Stratejik Performans Yönetimi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Üreticilerin, aynı fiyattan satmakta oldukları ürünlerin pazar paylarını artırmak amacıyla reklam, kampanya, servis, dağıtım veya paketleme gibi rekabet unsurlarını kullanmalarına ne ad verilir?


Gerçek rekabet

Haksız rekabet

Fiyat dışı rekabet

Çarpık rekabet

Firmalar arası rekabet


2.Soru

Örgütsel faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde, çalışan veya yöneticiler herhangi bir konuya ilişkin karar verme ya da uygulamada çelişkiye düştüklerinde başvurmaları gereken rehber aşağıdakilerden hangisidir?


Strateji

Plan

Örgüt politikası

Örgüt kültürü

Örgüt iklimi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirirken kullandığımız adımlardan biri değildir?


Performans standartlarının oluşturulması

Fiili performansın değerlendirilmesi

Standartlar ile gerçekleşen durum arasında oluşan sapmaların belirlenmesi

Sapmaların nedenlerinin bulunması ve düzeltici önlemlerin alınması

Performansı düşük çalışanların cezalandırılması


4.Soru

Genel olarak değerlendirildiğinde Performans Piramidinin dört temel ölçütünün olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Bu ölçütler sınıflandırıldığında hangisi dışarıda kalmaktadır?


Kalite

Zaman

Miktar

Maliyet

Üretim


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik insan kaynakları yönetiminin özelliklerinden biridir? 


İnsan kaynakları stratejilerinin, örgütün belirli yeteneklerinden daha fazla yararlanmasının sağlanması

İnsan kaynakları stratejilerinin, örgütün faaliyet gösterdiği çevre ile uyumlu olması

İnsan kaynaklarının, rekabet avantajı sağlayacak bir kaynak olarak görülmesi

İnsan kaynakları stratejilerinin örgütsel özelliklere göre şekillenmesi

İnsan kaynakları stratejilerinin birbiri ile karşılıklı uyumu


6.Soru

Strateji uygulama aşamasının öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmişti?


İstatistik- Verimlilik-Değerler

Organizasyon-Verimlilik-Politika

Vizyon-Misyon-Politika

Maliyet-Prosedür-Kalite

Program-Bütçe-Prosedür


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları sonuç kartını geliştiren bilim adamlarından biri değidir?


D. Ulrich

W. Brockbank

M. Huselid

B.E. Becker

Mc Luhan


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin etkinliğini azaltan engellerden değildir?


Vizyon engeli

Ekonomik engel

İnsan engeli

Yönetim engeli

Kaynak engeli


9.Soru

"Bir varlığın eylemlerinin arzu edilebilir, kabul edilebilir ve uygun olduğuyla ilgili genel bir algı ya da varsayımdır." Verilen ifadenin tanımı ve bağlı olduğu kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi asimetrisi-Ekolojik örgüt

Meşruiyet-Koşullu bağımlılık

Kooptasyon- Kaynak bağımlılığı

Dikey bütünleşme-İşlem maliyetleri kuramı

Meşruiyet- Kurumsal kuram


10.Soru

I. Tutarlılık

II. Karşılaştırılabilirlik

III. Açıklık

IV. Ölçülebilirlik

V. Kontrol edilebilirlik

VI. Bağımsızlık


I, II, III, V

I,II,II,IV

I,II,III,IV,V,VI

I,II,V,VI

I,III,V,VI


11.Soru

'Müşteri verimliliği, Müşteri kazanma, Müşteriyi elde tutma, Müşteri memnuniyeti ve Pazar payı' Balanced Scoreboard'ın hangi boyutu içindedir?


Müşteri

Finansal

İçsel süreç

Dışsal süreç

Öğrenme ve gelişme


12.Soru

"Hissedar ve müşterilerimizi memnun edebilmek için iyileştirilmesi gereken içsel süreçler nelerdir ve hangi işlemlerde mükemmelliğe ulaşmamız gerekir?” sorusu dengeli sonuç kartının hangi boyutunu kapsamaktadır?


Öğrenme ve gelişme boyutu

Müşteri boyutu

İçsel süreç boyutu

Finansal boyutu

Tedarikçiler boyutu


13.Soru

Performans Piramidinin güçlü yönleri olduğu kadar zayıf yönleri de bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi performans piramidinin zayıf yönlerindendir?


Performans Piramidi, örgütün hedefleri ile operasyonel performans göstergelerinin organize bir şekilde işlemesini sağlar

Düzenli gelişim hakkında özellikli bilgiler vermemektedir

Performans Piramidi, insan kaynakları yönetiminin stratejik olarak uygulanmasını sağlar

Performans Piramidi, örgütü oluşturan tüm birimlerin, değişik koşullarda da olsa
aynı amaçlara uygun olarak hareket etmelerini sağlar

Performans Piramidi, örgüt içindeki ya da dışındaki partnerlerle örgüt sisteminin
performansının değerlendirilmesi aşamasında iyi bir iletişim yolu sunar


14.Soru

  1. Finansal performans bilgileri, yönetimi cesaretlendirir.
  2. Finansal sonuçlar problemin var olup olmadığını ve varsa ne olduğu hakkında bilgi verir.
  3. Geleneksel performans ölçme sistemleri çoğunlukla müşteriyi ihmal eder.
  4. Finansal hedeflerin çoğu çalışanları yakından ilgilendirir.
  5. Finansal ölçülerin çoğu, yöneticilerin  kısa vadeli programları benimsemesini teşvik eder.

Finansal performans bilgileri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

II ve III

III ve IV

I, III ve V

I, II ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç çevre analizinde yararlanılan bilgi kaynaklarından değildir?


Muhasebe kayıtları

Yönetim kurulu kararları

Bölüm raporları

Basılı yayınlar


Çalışanların düşünceleri


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çok Boyutlu Performans Değerlendirme yaklaşımlarımdan bir değildir?


Performans Piramidi

Toplam Kalite Yönetimi

Kumanda Paneli

Kurumsal Karne

Paydaş Temelli Performans Değerlendirme


17.Soru

Örgütlerin, uygulamaları kendi koşullarını dikkate almaksızın, uyarladıkları stratejiyi tam olarak anlamadan ve içselleştirmeden ithal etmesi hangi kavram içerisinde değerlendirilir?


Stratejik yakınsama

Stratejik çürüme

Stratejik plan

Stratejik gruplar

Stratejik niyet


18.Soru

Balanced Scorecard sayesinde örgütsel açıdan aşağıdaki amaçlardan hangisi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır?


Sonuçlarla ilgili öznel yargılar üretmekte başarılıdır.

Bireysel ve kolektif sonuçları hedeflerle karşılaştırarak, bu sonuçları düzeltmek ve geliştirmek için izlenebilir.

Çalışanlarla ilgili öznel gözlemler, çalışanların örgütün amaçlarına ne derece katkıda bulunduğu sorusunu yanıtlamaya yardımcı olur.

Ölçümlerin bir stratejiye bağlı olduğu durumlarda kurumsal başarı karneleri örgüt için önemli olan neyse ona odaklanmayı sağlar.

Kısa dönemli operasyonel (işlemsel) sonuçlara odaklanarak büyümeyi sağlar.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal amaçlar içerisinde yer alır?


Otonomi

Tüketiciyi korumak

Kâr elde etmek

Büyümek

Güvenlik


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pfeffer tarafından önerilen  en iyi insan kaynakları uygulamalarından değildir?


İş güvencesi sağlama

Statü farklılıklarını çoğaltma

Seçici işe alma

Personel eğitim programları yürütme

Örgütsel performansa dayalı ücretlendirme uygulama