal tasarım

Kurumsal iletişim

Kurumsal davranış

Kurumsal destek


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliği ile ilgili doğru bilgiyi içermektedir?


Ait olduğu kurumu düşündürür

Kurum hakkındaki somut düşüncelerdir

Değişik kişilerde değişik etki yapabilir

Hedef kitledeki görünümü merkeze alır

Gerçekten var olan somut hareketlerdir


4.Soru

I. Herkes için farklı anlam ifade edebilir.
II. Yapay özellikleri yansıttığı düşünülebilir.
III. İmajlar sadece zihnimizde oluşan resimlerdir.
IV. Çeşitli kanallardan bilgi akışı sonucunda oluşur.

İmaj kavramıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca I

II, III

I, II, IV

II, III, IV

Yalnızca IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imaj ve marka yönetiminin anahtar amaçları arasında değildir?


Kurumun reklam maliyetlerini düşürmek

Organizasyonun markalarının neyi kapsadığını anlamak

Markayı aracı kanallara, tüketicilere ve diğer hedef kitlelere iletmek

Markaları yaşam devirlerine göre yönetmek

Marka denkliğini arttırmak


6.Soru

Çeşit, kalite, güvenirlik gibi unsurlar, marka imajının hangi unsurunu oluşturur?


Fiziksel unsurlar

Personel unsurları

Ürün unsurları

Fiyat unsurları

Çevreye hizmet unsurları


7.Soru

Genellikle farklı kategorilerdeki ürünler arasında, çağrışımların karşılıklı nakledilmesi ve güçlendirilmesi olarak tanımlanan imaj türü aşağıdakilerden hangisidir?


Marka imajı

Ürün imajı

Şemsiye imaj

Transfer imaj

Yabancı imaj


8.Soru

Hangisi Kurt Huber tarafından yapılan imaj çeşitlerindendir?


İstenen imaj

Ayna imaj

Çoklu imaj

Kurumsal imaj

Şimdiki imaj


9.Soru

Genellikle birden fazla markanın bir kurum ile bağlantıya getirilmesi ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilir?


Kimlik oluşumu

Olumlu bütünleşme

Parçalara ayırma

İzolasyon

Bütünleşmenin olmaması


10.Soru

Ürüne ilişkin sorunların ve şikâyetlerin kolay çözüle bilirliği Garvin’in ürün kalitesine yönelik belirlediği boyutlardan hangisidir?


Performans

Uygunluk

Güvenilirlik

Servis görebilirlik

Dayanaklılık


11.Soru

  1. Satış sonrası hizmet
  2. Reklamlar
  3. Hükümet
  4. Sendikalar
  5. Endüstriyel ilişkiler

Yukarıdakilerden hangileri kurumsal imajı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek unsurlar arasında yer almaktadır?

 

 


I ve II

I, II, III

I, III, IV

III, IV, V

I, II, V


12.Soru

Pazarda başarı sağlamış bir ürünün veya markanın, marka tanınırlığı ve onunla bağlantılı değer yargılarının yeni bir ürüne aktarılması ne tür bir transfer imajını ifade eder?


Farklı ürün sınıfları arasında imaj transferi

Ürün etkileşim zinciri

Sonradan gelen bir ürüne imaj transferi

Mevcut bir imajın bir ürüne transferi

Marka genişlemesi


13.Soru

Kurum isminden logosuna, iş yerinin dekorasyonundan, mektup kâğıdına kadar görsel kimlik oluşturmaya yarayan bütün her şeyi kapsayan ve beş duyu ile hissedilebilen imaj aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


İç imaj

Marka imajı

Dış imaj

Somut imaj

Soyut imaj


14.Soru

Kurumsal kimlik planlaması, kurumsal imaj yönetimi aşamalarından hangisinde yapılır?


Araştırma ve değerlendirme

Stratejik planlama ve geliştirme

Yaratıcı çalışma

Geliştirme ve uygulama

İzleme ve yönetme


15.Soru

Kurumsal kimliğin en güçlü algılandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumsal görünüm

Kurumsal kültür

Kurumsal iletişim


16.Soru

“Kurumun gelecekte görmeyi arzuladığı konum” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Stratejik vizyon

Kurum kültürü

Kurumsal imaj

Kurum kimliği

Kurum itibarı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin kapsamında değerlendirilmektedir?


Kurumun logosu

Kurum renkleri

Kurumun iç ve dış iletişimi

Çalışanların müşterilere karşı davranışları

Kurumun basılı materyalleri


18.Soru

  1. Yönetici ve çalışanlar veya onların ilgilerini temsil edenler arasında uyumlu iş birliği
  2. Açık enformasyon temeli üzerinde şeffaf bir iletişimin olması
  3. Her iki cinsiyette çalışanların, tüm seviyelerdeki karar alma sürecine dâhil edilmeleri
  4. Eskimiş yapıların kırılması, yetki ve sorumluluğun merkeziyetçiliğinin kaldırılması
  5. Sermaye ve kazanca/kara katılımın sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri bir kurum kültürünün yapı taşları arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

I, III, V

III, IV, V

Hepsi


19.Soru

Mevcut durumun analizi, hedef saptama, alternatif geliştirilme ve değerlendirme gibi evreleri izleyen imaj oluşumu hangisidir?


Kurumsal imaj

Ayna imaj

Şemsiye imaj

Kamusal imaj

Sosyal imaj


20.Soru

Hangisi kurumsal imajın kapsamında yer alır?


Kurumsal gelenek

Kurumsal kimlik

Kurumsal dinamikler

Kurumsal iletişim

Kurumsal deneyim