Rehberlik Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 17 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitsel bilgi gelişim alanının hedeflediği bir davranıştır?


Toplum olgusunu anlama

Başarıyı engelleyen etkenleri azaltma

Kendini tehlikelerden koruma

Amaç belirleme

Ailenin değerini anlama


2.Soru

Öğrencinin, bütün yönleriyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmek aşağıdakilerden hangisinin en genel amacıdır?


Psikoloji

Felsefe

Okul

Aile

Eğitim


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmekte olan bir bireyin niteliklerinden birisi değildir?


Daha yeterli bir kişiliğe sahiptir, daha verimlidir.

Kendini tanır ve kim olduğunu gerçekçi bir gözle değerlendirir.

Demokratik karakter yapısına sahiptir.

Gelecekten çok geçmişe dönüktür.

İçinden geldiği gibi davranır.


4.Soru

Psikolojik danışma ilişkisinde danışmanın kendisini danışan yerine koyarak, danışanın duygularını anlamaya çalışması, aşağıdakilerden hangisine sahip olmasıyla olanaklıdır?


Empatik anlayış içinde olmasıyla
Danışanı olduğu gibi kabullenmesiyle
Dürüst olmasıyla
Danışana saygılı olmasıyla
İçten davranmasıyla

5.Soru

Rehberlikte hizmet alanlarının merkezinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?


Psikolojik danışma

Birey tanıma

Bilgi toplama ve yayma

Araştırma ve deerlendirme

Müşavirlik


6.Soru

  1. Zamanın iyi planlanması
  2. Çalışma aralıklarının azaltılması
  3. Hafızayı güçlendirme

Etkin çalışmayı hedefleyen bir öğrenciye yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini yapmaları önerilir?


I ve III

I ve II

Yalnız I

II ve III

Yalnız III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon hizmetlerinin amaçlarından biridir? 


Öğrencilerin duygularını açıklayabilmelerine yardımcı olmak 
Öğrencilerin okula uyum sağlayabilmelerini sağlamak 
Öğrencilerin yeteneklerini kabullenmelerini kolaylaştırmak 
Öğrencilere gelişim görevlerini başarabilmelerine yardımcı olmak 
Öğrencilerin öğrenme kapasitelerini geliştirebilmelerine yardım etmek 

8.Soru

Arkadaşları ile yakın ilişkiler kurmakta kendini başarısız bulan bir öğrencinin bu sorunu ile başa çıkabilmesi için yardım alabileceği en uygun kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Öğretmen
Ebeveny
Arkadaş
Psikiyatrist
Psikolojik danışman

9.Soru

Bireyin çeşitli gelişim dönemlerindeki akademik, zihinsel, sosyal, duygusal, cinsel ve fiziksel gelişiminin bütünlüğünü ve sürekliliğini esas alan rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?


Yöneltici rehberlik

Uyum sağlayıcı rehberlik

Kişisel rehberlik

Geliştirici rehberlik

Tamamlayıcı rehberlik


10.Soru

Oryantasyon hizmetlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrencinin tüm yönleriyle tanınmasını sağlamak
Öğrencilerin başarılarını yükseltmek
Öğrencilerin yeni ortama uyum sağlamalarına yardımcı olmak
Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak
Öğrencilere koruyucu hizmetler sunmak

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, rehberlikte doğru olarak bilinen yanlışlardan değildir?


Rehberlik anlayışında danışman, danışanın sorunlarını onun adına çözer.

Rehberlik hizmetleri sadece sorunu olan bireylere yöneliktir.

Rehberlik bir disiplin aracıdır, gerektiğinde öğrenciyi yargılar ve cezalandırır.

Rehberlik bireyin sadece psikolojik duygusal sorunlarıyla ilgilenir.

Rehberlik bir sorunu anında çözebilen, bir ihtiyacı hemen karşılayan sihirli bir güce sahip değildir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon hizmetlerinin ilkelerinden biridir?


Oryantasyon hizmetlerinin uygulanmasında tüm yeni öğrencilere ulaşılmalıdır.
Oryantasyon hizmetleri velileri kapsamaz.
Oryantasyon hizmetleri rehberliğin genel ilkelerinden bağımsızdır.
Oryantasyon hizmetleri yalnızca öğretim yılı başında yapılır.
Oryantasyon hizmetlerinde öğrencilerin değil okulun özellikleri temel alınmalıdır.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okularda etkili psikolojik danışma hizmetlerinin sunulmasında öğretmenlere düşen sorumluluklardan birisidir?


Öğrenci ve ailelerde psikolojik danışmaya ilişkin olumlu yargılar geliştirmeye yönelik çalışmalar yapma
Sorunu olduğunu gözlemlediği öğrencilerin aileleri ile aile danışmalığı gerçekleştirme
Sorunu olduğunu düşündüğü öğrenciyi doğrudan psikiyatriste yönlendirme
Psikolojik yardım alan öğrencinin sorunu hakkında psikolojik danışmandan bilgi isteme
Kendini geliştirdiği alanda öğrenci ile psikolojik danışma yapma

14.Soru

Öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmak ve öğrencinin zihinsel güçlerini geliştirme etkinliklerinin tümünü kapsamaktadır.

Yukarıda yer alan bu açıklama çağdaş eğitim sistemlerinde yer alan hizmet alanlarından hangisinin tanımıdır?


Yönetim ve denetim

Öğretim

Öğrenci kişilik hizmetleri

Rehberlik

Psikolojik danışma


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitsel bilgi verme ile ulaşılması hedeflenen amaçlardan biridir?


Öğrencide toplum olgusunu oluşmasını sağlama
Öğrencinin kendini kabul etmesine yardım etme
Mesleklere ilişkin öğrencinin ön yargılarını kırmak
Öğrencinin başarısını engelleyen etmenleri azaltmasına yardım etme
Öğrenciler arasında bireysel farklılıkları ortadan kaldırmak

16.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi okullar tarafından sunulan öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında değerlendirilemez?


Oryantasyon eğitimi

Okul-aile işbirlikleri

Okullarda yürütülen dersler

Okul derslerine yardımcı kurslar

Okullar arası futbol müsabakaları


17.Soru

I. İyi birer dinleyici olmaları

II. Aldıkları eğitimin onları psikoloji konusunda güvenilir kılması

III. Duyguları anlama konusunda yetenekli olamaları

IV. Psikolojik yardım alanında özel bir mesleğe sahip olmaları

Yukarıda verilenlerden hangileri bireylerin, psikolojik yardım almayı tercih ettikleri kişilerin ortak özellikleri arasında yer almaktadır?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV