Medya İlişkileri Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde Grunig ve arkadaşlarının ileri sürdüğü ilişki boyutlarından biridir?


Benzerlik

Doğrudanlık

Karşılıklı kontrol

İlişki geçmişi

Kesinlik


2.Soru

Tüm ve sürekli gerçekliğin içinden belirli bir frekansta yani sıklıkta parça almaya ne ad verilir?


Örnekleme

Modülleme

Otomasyon

Değişkenlik

Medyan


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “hacker” kavramının ilk anlamını ifade etmektedir?


Dâhi

Aktivist

Protestocu

Hactivist

Bilgisayar korsanı


4.Soru

İletişim planlaması yapılırken bu konuların önceden tespit edilip yönetilmesine ve olası krizlerin önüne geçilmesine katkı sağlayan araçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


Kriz İletişimi

Finansal İletişim

Konu Yönetimi

Medya İlişkileri

Gündem Yönetimi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik yönetiminin araştırma sürecinde verilerin toplanması için kullanılan yöntemlerden biridir?


Derinlemesine görüşmeler

Medya içerik analizi

Reklam eşdeğeri

Marka değeri ölçümü

Örnek olay çalışması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi liderlik iletişimi ve planlamasının ana hedefidir?


Kurum içi iletişim

Kurum performansı

Kurumsal itibar

Sosyal paydaşları ikna etmek

Kurumun piyasa değeri


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kültürel kutlamalar içine girer?


Konserler

Karnavallar

Performans gösterileri

Sergiler

Ödül törenleri


8.Soru

Bilgisayarlar hangi yıla kadar devlet kurumlarının, ordunun ve büyük şirketlerin erişebileceği bir teknolojiydi?


1980’ler

1990’lar

1970’ler

1960’lar

1950’ler


9.Soru

Etkinliğe kaynak yaratma hangi aşamada gerçekleşir?


Vizyon

Kuruluş

Planlama

Finansal Düzenleme

Uygulama


10.Soru

Bir ilişkiyi sürdürmek ve geliştirmek için her bir tarafın harcadığı enerji ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Bağlılık

Güven

Karşılıklı kontrol

Süreklilik

Özveri


11.Soru

... bir “iletişim işçiliği”dir. Mesleğin temeli iletişimdir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve
küreselleşme, medyanın ulaştığı kitleyi ve kitle üzerindeki etkisini artırmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?


sosyal medya

Halkla ilişkiler

İletişim

Kitle iletişim araçları

Yeni medya


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ilişki yönetimine ilişkin olarak geliştirilen on temel önermeden biri değildir?


Kurum-Hedef Kitle İlişkileri Süreklilik Arz Eder

Kurum İle Hedef Kitlesi Birbirine Bağımlıdırlar

Halkla İlişkiler Faaliyetleri Çerçevesinde İletişim Geri Alınamaz

Kültürel Değişkenler, Halkla İlişkiler Uygulamaları Tarafından Etkilenir

İlişkiler Karşılıklı Fayda Düşüncesiyle Geliştirilmelidir


13.Soru

Medya kuruluşlarının yayın politikaları aşağıdakilerden hangisine göre değişememektedir.


Hedef kitlelerinin beklentilerine

Siyasi iktidar ile ilişkilerine

Kitle iletişim aracının tematik olup olmamasına

Kendi görüşlerine

Toplumsal beklentilere


14.Soru

I. İyi basın ilişkileri

II. Siyasi sürtüşmeler

III. Daha çok sadık çalışan geliştirme

IV. Gönüllülerin çokluğu

V. Güçlü kaynak yatırımı

VI. Çevreyle uyum

Yukarıda yer alan maddelerden hangileri etkinlik sürecinin güçlü yönleri arasında yer almaktadır?


I, III ve VI

IV, V ve VI

I, V ve VI

II, V ve VI

I, IV ve V


15.Soru

Aşağıda verilen uygulamalı iletişim çözümlerinden hangisi “Satın alma kararlarını yöneten “hislere” hitap ederek, mesajın iletkenliğini artırmak, hedef kitlede “konuşulacak” bir konu üretmiş olmak, etkisi sürdürülebilir bir araç yaratmak” amacını taşımaktadır?


Etkinlik yönetimi ve iletişimi

Kurum içi iletişim

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri

Sponsorluk projeleri iletişimi

Pazarlama iletişimi


16.Soru

Etkinlik türlerine göre aşağıdakilerden hangisi sanat etkinlikleri arasında sayılamaz?


Konserler

Karnavallar

Performans gösterileri

Sergiler

Ödül törenleri


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkileri yönetiminin başarısı için gerekli unsurlardan sayılmaz?


Geniş bilgi sunmak

Yönlendirici olmak

Samimiyet ve saygı çerçevesinde hareket etmek

Haber değeri taşıyan konularla medya karşısına çıkmak

Medyanın hassasiyetlerini, meslek ilkelerini bilmek


18.Soru

Halkla ilişkilerde, ajansların yönetmek zorunda oldukları süreçler düşünülürse, kesinlikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Yapılan haberi beğenmemek

Haber için reklamı kullanmak

Gazete ve gazeteci ayrımı yapmak

Gazetecilere pahalı hediyeler vermek

Medya ilişkilerini uzmanına bırakmak


19.Soru

Habercilikte, bir medya kurumunun özel haberi denildiğinde ne anlatılmaktadır?


İnternet taraması ile verilen haber

Ajanstan geçen haberler

Başka medya kurumundan verilen haber

Kendi muhabirnin yaptığı haber

Sansasyonel haberler


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Wanklin’ın ifade ettiği etkinlik yönetim sürecinin aşamalarından biri değildir?


Planlama

Vizyon

Kuruluş

Analiz

Biçimselleştirme