Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumun alt kuruluşlarının ana kurum ile ilişkilendirilmediği ve ana kurumun varlığının belirgin olmadığı kimlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tekli kimlik

Desteklenmiş kimlik

Monolitik kimlik

Markalanmış kimlik

Markalanmamış kimlik


2.Soru

Görsel kimlik oluşturmaya yarayan her şeyi kapsayan, beş duyu ile hissedilebilen imaja ne ad verilir?


Soyut imaj

İç imaj

Dış imaj

Kurumsal imaj

Somut imaj


3.Soru

Ürün imajı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Ürün imajı ürünün ambalajının önemi yoktur

Ürünün bilinen bir ürün olması imajı etkilemez

Ürün imajı kurumun imajından etkilenir

Ürün imajı kurum imajını etkilemez

Ürün imajı ürün kategorisinden etkilenmez


4.Soru

Genellikle farklı kategorilerdeki ürünler arasında, çağrışımların karşılıklı nakledilmesi ve güçlendirilmesi olarak tanımlanan imaj türü hangisidir?


Transfer imaj

Yabancı imaj

İstenen imaj

Ayna imaj

Çoklu imaj


5.Soru

İç imaj geliştirme stratejileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kurum çalışanlarından bağımsızdır

Tüketicilerin görüşleri, çalışanların davranışlarından bağımsızdır

Çalışanlar iç imajı dışarıya olumlu veya olumsuz olarak yansıtırlar

Tüketici görüşleri, çalışanların davranışlarını etkilemez

Çalışanlardaki imaj, kurumsal bütünleşmeyi etkilemez


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin en güçlü şekilde algılandığı bölümü ifade etmektedir?


Kurumsal davranış

Kurumsal iletişim

Kurum felsefesi

Kurumsal görünüm

Kurum anlayışı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun misyon cümlesinde yer almaz?   

 

 


Kurum felsefesi

 

Kurumun temel değerleri

 

Hedef gruplar

 

Karşılanan ihtiyaçlar

 

Girilmesi düşünülen yeni sektörler 


8.Soru

Kredi, teslimat, iade ve değiştirme politikaları gibi unsurlar, mağaza imajının hangi başlığına girmektedir?


İletişim Unsuru

Fiziksel Unsurlar

Personel Unsurları

Müşteri Hizmeti Unsuru

Çevreye Hizmet Unsuru


9.Soru

Hangisi kurum imajının oluşumunda önemli olan faktörlerden biridir?


Alt yapı kurmak

Dış imaj oluşturmak

İç imaj oluşturmak

Soyut imaj oluşturmak

Yetenekli insanları işe alma ve geliştirme becerisi


10.Soru

Jefkins’in imaj çeşitleri sıralamasında yer alan “ayna imaj” ile ifade edilen aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumun kendi algıladığı imaj

Kurumun mevcut imajı

Tüketicinin algıladığı imaj

Kurum ürünlerinin imajı

Kurumun istediği imaj


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, imaj açısından kurumun iç hedef kitleleri arasında yer almaktadır?


Tedarikçiler

Yatırımcılar

Yöneticiler

Finansal kuruluşlar

Medya


12.Soru

Pepsi “generation next – yeni neslin seçimi” kampanyası ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?


İmajını korumuştur

İmajını gençleştirmiştir

İmajını yaratmıştır

İmajını zamana uydurmuştur

İmajını düzeltmiştir


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öznel marka unsurlarından biri değildir?


Fiziksel kişilik

Yaşam tarzı

Zihinsel kişilik

Duygusal kişilik

Dağıtım tarzı


14.Soru

Bir kurumun belli bir temel tutumunun ifadesi olan ve kurumun tüm alan ve markalarını bir arada ele alan imaj çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Marka imaj

Şemsiye imaj

Transfer imaj

Mevcut imaj

Çoklu imaj


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurum imajı oluşturmanın temelini ve çıkış noktasını teşkil eder?


Kurum davranışı

Kurum felsefesi

Kurum kültürü

Kurum iletişimi

Kurum dizaynı


16.Soru

Kurumun bu konuda özel bir gayret göstermeden imajın kendi kendine oluşması durumuna ne ad verilir?


Ün

Kaza

Şekil

Dış etki

Deneyim


17.Soru

X kurumunun olumlu bir kurumsal imaj yaratmak için kız çocuklarının okutulmasına yönelik bir projeye maddi destek vermesine ne ad verilir?


Reklam

Sponsorluk

İç imaj

Soyut imaj

Vizyon sağlama


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum imajı oluşturma sürecinde ilk sırada yapılır?


Hedef saptama

Seçim, karar verme

Tedbirler, uygulama

Mevcut durum analizi

Kontrol


19.Soru

Kurumun iç ve dış hedef kitleleri tarafından nasıl algılandığını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen araştırmalara ne ad verilir?


Kurum araştırması

Sektör tahlili

İmaj araştırması

Ar-Ge çalışması

Kamuoyu araştırması


20.Soru

Çalışanların da tıpkı müşteriler gibi görülmesi ve maddi manevi ihtiyaçlarına cevap verilerek olumlu bir kurumsal imaj yaratılması, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


Dış imaj

Soyut imaj

Müşteri imajı

İç imaj

Sosyal imaj