Pazarlama İletişimi Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin birçok avantajının olmasına karşılık, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinlikleri bazı sınırlılıklara da sahiptir. Bu avantaj ve sınırlılıklar, kendi aralarında güvenilirlik, görünürlük ve erişim, maliyet ve kontrol olmak üzere dört gruba ayrılırlar.Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı hakla ilişkiler etkinliklerinin güvenilirlik çerçevesinde sağladığı avantajlardan biridir?


Marka farkındalığı, marka bilgisi ve marka vaadi inşasına yardım eder
Reklam ve promosyon faaliyetlerine fazladan bütçe ayrılmasını kolaylaştırır.
Ürünün fiyatının düşmesinden etkili olur ve bu nedenle hedef kitle ilgisini artırır
Ürün çeşitlenmesinde etkili olur.
Televizyon ve radyo gibi mecralarda ürün ile ilgili reklam kampanyaları hazırlanmasına ihtiyaç kalmaz.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir halkla ilişkiler tipidir?


Proaktif halkla ilişkiler
Statik halkla ilişkiler
Düzlemsel halkla ilişkiler
Dikey halkla ilişkiler
Toplumsal halkla ilişkiler

3.Soru

"Kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir iletişim biçimi olan reklam, şimdi ya da gelecekte tüketicileri bazı eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanır" verilen açıklama aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Pazarlama
Reklamcılık
Pazarlama karması
Tutundurma karması
Doğrudan pazarlama

4.Soru

Swot analizinin en çok kullanılan durum değerlendirme analizi olduğunu kabul edersek, analizin en önemli aşamalarından biri olan fırsatları nasıl tanımlayabiliriz?


Kamuoyunun olumlu özelliklerini belirler.
Rakiplerin yeni projelerini ve kuruma yönelik tehditlerini takip eder.
Zaaf noktalarının belirler.
Yapılan planların olası etkilerini değerlendirir.
Ortaya çıkabilecek ve değerlendirilebilecek durumlar, teknolojik gelişmeler, yenilikler ve rakiplerin zayıflıklarını belirler.

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ) yaklaşımının işletmelerce etkin kullanılamamasının nedenlerinden biri değildir?


Bu yöntemin aşırı maliyetli olması
Yönetimin BPİ’nin yararlarını anlayamaması
Planlama yaklaşımının getirdiği kısıtlılıklar
Birimler arasında üstünlük sağlama mücadelesi
Uzmanlık alanlarında uzmanlığı yitirme korkusunun ön plana çıkması

6.Soru

I. Tüketiciyi bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder.II. Tüketiciyi bir ürünün nereden alınacağı, onunla neler yapılabileceği, ürünün kullanıcıya / satın alıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği konusunda bilgilendirir.III. Söz konusu markanın hala aynı olduğunu, aynı faydaları sağlayacağını, markanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır ve müşterinin güvenini tazeler.IV. Tüketiciyi ürünü denemeye hazırlar. Burada çoğu kez reklamın içeriği, tek bir satış promosyonu etkinliğidir.V. Yeni bir marka imajı sağlamak, bir marka imajı korumak, markanın arzu edilmeyen imajını değiştirip yenisini koymak.Yukarıdaki koşullar göz önüne alındığında reklamın işletmenin pazarlama hedeflerine dönük işletmeye yararı nedir?


Tüketicinin pazarda üründen haberi olur.
Tüketici ürününün farklılığını anlar.
Tüketiciye ürünle ilgili yeni kullanım alanları sağlar.
Tüketici ürünle hoşlanmadığı şeylerden kurtulacağını anlar.
İşletmenin pazarlama hedeflerine yönelik bir takım sorunlara çözüm bulur.

7.Soru

Reklamın diğer tutundurma karması elemanlarıyla arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?


Reklam kısa sürede etki eder ve bu etki kısa sürede ölçülebilir.

Reklam diğer tutundurma karması elemanlarına göre daha az maliyet gerektirir.

Reklam daha güvenilir bilgi sunmaktadır.

Reklam markalardan bağımsız olarak halkı bilinçlendirmek için yapılmaktadır.

Reklamlarda ürünlerin olumlu yanlarının yanısıra olumsuz yanları da aktarılmaktadır.


8.Soru

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinlikleri üzerinde kaç kontrol vardır?


1

2

3

4

5


9.Soru

Bu modele göre bir müşterinin zihni herhangi bir satın alma durumunda mantıksafhaları izler; önce farkına varıp dikkat eder, daha sonra ilgi duyar, ürünü elde etmeyi arzular ve harekete geçer.Yukarıda anlatılan kişisel satış sürecinde uygulanan hangi modeldir?


Etki tepki modeli
İhtiyaç tatmini modeli
Problem çözümü teorisi
Müşteri odaklı model
AIDA modeli

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış sürecinin aşamalarından biridir?


İlginin yaratılması

Ürünün tamir edilmesi

Ürünün kalite kontrolünün yapılması

Diğer firmaların pazardan çekilmesi

Diğer firmaların ürünlerinin tanıtılması


11.Soru

İşletmelerin bir değişim ilişkisi yaratmak ya da cevap alabil­mek amacıyla tüketiciler ile doğrudan ya da bireysel bir şekilde, posta, telefon ve kişisel ziyaretler şeklinde iletişim kurmaları hangi pazarlama iletişimi karması elemanını kullandıklarının kesin göstergesidir?


Reklam

Kişisel satış

Halkla ilişkiler

Satış tutundurma

Doğrudan pazarlama


12.Soru

Pazarlama açısından iletişimin birçok rolü bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin bu rollerden biri olduğu söylenemez?

 

 


Bilgi verme

İmaj oluşturma

Yanıltma

İkna etme

Hatırlatma


13.Soru

Bilindiği üzere iletişim, semboller vasıtasıyla yapılabilmektedir. Sembollerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Semboller, gelişi güzel tanımlanmış ifadelerdir.

Semboller, sadece renklerden oluşur.

Semboller, alfabe sırasına göre harflerin kullanımıdır.

Semboller, kişiden kişiye anlamı değişen unsurlardır.

Semboller, harf gibi algılansa da harflerden daha öte ortak anlam taşıyan simgelerdir.


14.Soru

Bir iletişimin yapısı ve süreci dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin bu süreci olumsuz etkilediği söylenebilir?


Mesaj gönderen

Mesaj

Alıcı

Gürültü

Kanal


15.Soru

Bu süreçte, hakla ilişkiler sorunu açık olarak tanımlanır ve ayrıştırılır. Amaçları doğru belirlemek ve başlıca hedef kitleleri seçebilmek için içinde bulunulan durumun doğru değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmeyi gerçekleştirmek için çeşitli analizlerden yararlanılabilir. SWOT adı verilen analiz bunlardan biridir.Burada halkla ilişkiler stratejik planlama sürecinin hangi aşamasından söz edilmektedir?


A) Sorun Belirleme
B) Mesaj stratejilerinin belirlenmesi
C) Medya stratejilerinin belirlenmesi
D) Uygulama planları
E) Durum analizi

16.Soru

İletişimin gerçekleşmesini etkileyen her türlü faktöre ne ad verilir?


Alıcı hatası
Geri dönüt
Gürültü
Algı hatası
Maruz Kalma

17.Soru

Organizasyon içindeki bütün hedef kitleler ile kurulan iletişime ne ad verilir?


Yatay iletişim
Stabil iletişim
İkincil iletişim
Birincil iletişim
İç iletişim

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  satışçıların farklı görev ve rollerinden biri değildir?


Pazarı analiz etme ve planlama
Müşteri ortağı
Alıcı-satıcı ekip koordinatörü
Kendi çıkarlarını düşünme 
Müşteri hizmeti sağlama

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun çalışanlarıyla iletişiminde dikkat etmesi gereken hususlar arasında yer almaz?


Mesaj alıcılarını tanımlamak
Doğrudan iletişim kurmak
Etkili araçları seçmek
Mesajları ilgili herkese ulaştırmak
Her konuda yazılı mesaj iletmek

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın hedeflerinden biri değildir?


Ürünün nereden satın alınabileceğini açıklamak

Ürünü rakip ürünlerle karşılaştırmak

Yeni ürünlerin varlığını bildirmek

Ürünlerin nasıl kullanılacağını göstermek

Ürünlerin satışını durdurmak