Para ve Banka Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Deflatör (fiyatlar genel düzeyi) süzgecinden geçirilerek sabit fiyatlarla değerlendirilen satın alma gücü dolaşım hacmine ne ad verilir?


Faiz oranı

Fiyat düzeyi

Reel para talebi

Nominal para talebi

Reel gelir


2.Soru

Dolaşım halindeki efektif ve kaydi ödeme araçlarının üzerlerindeki yazılı para birimiyle hesaplanan miktar, hangi kavram ile ifade edilmektedir?


Fiyat düzeyi

Faiz oranı

Reel gelir

Nominal para talebi

Para stoğu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal kontrol rejimi uygulamasının kaldırılma nedenlerinden biridir?


Merkez bankasının reel geliri ve nominal faiz haddini tahmin etmesinde sıkıntı yaşaması

Enflasyon bekleyişlerini şekillendirmede yaşanan güçlük

Enflasyon oranında yaşanan dalgalanmanın önüne geçilememesi

Hızla artan finansal yenilikler

Kurda yaşanan dalgalanmanın önüne geçilememesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankasının örtük enflasyon hedeflemesinden klasik enflasyon hedeflemesine geçtiği tarihtir?


2001
2002
2003
2004
2006

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TCMB içn doğru değildir?


Araç bağımsızlığı vardır

Ekonomik bağımsızlığı vardır

Amaç bağımsızlığı vardır

Politik bağımsızlığı yoktur

2001 yılından sonra bağımsızlığı daha da artmıştır


6.Soru

I. Koridor sistemi

II. İletişim politikası 

III. İstihdam politikası

IV. Döviz kuru rejimi

Yukarıdakilerden hangileri merkez bankalarının para politikası araçlarındandır?


I ve II

II ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV


7.Soru

  1. Zorunlu karşılıklar ne kadar yüksekse bankaların karı o kadar azalır.
  2. Zorunlu karşılıklar çok esnek bir para politikası aracıdır.
  3. Zorunlu karşılıkları değiştirmek ekonominin likidite düzeyini anında hemen değiştirmez.

Zorunlu karşılıklara ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Para kurulunun uygulandığı bir ekonomide merkez bankası aşağıdakilerden hangisi karşılığında para basmaktadır?


Enflasyon

Bütçe açığı

Kamu borcu

Döviz girişi

Döviz çıkışı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizması arasında sayılmaz?


Faiz Kanalı

Temettü Kanalı

Kredi Kanalı

Kur Kanalı

Bilanço Kanalı


10.Soru

1986-2011 dönemi için Türkiye'de bankaların en az kredi yarattıkları yıllar hangi döneme denk gelmektedir?


1986-1988

1991-1994

1998-2002

2008-2009

2009-2011


11.Soru

Maliye politikasının disiplinsiz olması ve para politikası ile arasında bir uyuşmazlık olması durumunda parasal genişlemeden kaçınılmasının uzun dönemde daha yüksek bir enflasyonist etki doğurabileceği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


Ters seçim

Eksik bilgi

Mali baskınlık

Parasal baskınlık

Sevimsiz Monetarist Aritmetik


12.Soru

I-Açık döviz pozisyonu
II-Yetersiz Sermaye
III-Vade uyuşmazlığı
IV-Yetersiz kapasite kullanımı
V-Eksik istihdam
Yukarıdakilerden hangileri finansal istikrarsızlık kaynaklarındandır?


I,II

I,II,V

I,II,III

I,II,III,V

I,II,III,IV


13.Soru

Bir şirketin yöneticisi kendi maaşını arttırıp, şirket adına lüks araçlar alıp kendi seyahat harcamalarını şirketin adına göstererek şirket karını düşürebilir ve hatta batmasına yol açabilir. Bu olay ahlaki tehlikenin hangi özel durumuna örnek olarak verilebilir?


Bedavacılık
Ters seçim
Tasarrufun mobilize olması
Asil-vekil problemi
Bilgi edinme maliyeti

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kredi kullanacak birey veya firma hakkında yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda borç ödeme gücünü belirleyen ölçüttür?


Reel faiz oranı

Kredi hacmi

Kredi itibarı

Ticaret haddi

Reeskont faizi


15.Soru

Bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme derecesine ne denir?


likidite

parite

rezerv

zorunlu karşılık

reeskont


16.Soru

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumuna ne ad verilir?


Stagflasyon

Deregülasyon

Deflasyon

Slumpflasyon

Resesyon


17.Soru

Döviz ve altın cinsinden sahip olduğu varlıkları aynı cinsten borçları karşılayamayan bir banka aşağıdaki durumlardan hangisi ile karşılaşır?


Finansal Tuzak

Mevsimsel Konjonktür

Moratoryum

Açık Pozisyon

İflas


18.Soru

Dolaşım halindeki efektif ve kaydi ödeme araçlarının üzerlerindeki yazılı para birimiyle hesaplanan miktarı aşağıdakilerden hangisidir?


Reel para talebi

Nominal para talebi

Faiz oranı

Fiyat düzeyi

Reel gelir


19.Soru

Merkez bankasının fiyat istikrarı yanında istihdamı da düşünerek para politikası yürütmesi aşağıda yer alan politikalardan hangisine girer?


Esnek enflasyon hedeflemesi

Katı enflasyon hedeflemesi

Kura dayalı enflasyon programı

Para kurulu

Büyüme öncelikli politika


20.Soru

Parasal aktarım mekanizmalarında takip edilmekte olan para politikasında bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğu an ile merkez bankasının para politikasındaki değişikliği uygulamaya başladığı an arasında geçen zaman aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?


Uygulama süresi
Uyum sorunu
Yapısal gecikme
İç gecikme
Dış gecikme