Temel Veteriner Genetik Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İki hücre bölünmesi arasında, hücrenin bölünmeye hazırlık yaptığı evre aşağıdakilerden hangisidir? 


Profaz 
Metafaz 
İnterfaz
Anafaz 
Telofaz 

2.Soru

Aşağıdakilerden homozigot bireydir?


AAbbDDee
AaBBCC
AABbCc
AaBbCC
AABBCc

3.Soru

Kardeş olmayan kromatidler arasında meydana gelen sinaps bölgelerinden parça değişimine ne ad verilir?


Diploten
Diakinez
Tetrat
Krossingover
Pakiten

4.Soru

Sinaptonemal kompleks, mayoz bölünmenin profaz aşamalarından hangisinde kaybolur?


Zigoten

Diploten

Pakiten

Leptoten

Diakinez


5.Soru

Robert Brown tarafından keşfedilen nükleusun keşif tarihi aşağıdakilerden hangisidir?


1829

1831

1833

1835

1837


6.Soru

Tavşanlarda tam renklilik (Agouti=yabani tip) “A” gebi, albinoluk “a” geni, Himalaya “ab” geni, Şinşilla “acb” geni tarafından belirlenir. Bu genlerin baskınlık durumu A>ach>ah>a şeklinde sıralandığına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A geni ach , ah ve a genlerine baskındır.

ach geni yalnızca A genine baskındır.

ah geni A ve a genlerine baskındır.

a geni A ve ach genlerine baskındır.

a geni yalnızca ah genine baskındır.


7.Soru

GgTtZz polihibrit çaprazlaması sonucunda F2 kuşağında kaç yavru meydana gelir?


64

32

16

8

128


8.Soru

Pangenezis..............nın keşfi ile çökmüştür.


Genetik
Gen
Varyasyon
Klonlama
Eşey hüclereleri

9.Soru

I.Tavşanlarda don rengine bağlı olarak dört farklı fenotip görülmesi
II.Mirabilis jalapa bitkisinde yaprak renginin sadece maternal ebeveynin genotipine bağlı olması
III.Hayvan ve insanlardaki kan gruplarının farklılığı
Yukarıdaki durumlardan hangisinde/hangilerinde multiple allelizm’den söz edilebilir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi melezleme ifadesini doğru şekilde açıklamaktadır?


Aynı tür içerisinde, farklı karakter özelliklerine sahip bireyler arasında yapılan birleştirmeler

Aynı tür içerisinde, aynı karakter özelliklerine sahip bireyler arasında yapılan birleştirmeler

Farklı türler içerisinde, farklı karakter özelliklerine sahip bireyler arasında yapılan birleştirmeler

Farklı türler içerisinde, aynı karakter özelliklerine sahip bireyler arasında yapılan birleştirmeler

Aynı tür içerisinde, farklı karakter özelliklerine sahip bireyler arasında yapılan ayırmalar


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kodominaslığa (eş baskınlık) örnek olarak gösterilir? 


Kırçıllı shorton sığırı 
Beyaz renkli shorton sığırı
Siyah renkli shorton sığırı 
A kan grubu 
B kan grubu 

12.Soru

Bir çift kromozomun iki üyesinin tümünün veya bir parçasının sadece bir ebeveynden kalıtılmasına ne denir?


Uniparental dizomi

İzodizomi

Heterodizomi

Polimorfizm

Multiple Allelizm


13.Soru

Siyah beden rengine sahip Aberdeen Angus (MM) sığırla, kırmızı beden rengine sahip Angler sığır ırkının monohibrit birleştirilmesi sonucu elde edilen F2 neslindeki yavruların genotip oranı kaçtır?


9:3:3:1

3:1:1:1

3:1

1:1:1:1

1:2:1


14.Soru

Çiftlik hayvanlarında, arzu edilen karakterlerin genlerinin oranını yükseltmek veya arzu edilmeyen genlerin oranını azaltmak için yapılan çalışmalara ne ad verilir?


Klonlama
Varyasyon
Genetik ıslah
Genetik mühendislik
Kalıtım

15.Soru

rRNA’ların sentez yeri aşağıdakilerden hangisidir?


Nükleus
Sitoplazma
Protoplazma
Golgi
Nükleolus

16.Soru

Bazı heterozigot birleşimlerde fenotipik olarak heterozigot bireylerin homozigot olanlara göre üstün olma durumu hangisidir?


Dominaslık

İncomplete dominaslık

Kodominaslık

Intermedier kalıtım

Over dominaslık


17.Soru

I. Genetik karakterizasyonları II. DNA,RNA çalışmaları III. Gen frekansının hesaplanması IV. Proteinlerin fiziksel ve kimyasal yapısı Yukarıda belirtilen çalışma konularından hangisi ya da hangileri populasyon genetiği alanına girmektedir?


II ve IV

I, II ve III

Yalnız IV

I ve III

I, II, III ve IV


18.Soru

Beagle köpek ırkında deri renginde alacalığın çeşitlilik göstermesi aşağıdaki gen etkileşimlerinden  hangisine bir örnektir?


Epistasiz
Penetrans 
Ekspiresiviti 
Eksik baskınlık 
Hipostasiz 

19.Soru

Allel genler birbirlerine aşağıdaki etkilerden hangisini yapmaz?


Resesif etki
Dominant etki
Kodominant etki
Eksik Dominant etki
Epistatik etki

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi trihibrit çaprazlama ile ilgili yanlış bilgi vermektedir?


F1 melezleri kendi aralar›nda çaprazlandıklarında sekiz adet gamet elde edilir.
F2 kuşağında meydana gelen yavru sayısı 2n formülü ile hesaplanır.
Trihibrit birleştirmelere aynı zamanda polihibrit birleştirmeler de denilmektedir.
F2 neslinde genotip say›s› 27 tanedir
F2 kuşağında fenotipik dağılım oranı i27:9:9:9:3:3:3:1 şeklindedir.