Medya İlişkileri Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz hasar tespiti için öne çıkar sorulardan biri değildir?


Müşteri ilişkileri ne ölçüde etkilendi?

Paydaşlar nezdindeki güven algısı ve itibar ne ölçüde etkilendi?

İlişkiler ne ölçüde etkilendi?

Finansal yapı ne ölçüde etkilendi?

Üretim süreçleri ne ölçüde etkilendi?


2.Soru

I. Medya ilişkileri yazılı basın, radyo, televizyon, sinema haberleri, prodüksiyon şirketleri gibi tüm iletişim araçları ve mensuplarıyla karşılıklı çıkarlara ve bir çeşit alışverişe dayanan ilişkileri kapsar.

II. Medya ilişkilerinin hedefi toplumda kuruluş hakkında bilgi ve anlayış sağlamaktır.

III. Kuruluşun imajına zarar vereceğinden kuruluş hakkındaki olumsuz bilgilerin verilmemesi söz konusu olabilir.

IV. Halkla ilişkilere konu olan bilgiler sadece onu veren kuruluşun değil, medyanın müşterisi olan okuyucuların, dinleyicilerin ve seyircilerin de önem verdiği ve ilgi duyduğu bilgiler olmalıdır.

Medya ilişkileri analiz edildiğinde yukarıdaki maddelerden hangileri doğrudur?


I-II

II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


3.Soru

Kriz iletişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


“Olaylar meydana çıkıncaya kadar bekleme” düşüncesine gidilmemelidir.

Kurumu ya da kuruluşu medyada kimin temsil edeceği paylaşılmamaldır.

Krizden etkilenenlerin ya da etkileneceği düşünülen kişilerin kimler olduğu belirlenmemelidir.

Medyaya ilk aşamada bilgi verilmemelidir.

Medyaya bilgi verirken sözlü açıklamalar kullanılmalıdır.


4.Soru

X firması pazara yeni çıkacak olan bir ürünü için basın konferansı düzenliyor ise bu basın konferansı aşağıdaki basın konferansı türlerinden hangisini temsil etmektedir?


Kurumun kazanç duyurusunun yapıldığı basın konferansları

Yeni şirket stratejisinin açıklandığı basın konferansı

Basın lansmanı

İş imkanlarına yönelik basın konferansları

Kurumun finansal sonuçlarının açıklandığı basın konferansları


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler görevlisinin basın hakkında bilmesi gerekenlerden biridir?


Bültenler

Etkili ilgililik

Okuyucu profili

Editöryel kadro

Zamanlılık


6.Soru

Paylaşılacak bilginin kamuoyunun ilgisini çekecek ve kuşkusuz medya için de haber değeri taşıyacak biçimde tasarlanması, içeriğin en üst düzeyde doğru ve istendik hedef kitleye ulaşabilmesi için hangi kitlesel iletişim aracının (medyanın) kullanılması gerektiğine karar verilmesi sürecine ne ad verilir?


Bülten

Toplantı

İçerik Yönetimi

Duyuru

Halkla ilişkiler


7.Soru

Belirli ve önemli bir konu için medya mensupları ile bir araya gelinen, basını bilgilendirme amaçlı olan, medya ile kurum arasında karşılıklı bir etkileşim oluşturmayı amaçlayan etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?


Basın bülteni

Basın gezisi

Basın konferansı 

İş toplantısı

İş gezisi


8.Soru

Kriz iletişimi yönetimi krizin hangi boyutudur?


Dışişleri

İçişleri

Hükümetle temas

Gazetecilerle temas

Halkla temas


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın konferansının olumlu yönlerinden değildir?


Aynı konunun farklı platformlarda tekrar edilmesinin önüne geçme ve dolayısıyla zamandan kazanma

Biçim ve içerik olarak her zaman medyada görünürlüğün garantide olmaması

Medya etkisinden fayda sağlama

Haber kaynağına ulaşma konusunda eşitlikçi koşulları oluşturma

Farklı soruları bir platformda buluşturma


10.Soru

Aşağıda verilen basın makaleleri ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Haber metni biçiminde hazırlanır

İlk paragrafın okuyucunun ilgisini çekmesi yeterlidir

Editörler tarafından yeniden yazılırlar

Yazarları belli değildir

Sadece verilere dayanan biçimde ve yorumdan uzak şekilde kaleme alınırlar


11.Soru

Kişiyi eyleme sürükleyen güç ve motivasyonu, ahlaki eylemlerin yöneldiği şeylerin yol açtığı deneyim ve yaşantıları temel alarak değerlendiren, iyi veya kötü yargısında bulunan yaklaşım hangisidir?


Ahlaki değer teorisi

Aksiyolojik etik

Teleolojik etik

Betimleyici etik

Metaetik


12.Soru

Medyanın kendini denetme yolları hangi şıklarda doğru verilmiştir?


Geleneksel kendini düzenleme- Yasa koyan kendini düzenleme

İlişkili kendini düzenleme- kuralcı kendini düzenleme

İlgili kendini düzenleme- serbest kendini düzenleme

Etik ile kendini düzenleme- tarafsızlık ile kendini düzenleme

Tavsiye kararı ile kendini düzenleme- modern kendini düzenleme


13.Soru

Etkili kriz yönetimlerinde yapılması gereken en önemli eylem aşağıdaki şıkların hangisinde net bir şekilde belirtilmiştir?


Sezinlemek

Öngörmek

Planlamak

Ölçmek

Uygulamak


14.Soru

İdeal bir kriz yönetiminde ilk yapılması gereken  hamlenin ne olduğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Sorunun planlanması

Sorunun ölçümlenmesi

Sorunun koordinasyonu

Sorunun kontrolü

Sorunun belirlenmesi


15.Soru

Kriz iletişimi yönetimine başlarken her şeyden önce neyi anlamak gerekmektedir?


Kriz için kimin ne söylediğini

Krizin nereden duyulduğunu

Krizi kimin çıkarttığını

Ortaya çıkan durumun bir kriz olup olmadığını

Kriz mağdurlarının kim olduğunu


16.Soru

Kriz yönetiminde sürekli bir şekilde değişikliğe gidilmesini zaruri kılan hususlardan hangisi aşağıdakilerden biri olamaz?


İletişim araçlarındaki hızlı değişimi

İletişim araçlarındaki çeşitlilik

İletişim araçlarının fazlalığı

İletişim araçlarının ucuzluğu

İletişim araçlarına erişim kolaylığı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, özel etkinliklerin özelliklerinden biri değildir?


Belirli bir ekonomik etkisi vardır

Medyanın dikkatini çekmez

Sıra dışı ya da biricik özelliktedir

Sınırlı bir süresi vardır

Bir kere olur


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminde hazırlanacak planlamada yer almayan bir aşamadır?


Var olan durum, ortaya çıkan görüntü ve algı derinlikli olarak analiz edilmelidir.

Tehdit unsuru olarak görülebilecek her durum ayrı ayrı değerlendirilmeli, raporlanmalıdır.

Rakiplerin içinde bulundukları durum, verdikleri görüntü analiz edilmelidir

Medya yakın takip olarak izlenmeye alınmalıdır.

Kriz senaryosu hazırlanmamalı, var olan durum üzerinden gidilmelidir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi medya ilişkilerin en yaygın aracı olarak kabul edilmektedir?


Basın bülteni

Basın konferansları

Basın gezisi

Basın lansmanı

Basın odası


20.Soru

Halkla ilişkilerde medya ile ilişkilerin en yaygın aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Afiş

Basın bülteni

El ilanı

Broşür

Kitapçık