Para ve Banka Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aynı fiyat düzeyinde daha fazla tahvil talep edilmesine yol açan  unsurlardan biri değildir?


Ekonomik birimlerin servetlerinin artması

Beklenenen eflasyonun düşmesi

Dış ticaret açığının düşmesi

Bir tahvilin likiditesinin diğer tahvillere kıyasla yükselmesi

Likiditesinin diğer tahvillere kıyasla artması


2.Soru

Faiz koridoru sisteminde koridorun üst ve alt sınırı sırasıyla aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Merkez bankasının bankalara borç verme faizi - Merkez bankasının bankalardan borç alma faizi

Merkez bankasının bankalardan borç alma faizi - Merkez bankasının bankalara borç verme faizi

Merkez bankasının hükümete borç verme faizi - Merkez bankasının hükümetten borç alma faizi

Merkez bankasının bankalara borç verme faizi - Merkez bankasının uluslararası piyasalardan borç alma faizi

Merkez bankasının uluslararası piyasalara borç verme faizi - Merkez bankasının uluslararası piyasalardan borç alma faizi


3.Soru

Takip edilmekte olan para politikasında bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğu an ile merkez bankasının para politikasındaki değişikliği uygulamaya başladığı an arasında geçen zaman aşağıdakilerden hangisidir?


İç gecikme

Dış gecikme

Zaman paradoksu

Shuttle dönemi

Spurs’s gecikmesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin harcamalarının gelirinden fazla olması durumunu ifade etmektedir?


Cari açık

Dış ticaret açığı

Bütçe fazlası

Bütçe açığı

Cari fazla


5.Soru

Aşağıdaki Açık Piyasa İşlemleriyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?


Vadesi 120 günü aşmayan senetlerdir.

TCMB açık piyasa işlemlerini ya İMKB RepoTers Repo Pazarı’nda ya da kendi bünyesinde gerçekleştiriyor.

Repo, ters repo, doğrudan alım ve doğrudan satım yapabiliyor.

Ters repo ve doğrudan satım işlemi yapabilmesi için, açık ki portföyünde Hazine tahvili olması gerekiyor.

Portföyünün yetersiz olduğu durumlarda likidite senedi de ihraç edebilir.


6.Soru

Çağdaş merkez bankalarının para politikası yürütürken kullandıkları en temel araç aşağıdakilerden hangisidir?


Politika faizi

Reeskont kredileri

Zorunlu karşılıklar

Döviz kuru

Kamu harcamaları


7.Soru

Merkez bankası politika faiz oranı aracılığıyla piyasalardaki faiz oranlarını nispeten hızlı bir şekilde aşağıya çekebilir. Ancak firmalar yeni fabrikalar veya konutlar inşa etmeye hemen ertesi gün başlamayacaktır. Düşük faiz oranları öncelikle firmaların gelecek dönemde hangi yatırımları yapmayı planladıklarına dair projelerini şekillendirecektir. Bu projelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi önemli bir zaman alacaktır. Yaşanan bu zamansal adaptasyon farkı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?


Yapısal gecikme

Yapışkanlık kaynaklı gecikme

Dış gecikme

İç gecikme

Nominal gecikme


8.Soru

Bir ülkede reel faiz oranlarının, dünya faiz oranlarına göre daha yüksek olması yabancı sermaye girişine sebep olmaktadır. Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda söz konusu ülke için euro-dolar açısından bu durumu değerlendiriniz?


Euro yükselir
Dolar yükselir
Euro değişmez
Dolar düşer
Dolar değişmez

9.Soru

Repo ve ters repo işlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Ters repo ile amaçlanan sistemdeki likiditeyi artırmaktır.

Repo ile amaçlanan sistemdeki likiditeyi artırmaktır. 

Kalıcı likidite bolluğu durumunda merkez bankası doğrudan tahvil satımına gidebilir.

Piyasada geçici likidite sıkışıklığı varsa bu sıkışıklığı gidermek için merkez bankasının kullanacağı
ana araç ‘repo’ işlemidir.

Merkez bankası sistemdeki likidite sıkışıklığının kalıcı olduğunu düşünüyorsa, bankalardan doğrudan tahvil alabilir.


10.Soru

Aşağıdaki verilere bağlı olarak nakit oranını hesaplayınız.

Dolaşımdaki para= 1800TL

Vadesi mevduat= 1200TL

Zorunlu rezervler= 1100TL

Banka rezervleri= 1300TL


1,5

2

2,5

3

3,5


11.Soru

Banka dışı kesimin elinde tuttuğu nakit paraya ne ad verilir?


Dolaşımdaki para

Tahvil

Bono

Likidite

Rezervler


12.Soru

Merkez bankasının enflasyon ve çıktı açıklarındaki gelişmelere vermesi gereken faiz tepkisini gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?


Say Kanunu

Taylor Kuralı

I. Gossen Kanunu

II. Gossen Kanunu

Okun Kanunu


13.Soru

  1. TCMB’nin bilanço büyüklüğü
  2. TCMB’nin toplam iç yükümlülükleri
  3. TCMB’nin toplam iç varlıkları
  4. Merkez bankası parası

TCMB’nin kendi isteği ile yürürlüğe soktuğu ve parasal programlama adını verdiği uygulamalar kapsamında, Ocak 1990’da başlatılan ilk parasal kontrol uygulamasında TCMB kendi bilançosundan seçtiği yukarıda verilen hangi parasal büyüklüklerin artış hızına kısıtlama getirdi?


I ve II

II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beklenmeyen enflasyonun yüklediği maliyetlerden biridir?


Para bulunduranların gizli bir enflasyon vergisine maruz kalmasına yol açar.

Fiyat kataloglarını sürekli değiştiren firmalar menü maliyeti ile karşı karşıya kalırlar.

İşletmeler ürünlerinin fiyatlarını belirlemede ve işçiler ile firmalar ise ücretleri belirlemede sorun yaşarlar.

Enflasyon nominal geliri sabit olan bireyleri doğrudan negatif etkiler.

Enflasyon vergi sisteminin etkinliğini azaltarak tasarruflar ve yatırımlar üzerinde negatif etki yaratır.


15.Soru

Bir ekonomide üretim düzeyi potansiyelin oldukça altında ise para politikasının aradaki farkı azaltması için aşağıdaki politika davranışlarında hangisine uygun bir biçimde politika geliştirmesi uygundur?


Makro ekonomik ve finansal istikrarı gözetmesi

Üretim düzeyinin değiştirmesi

İşgücünün nitelik düzeyinin yükseltilmesi

Rekabetin önündeki engellerin kaldırılması

Araştırma ve geliştirmenin teşvik edilmesi


16.Soru

Para politikasını uygulamakla yükümlü Merkez Bankasının para politikasını bağımsız bir şekilde oluşturduğu, maliye politikasının ise bütçe açıklarını para politikası hedeflerine destek olacak şekilde belirlediği bir ekonomik yapı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Mali baskınlık

Parasal baskınlık

Sevimsiz monetarist aritmetik

Enflasyon

Parasal daralama


17.Soru

Para arzının belirlenme süreci aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?


Para arzı= Parasal taban x Para çarpanı

Para arzı= Parasal taban/ Para çarpanı

Para arzı= Para çarpanı/ Parasal taban

Para arzı= Rezervler x Dolaşımdaki para

Para arzı= Rezervler/ Dolaşımdaki para


18.Soru

Merkez bankasının tahvil ve bono piyasasından kamu kesimi kağıtlarını alıp satması aşağıdakilerden hangisidir?


Reeskont kredi

Açık piyasa işlemleri

Rezerv opsiyon mekanizması

Parasal taban genişletmesi

Varlık genişlemesi


19.Soru

Enflasyonist ortamda ayakkabı eskitme maliyeti olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Daha az nakit tutmaya bağlı olarak oluşan ilave nakit maliyetler
Firmaların fiyat listelerini sürekli olarak değiştirmeleri ile oluşan maliyetler
Kişilerin fiyatları takip edememesi sonucu oluşan kayıplar
Mevcut likiditenin bankacılık sisteminden uzak tutulmasıyla oluşan ilave gelir kazançlarının kaybedilmesi
Fiyat artışları sebebiyle mevcut ürünlerin satılamaması ve değer kaybı

20.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, borç anlaşmalarının taraflarının sahip oldukları bilginin aynı olmaması anlamını taşımaktadır?


Ters seçim

Eksik bilgi

Ahlaki tehlike

Bedavacılık

Sürü davranışı