GENEL İŞLETME Dersi İŞLETMELERDE YÖNETİM soru cevapları:

Toplam 102 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: İşletmelerde bulunan üretim sistemlerinin bileşenleri nelerdir?


CEVAP: • Girdiler: Hammadde, insan kaynakları, teknoloji, bilgi. • Dönüşüm Süreci: Çalışanların faaliyetleri, yönetim faaliyetleri, teknoloji ve üretim yöntemleri. • Çıktılar: Ürün ve hizmetler, finansal sonuçlar, bilgi, insanla ilgili çıktılar.

#2

SORU: Yönetim nedir?


CEVAP: Yönetim, başkaları vasıtasıyla, işlerin etkili ve verimli bir şekilde yaptırılmasıdır.

#3

SORU: Etkililik nedir?


CEVAP: Etkililik, mevcut kaynaklar ile en iyi sonuçlara ulaşmadır.

#4

SORU: Verimlilik nedir?


CEVAP: En az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşabilmedir.

#5

SORU: Yönetim faaliyeti ile amaçlanan nedir?


CEVAP: Yönetim faaliyeti ile amaçlanan, en az kaynak kullanımı ile en yüksek düzeydeki amaçlara ulaşmak; işlerin ekili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

#6

SORU: Değişen çevre içerisinde yönetimin dört unsuru nedir?


CEVAP: • İşi yapacak insanlar • Etkililik ve verimlilik • Yönetimin işlevleri • İşletmenin amaçları

#7

SORU: Beşeri yetenek nedir?


CEVAP: Beşeri yetenek; bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsar.

#8

SORU: Profesyonel yönetim nedir?


CEVAP: Bir işletmede temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer bütün kademelerin belli bir siyasal görüş bağlılığa ya da aile mensupluğuna dayalı olarak değil, uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulmasıdır.

#9

SORU: Yönetim piramidinde yer alan kademeler nelerdir?


CEVAP: • Üst kademe yönetim • Orta kademe yönetim • Alt kademe yönetim • Yönetsel görevi olmayan çalışanlar

#10

SORU: Yönetim piramidinde bulunan unvanlar nelerdir?


CEVAP: • Üst kademe yönetim: Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, genel direktör. • Orta kademe yönetim: Bölüm müdürleri ve bölüm müdür yardımcıları. • Alt kademe yönetim: Kısım müdürleri, ustabaşılar ve hat yöneticileri.

#11

SORU: Ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi aşamasında sağlanan girdilerin, çalışanların faaliyetleriyle uyumlaştırılması için gösterilen çabalar nelerdir?


CEVAP: Planların ve politikaların hazırlanması, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi.

#12

SORU: Kavramsal yetenek nedir?


CEVAP: Kavramsal yetenek; yöneticinin işletmeyi bir bütün olarak görebilmesini ifade eder.

#13

SORU: Teknik yetenek nedir?


CEVAP: Teknik yetenek; yöneticinin fonksiyonel uzmanlık alanını ifade eden belirli grevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan işe özgü bilgi ve teknikleri kapsar.

#14

SORU: Yöneticilerin lider rolü nedir?


CEVAP: Yöneticinin emrinde çalışanları motive etme, onlara liderlik etme le ilgili sorumluluklarını kapsar.

#15

SORU: Yönetim konusunda çalışan araştırmacıların, yöneticilerin ne yaptıklarını anlamak için yaptıkları sınıflandırma nedir?


CEVAP: Yönetim konusunda çalışan araştırmacılar uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda yöneticilerin tam olarak ne yaptığını tanımlamak için üç özel sınıflandırma yapmışlardır: Yönetsel yetenekler, yönetsel roller ve yönetimin fonksiyonları.

#16

SORU: Yöneticinin başarısı hangi ölçütle değerlendirilir?


CEVAP: Yöneticinin başarısı yönetmekle görevli olduğu birimin amaçlarına ne derece ulaştığına bağlı olarak değerlendirilir ve bu da yöneticinin başarısının büyük ölçüde başkalarına bağlı olduğu anlamına gelir.

#17

SORU: İşletmelerin kuruluş amacı nedir?


CEVAP: İşletmeler, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürün ya da hizmet üretmek amacıyla kurulmuş sistemlerdir.

#18

SORU: İnsan ilişkilerinde başarılı olan yöneticilerin ortak özellikleri nelerdir?


CEVAP: İnsan ilişkilerinde başarılı olan yöneticiler; iletişim, güdüleme, liderlik, ilham verme ve güven oluşturmayı nasıl yapacaklarını bilen kişilerdir.

#19

SORU: Yöneticilerin, bir yönetici olmakla ilgili görev ve faaliyetlerini yerine getirmek için ihtiyacı olduğu yetenekler nelerdir?


CEVAP: Teknik yetenekler, insan ilişkileriyle ilgili beşeri yetenek ve kavramsal yetenek.

#20

SORU: Yönetim piramidinde bulunan görevler nelerdir?


CEVAP: • Üst kademe yönetim: İşletmenin tamamını ilgilendiren faaliyetleri yerine getirmek, örgütsel amaç, politika ve stratejileri oluşturmak. • Orta kademe yönetim: İşletmenin belirli birimlerini ilgilendiren faaliyetleri yerine getirmek, üst yönetimin belirlediği plan, politika ve stratejileri birim düzeyine dönüştürüp uygulamak. • Alt kademe yönetim: Yönetsel görevi olmayan çalışanları yönetmek ve kısa dönemli operasyonel kararlar almak.

#21

SORU: Yönetici kimdir?


CEVAP: Yönetici; yönetim işini yapan, insanları belirli amaçları gerçekleştirecek işleri yapmaları için yönlendiren ve yöneten kişidir. Ayrıca, yönetimi bir meslek olarak yapan profesyonel yöneticiler, karı ve riski başkasına ait olmak üzere mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirerek yönetir ve bunun karşılığında ücret alır.

#22

SORU: Ailesel yönetim nedir?


CEVAP: Ailesel yönetim; bir işletmenin yönetiminde, sahipliğin, temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluşması durumudur.

#23

SORU: Siyasal yönetim nedir?


CEVAP: Sahipliğin, temel politik karar organlarının ve önemli yönetim kademelerinin belirli bir grubun mensuplarından oluştuğu yönetim türüdür.

#24

SORU: Kavramsal yeteneğin ilgili oldukları alanlar nelerdir?


CEVAP: Kavramsal yetenek; stratejik düşünmek, uzun dönemde işletmenin karşılaşabileceği fırsat ve tehditleri öngörebilmek ve örgütün güçlü ve zayıf yönlerini bir bütün olarak değerlendirebilmekle ilgilidir.

#25

SORU: Yöneticilerin temsil rolleri nelerdir?


CEVAP: Sosyal ya da resmi yapının gereği olarak yerine getirilmesi gereken sorumlulukları içerir. İşletmeye gelen misafirlerin karşılanması, çeşitli törenlere katılarak işletmeyi temsil etmek ya da resmi evrakların imzalanması örnek olarak gösterilebilir.

#26

SORU: Ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi için hangi girdilerin sürekliliğinin sağlanması gereklidir?


CEVAP: Ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi için hammadde, insan kaynakları, sermaye, teknoloji, bilgi gibi birbirinden oldukça farklı girdilerin en uygun koşullarda elde edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması gereklidir.

#27

SORU: Yöneticilerin birleştirici rolleri nelerdir?


CEVAP: İşletme sahipleri ile çalışanları ya da işletmenin çevresi ile işletme arasındaki irtibatın sağlanması yöneticinin birleştirici rolü kapsamındadır.

#28

SORU: Güdülenme nedir?


CEVAP: Kişilerin belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır.

#29

SORU: Güdüleme nedir?


CEVAP: İnsanları belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için gösterilen çabaların tamamıdır.

#30

SORU: Liderlik nedir?


CEVAP: Liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel ya da grupsal amaçların gerçekleştirilmesi için bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir.

#31

SORU: Lider nedir?


CEVAP: Lider, başkalarını belli bir amaç doğrultusunda davranmaya sevk eden, etkileyen kişidir.

#32

SORU: İletişim nedir?


CEVAP: İletişim, mesaj, gönderici ve mesajı alan olmak üzere üç önemli unsuru olan; bilgi, duygu, görüntü ve sesin seçilen kanallar aracılığıyla iletilmesi ya da işlenmesi sürecidir.

#33

SORU: Kaynak (gönderici) nedir?


CEVAP: İletişimi başlatan, belirli bir kişiye ya da gruba gönderilecek bir fikri ya da düşüncesi olan ve bunları mesaja dönüştüren kişidir.

#34

SORU: Mesaj nedir?


CEVAP: İletilecek olan düşünce, fikir, bilgi ya da duygunun somutlaştırılmış ifadesidir.

#35

SORU: Yöneticinin bilgi yayma rolü nedir?


CEVAP: Yöneticiler, işletme dışından ya da içinden toplanan bilgilerin örgüt üyeleri ile paylaşılmasını ifade eder ve bilgilendirme toplantıları yoluyla yerine getirilebilir.

#36

SORU: Yöneticinin sözcü rolü nedir?


CEVAP: Yöneticinin; işletmenin durumu, planları, politikaları, faaliyetleri gibi konularda işletme dışındakilere bilgi verilmesidir.

#37

SORU: Yöneticiler karar verme ile ilgili faaliyetlerini yerine getirirken hangi rolleri üstlenirler?


CEVAP: Girişimci rolü, sorun çözücü rolü, kaynak dağıtıcı rolü ve arabulucu rolü.

#38

SORU: Yöneticilerin girişimci rolü nedir?


CEVAP: İşletmeyi pek çok yönden daha iyi hale getirmek için çevredeki değişim, gelişim ve yeniliklerin izlenmesi ve işletmeye kazandırılması ile ilgilidir.

#39

SORU: Yöneticilerin sorun çözücü rolü nedir?


CEVAP: Astlar arasında yaşanan çeşitli çatışmalar, önemli müşteriler ile yaşanan büyük sorunlar, çalışanların greve gitmeleri, bölümler arasında yaşanan anlaşmazlıklar ya da malzeme yetersizliği gibi durumlar yöneticinin sorun çözümüne yönelik olarak karar verici rolünü üstlendiği durumlardan bazılarıdır.

#40

SORU: Yöneticilerin kaynak dağıtıcı rolü nedir?


CEVAP: Yönetici, işletme kaynaklarını tüm işletme birimleri arasında dengeli bir şekilde dağıtırken çeşitli kararlar vermek durumundadır. Bu noktada özellikle kaynakların israfından kaçınılması ve kararların organizasyon için önemli kişilerce kabul edilebilir olması önem kazanmaktadır.

#41

SORU: Yöneticilerin arabulucu rolü nedir?


CEVAP: Yöneticinin işletme içi ve işletme dışı konularla ilgili çeşitli sorunların çözümüne yönelik kararlar alırken astları, üstleri, mevkidaşları ya da işletme içi ya da dışı danışmanlar ile fikir alışverişinde bulunmasını ifade eder.

#42

SORU: İşletmelerin kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi, bu yöndeki faaliyetlerini etkin ve verimli şekilde yürütebilmesi için yöneticilerin yerine getirmesi gereken fonksiyonlar nelerdir?


CEVAP: Planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol.

#43

SORU: Alıcı nedir?


CEVAP: Mesajın ulaştırılmak istendiği kişiler, gruplar, birimler ya da kurumlardır.

#44

SORU: İletişim kanalı nedir?


CEVAP: Mesajın göndericiden alıcıya ulaşmak üzere takip ettiği yoldur.

#45

SORU: İletişim araçları nedir?


CEVAP: Mesajın alıcıya ulaştırılması için yararlanılan araçlardır.

#46

SORU: İşletmelerde bulunan iletişim türleri nelerdir?


CEVAP: • Biçimsel iletişim o Aşağı doğru o Yukarı doğru o Yatay o Çapraz • Biçimsel olmayan iletişim

#47

SORU: Kontrol nedir?


CEVAP: Kontrol, örgütsel faaliyetlerin yerine getirilmesi ile ulaşılan sonuçların, önceden belirlenmiş olan amaç, hedef ve standartlara uygunluk düzeyini belirlemek ve beklenen uyum gerçekleşmemişse gerekli düzeltmeleri yapmak amacıyla gerçekleştirilen bir faaliyettir.

#48

SORU: Kontrol sürecinin aşamaları nelerdir?


CEVAP: • Standartların belirlenmesi • Fiili performansın ölçülmesi • Fiili performansın standartlarla karşılaştırılması • Gerekliyse düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

#49

SORU: Kontrol türleri nelerdir?


CEVAP: • İleri dönük kontrol • Eş zamanlı kontrol • Geriye dönük kontrol

#50

SORU: İleri dönük kontrol nedir?


CEVAP: Problemlerin daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbir alınması anlamına gelmektedir.

#51

SORU: Eş zamanlı kontrol nedir?


CEVAP: Bugüne dair bir kontrol türü olup standartlara uygunluğu sağlamak üzere faaliyetlerin ve süreçlerin izlenmesi ve gerekli ayarlamaların yapılmasıdır.

#52

SORU: Geriye dönük kontrol nedir?


CEVAP: Tamamlanmış bir faaliyete ilişkin bilgi toplamak, bu bilgiyi değerlendirmek ve gelecekte yapılacak benzer faaliyetleri geliştirmek üzere tedbirler almaktır.

#53

SORU: Yöneticilerin monitör rolü nedir?


CEVAP: Yöneticinin monitör rolü; periyodik raporları okuyarak ya da bireylerle irtibat kurarak işletmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak amacıyla işletme içinden ve dışından bilgi toplamayı içerir.

#54

SORU: Örgütleme fonksiyonunun özellikleri nelerdir?


CEVAP: Neyin, nasıl ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesidir.

#55

SORU: Yöneltme fonksiyonunun özellikleri nelerdir?


CEVAP: Motivasyon, liderlik ve insanları bir araya getirecek diğer faaliyetlerin belirlenmesidir.

#56

SORU: Kontrol fonksiyonunun özellikleri nelerdir?


CEVAP: Faaliyetlerin planlandığı şekilde yerine getirilmesini sağlamak için izlenmesi, sapmalar için düzeltici önlem alınması.

#57

SORU: Planlama nedir?


CEVAP: Planlama, amaçlar ile bunlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi ya da belirlenmesidir.

#58

SORU: Planlamanın başlıca özellikleri nelerdir?


CEVAP: • Planlama bir seçim ve karar verme sürecidir. • Planlama geleceğe dönük bir süreçtir. • Planlama belirsizlik ve varsayımlarla ilişkili risk içeren bir tahmin işidir. • Planlama esnek ve dinamik bir süreçtir.

#59

SORU: Amaç nedir?


CEVAP: Amaç en basit bir tanımla, bir örgütün ileride gerçekleştirmeyi arzu ettiği bir durumu ifade eder.

#60

SORU: Planlamayı daha etkin kılmak için amaç ve hedeflerin sahip olması beklenen nitelikler nelerdir?


CEVAP: • Amaçlar açık ve anlaşılabilir, ölçülebilir ve eğer mümkünse sayısal olarak ifade edilebilir olmalıdır. • Amaçlar, işletmenin temel sonuç alanlarına yönelik olmalı ve önemli sonuçlar üzerine odaklanmalıdır. • Amaçlar; iddialı, zorlayıcı fakat ulaşılabilecek düzeyde ve gerçekçi olmalıdır. • Amaçlar için bir zaman dilimi belirlenmelidir. • Amaçlar, mümkünse belirli ödüllere bağlanmalıdır. • Amaçlar, örgüt çalışanları tarafından paylaşılabilir, özgün, belirli ölçüde esnek ve birbiriyle uyumlu olmalıdır.

#61

SORU: Yönetsel hiyerarşide hedefler ve planlar nelerdir?


CEVAP: • Üst yönetim: Stratejik hedefler • Orta yönetim: Taktik hedefler • Alt yönetim: Operasyonel hedefler

#62

SORU: Planlama sürecinin aşamaları nelerdir?


CEVAP: • Örgütsel amaçların belirlenmesi • Gelecekteki olası olayların ve varsayımların belirlenmesi • Seçeneklerin belirlenmesi • En iyi alternatiflerin seçimi • Uygun alt planların hazırlanması • Planların uygulanması

#63

SORU: Bölümlendirmenin kriterleri nelerdir?


CEVAP: • Fonksiyonlara göre • Ürün temeline göre • Coğrafi temele göre • Müşteri temeline göre • Süreç temeline göre

#64

SORU: Yetki ve sorumluluk nedir?


CEVAP: Yetki, yöneticilerin görev alanlarında karar alma, emir verme ve kaynakları dağıtmaya ilişkin resmi ve meşru hakkıdır. Yetki sahibi kişi, işin yapılmasından sorumludur.

#65

SORU: Yetki devri nedir?


CEVAP: Yöneticilerin sahip oldukları yetkilerinin bir kısmını astlarına devretmesidir.

#66

SORU: Komuta birliği nedir?


CEVAP: Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olmasıdır.

#67

SORU: Kontrol alanı nedir?


CEVAP: Bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetebileceği ast sayısını ifade eder.

#68

SORU: Merkezileşme derecesi nedir?


CEVAP: Karar verme yetkisinin örgütsel kademeler arasında dağıtımı ile ilgilidir.

#69

SORU: Biçimselleşme nedir?


CEVAP: Bir işletmede işlerin ne derece standardize edildiği, kural ve prosedürlerin iş görenlerin davranışlarına ne derece rehberlik ettiği ile ilgilidir.

#70

SORU: Yöneltme nedir?


CEVAP: Yöneltme, yöneticilerin astlarına emir verme ya da başka yollarla ne yapılması gerektiğini bildirmesidir.

#71

SORU: Etkin bir yöneltme sistemi için sağlanması gereken koşullar nelerdir?


CEVAP: • Örgütte takım ruhunun gerçekleştirilmesi • İş göreni tanımak • Görev kişiliği gelişmemiş kimseleri örgütten uzaklaştırmak • İş gören ile işletme arasındaki ilişkileri yakından tanımak • Yöneticisinin çevresine iyi bir örnek oluşturması • İş görenlerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi • Danışmalı yürütme düzeninin kurulması • Örgütte iyi bir iletişim düzeninin olması • Yöneticinin ayrıntılar içinde boğulmaması • Bir disiplin sistemi gerekliliği

#72

SORU: Örgütsel yapının oluşturulmasında dikkate alınan konular nelerdir?


CEVAP: • İşbölümü ve uzmanlaşma • Bölümlendirme • Komuta zinciri • Merkezileşme derecesi • Biçimselleşme

#73

SORU: Bölümlendirmenin temel amacı nedir?


CEVAP: Belirli amaçlarla bir araya getirilmiş işlerin yapılmasında yüksek etkinlik ve verimliliğe ulaşmak ve bu şekilde tüm işletmede verimlilik elde etmektir.

#74

SORU: Yöneticinin kişilerarası rollerinin kapsadığı çalışmalar nelerdir?


CEVAP: Yöneticinin kişilerarası rolü; astlık-üstlük ilişkilerini, işletme içindeki ve dışındaki gruplar ve bireyler arasında bağlantı oluşturmayı, ilişkilerin yapılandırılmasına dayalı çalışmaları kapsar.

#75

SORU: Örgütleme nedir?


CEVAP: Örgütleme, planda belirlenen amaçlara ve bunlara erişmek için belirlenen yollara uygun bir örgüt yapısı oluşturularak; bu yapı içerisinde yer alan işler, kişiler ve birimler arasındaki yetki ilişkilerinin kurulmasıyla ilgilidir.

#76

SORU: Örgütleme fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde izlenen süreç nedir?


CEVAP: • Amacı gerçekleştirmek için hangi görev, iş ve faaliyetlerin yapılması gerektiğini belirlemek. • Bu görevleri anlamlı bir şekilde gruplayarak işleri oluşturmak. • Bu işleri çeşitli kriterlere göre gruplayarak iş gruplarını ya da faaliyetleri oluşturmak. • Bu iş gruplarını kademeler itibariyle farklılaştırarak ve yine belli kriterlere göre gruplayarak mevkileri, pozisyonları oluşturmak. • Bu pozisyonları yine belli kriterlere göre bir araya getirerek bölümleri oluşturmak. • Tüm bu görev, iş, iş grubu ve pozisyonlarla ilgili tanımları yapmak. • Bu mevkilere getirilecek iş görenleri seçmek ve atamak.

#77

SORU: Plan nedir?


CEVAP: Planlar, amaç ve hedeflere varmak için belirlenmiş yollar ve kararlar topluluğudur.

#78

SORU: Plan türleri nelerdir?


CEVAP: • Süre açısından planlar o Uzun vadeli (+5 yıl) o Orta vadeli (1 – 5 yıl) o Kısa vadeli (- 1 yıl) • Kullanılma seçenekleri açısından planlar o Sürekli planlar: Politika, program, prosedür ve kural o Tek kullanımlık planlar: Program, proje, bütçe • Hazırlanma düzeyi açısından planlar o Stratejik planlar o Taktik planlar o Operasyonel planlar

#79

SORU: Örgüt yapısı nedir?


CEVAP: Örgüt yapısı, bir işletme içerisindeki işlerin, yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi sonucunda oluşan biçimsel yapıdır.

#80

SORU: Planlama fonksiyonunun özellikleri nelerdir?


CEVAP: Amaçların belirlenmesi, stratejinin oluşturulması, faaliyetlerin koordinasyonu için planların geliştirilmesidir.

#81

SORU: Yöneticilerin bilgi sağlama rolleri nelerdir?


CEVAP: Monitör rolü, bilgi yayma rolü ve sözcü rolü

#82

SORU: Yöneticinin kişilerarası rolleri nelerdir?


CEVAP: • Temsil rolü • Lider rolü • Birleştirici rolü

#83

SORU:

Yönetim nedir?


CEVAP:

Yönetim, başkaları
vasıtasıyla, işlerin etkili ve
verimli bir şekilde
yaptırılmasıdır


#84

SORU:

Etkililik nedir?


CEVAP:

Etkililik, mevcut kaynaklar
ile en iyi sonuçlara ulaşma.
Verimlilik, en az kaynak
kullanımı ile en fazla çıktıya
ulaşabilmedir


#85

SORU:

Yönetim sürecinin, bu süreci işleten gruplar açısından ele alındığında üç farklı türü olduğu görülür, bunlar nelerdir?


CEVAP:

Yönetim sürecinin, bu süreci işleten gruplar açısından ele alındığında üç farklı
türü olduğu görülür. Bunlar: Ailesel yönetim, siyasal yönetim ve profesyonel yönetimdir (Koçel, 2011).


#86

SORU:

Profesyonel yönetim nedir?


CEVAP:

Profesyonel Yönetim, bir
işletmede temel karar
organlarını ve hiyerarşik
yapıdaki diğer bütün
kademelerin, uzmanlık ve
yetenek esasına göre seçilen
kişiler tarafından
doldurulmasıdır.


#87

SORU:

Üst kademe yönetiminin görevleri nelerdir?


CEVAP:

Üst kademe yönetim: işletmenin bir bütün olarak görüldüğü, tüm işletmeyi ilgilendiren uzun dönemli genel politika ve stratejilerin belirlendiği ve işletme ile dış
çevre arasındaki ilişkilerin yönlendirildiği yerdir. Üst kademe yönetimde görevli
olan yöneticiler, organizasyon yap›s›n›n en tepe noktasında ya da bu noktaya yakındırlar. Örgüt çapında kararlar almakla ve örgütün bütününü etkileyen planlar
yapmakla sorumlu olan üst kademe yöneticiler genellikle genel müdür ya da genel
direktör gibi unvanlara sahiptirler.


#88

SORU:

Orta kademe yönetiminin görevleri nelerdir?


CEVAP:

Orta kademe yönetim: Örgütsel hiyerarşide alt kademe ile tepe yönetim yani üst kademe yönetim arasında yer alan tüm yönetim düzeylerini içerir. Bu kademede görev yapan yöneticiler, genellikle başlıca işletme birimlerinin yönetiminden
sorumludurlar ve alt kademe yöneticilerin işlerini koordine ederler. Genellikle bölge müdürü, proje lideri, bölüm müdürü gibi unvanlara sahip olan orta kademe yöneticiler, üst yönetimce belirlenen plan, politika ve stratejilerin sorumlu oldukları
birimlere uyarlanmasını ve kendilerine bağlı birimlere iletilmesini sağlar.


#89

SORU:

Yönetici nedir, görevleri nelerdir?


CEVAP:

Yönetici yönetim işini yapan, insanları belirli amaçları gerçekleştirecek işleri yapmaları için yönlendiren ve yöneten kişidir. Başkalarına neyi nasıl yapacaklarını
söyler, yapılan çalışmaları izler ve kontrol eder. Yönetici, yönetim alanında birikmiş bilgi birikimine ilaveten kendi bireysel beceri ve yeteneklerini kullanarak başkalarıyla ile birlikte çalışır ve yönetmekte olduğu birimi, amaçlarıyla birlikte çalışır
kişiler vasıtasıyla ulaştırır.


#90

SORU:

Yöneticilerin, bir yönetici olmakla ilgili görev ve faaliyetlerini yerini getirmek için
üç temel yeteneğe ihtiyacı olduğu kabul edilmektedir. Bunlar nelerdir?


CEVAP:

Yöneticilerin, bir yönetici olmakla ilgili görev ve faaliyetlerini yerini getirmek için
üç temel yeteneğe ihtiyacı olduğu kabul edilmektedir. Bunlar teknik yetenek, insan ilişkileriyle ilgili beşeri yetenek ve kavramsal yetenektir.


#91

SORU:

Yönetsel yeteneklerden teknik yetenek nedir?


CEVAP:

Teknik yetenek: Yöneticinin fonksiyonel uzmanlık alanını ifade eden belirli
görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan işe özgü bilgi ve teknikleri kapsar.
işletme yönetiminin herhangi bir alanı (pazarlama, satın alma, muhasebe, insan
kaynakları, üretim gibi) ile ilgili uzmanlık bilgisi, analiz yeteneği, alana ilişkin araç
ve teknikleri öğrenme ve kullanabilme becerisi teknik yetenek ile ifade edilir.


#92

SORU:

Henry Mintzberg yöneticilerin ne iş yaptığını en iyi şekilde tanımlayabilmek amacıyla, yönetim işi gerçekleştirilirken hayata geçirilen rolleri incelemiş ve yöneticilerin üstlendiği 10 adet farklı  ancak birbiri ile önemli düzeyde ilişkili rol olduğunu belirlemiştir. Bu roller üç ana başlık altında toplanabilmektedir, bunlar nelerdir?


CEVAP:

Henry Mintzberg yöneticilerin ne iş yaptığını en iyi şekilde tanımlayabilmek amacıyla, yönetim işi gerçekleştirilirken hayata geçirilen rolleri incelemiş ve yöneticilerin üstlendiği 10 adet farklı  ancak birbiri ile önemli düzeyde ilişkili rol olduğunu belirlemiştir. Bu roller üç ana başlık altında toplanabilmektedir: Kişilerarası roller, bilgi sağlama rolü ve karar verici rolü.


#93

SORU:

Temsil rolü neleri kapsar?


CEVAP:

Temsil rolü: Sosyal ya da resmi yapının gereği olarak yerine getirilmesi gereken sorumlulukları içerir. Bu sorumluluklara örnek olarak işletmeye gelen misafirlerin karşılanması, çeşitli törenlere katılarak işletmeyi temsil etmek ya da resmi evrakların imzalanması verilebilir.


#94

SORU:

Yöneticiler karar verme ile ilgili faaliyetlerini yerine getirirken girişimcilik, sorun çözme,
kaynak dağıtımı ve arabuluculuk rollerini üstlenirler. Buna göre girişimci rolünün görevleri nelerdir?


CEVAP:

Girişimci rolü: işletmeyi pek çok yönden daha iyi hâle getirmek için çevredeki
değişim, gelişim ve yeniliklerin izlenmesi ve işletmeye kazandırılması ile ilgilidir.


#95

SORU:

Yönetim fonksiyonlarından ilki olarak kabul edilen planlama nedir?


CEVAP:

Yönetim fonksiyonlarından ilki olarak kabul edilen planlama, amaçlar ile bunlara
ulaştırılacak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesidir. Planlama ile neyin,
ne zaman, nerede, nasıl, kim tarafından, hangi sebeple, hangi maliyet-süre ve kalitede yapılacağı gibi sorulara cevap aranır.


#96

SORU:

Planlamadan bahsedebilmek ve planlama sürecine başlayabilmek için öncelikle yapılması gereken şey nedir?


CEVAP:

Planlamadan bahsedebilmek ve planlama sürecine başlayabilmek için öncelikle amacın ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda planlama sürecinin anlatımına geçmeden önce amaç kavramı hakkında bilgi verilmesi faydalı olacaktır


#97

SORU:

Örgütsel amaçların belirlenmesi sürecini açıklayınız?


CEVAP:

Örgütsel amaçların belirlenmesi: Planlama süreci örgütsel amaçların belirlenmesiyle başlar. Örgütsel amaçlar işletmenin genelini ve işletme içerisindeki tüm bölümleri kapsayacak şekilde oluşturulmalı ve bölümlerde yapılacak planlara yol gösterici nitelikte olmalıdır. Örgütsel amaçlar belirlenmedikçe planlama süreci sonuçlandırılamaz.


#98

SORU:

Amaç nedir?


CEVAP:

Amaç en basit tanımla, bir örgütün ileride gerçekleştirmeyi arzu ettiği bir durumu ifade eder. Gelecekteki işletme faaliyetlerine rehberlik eden amaçlar ve hedefler, işletmenin belirlediği ve varmak istedi¤i genellikle kavramsal sonuçlardır.


#99

SORU:

Örgütlemenin amacı nedir?


CEVAP:

örgütleme, planda belirlenen amaçlara ve bunlara erişmek için belirlenen yollara uygun bir örgüt yapısı (organizasyon) oluşturularak; bu yapı içerisinde yer alan işler, kişiler ve birimler arasındaki yetki ilişkilerinin kurulmasıyla ilgilidir. Örgütleme aşamaları boyunca yönetici, tüm çalışanların yerine getireceği her
bir faaliyeti ve çalışanlarının bu faaliyetleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyacakları tesis ve ekipmanların tümünü belirlemeye çalışır.


#100

SORU:

iş bölümü ve uzlaşma nedir?


CEVAP:

İş Bölümü ve Uzmanlaşma
Bir işletme içerisindeki işlerin ayrı ayrı görevlere bölünmesi diğer bir ifadeyle, bir
işin tamamının tek bir işgören tarafından yapılması yerine, işin her biri farklı  kişilerce yapılacak görevlere ayrışmasıdır.


#101

SORU:

Ürün temeline göre bölümlendirme nedir?


CEVAP:

Ürün temeline göre bölümlendirme: Her ürün için ayrı bölümlerin oluşturulmasına dayanan bölümlendirme türüdür


#102

SORU:

Komuta zinciri nedir?


CEVAP:

Komuta Zinciri
Organizasyonun en tepesinden en alt noktasına kadar bir yetki hattı ile kimin kime rapor vereceğinin belirlenmesidir.