Temel Veteriner Genetik Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sentromeri kromozomun bir kolunun ucunda yer alan kromozomlara ne ad verilir? 


Submetasentrik 
Metasentrik 
Akrosentrik 
Sentromerik 
Telosentrik

2.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Segrasyon ilkesine göre dominant gen etkilerinin fenotipte görülmesininresesif gen etkilerinin fenotipte görülme oranı 1:3 dür
F2 neslinde F1 neslinden farklı özellikler görülebilmektedir
Fenotip anneden ve babadan gelen iki kalıtım faktörünün etkisi ile meydana gelmektedir
Segregasyon ilkesi diğer adı ile ayrışma ilkesidir
Yavruya geçen karakterler rastgele geçmektedir

3.Soru

Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı olmayan allel çiftin bulunması durumuna ne ad verilir? 


Epistatik 
 Dominant 
Resesif 
Homozigot 
Heterozigot 

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DNA" nın yapısında bulunmaz?


Aminoasit
Pürin bazları
Pürimidin bazları
Fosfat
Şeker

5.Soru

Kaç yılında Paul Berg tarafından ilk rekombinant DNA molekülü elde edilmiştir?


1964

1966

1968

1970

1972


6.Soru

Farelerde agouti (gri) renkliliği belirleyen bir “A” geni vardır. Bu genin çekinik alleli “a” genidir ve homozigot birleşimde “aa” siyah renkliliği sağlamaktadır. Başka bir lokusta çekinik “b” geni pigmentasyon işlevini engellemekte ve albinoluğa neden olmaktadır. Bu genin baskın “B” alleli ise pigmentasyon işlevini sağlamaktadır. Bu bilgilere göre aşağıdaki genotiplerden hangisine sahip bir fare beyaz renklidir?


AABB

AABb

AaBB

AaBB

Aabb


7.Soru

Canlılarda fonksiyonel olan enzim, protein, makro ve mikro moleküllerin yanı sıra kalıtsal özelliklerinin kodlarını taşıyan DNA parçasına ne ad verilir?


Fenotip
Gen
Genotip
Allel
Lokus

8.Soru

Vücutlarında diğer hücrelerden genetik olarak farklı hücrelere sahip bireylere ne denir?


Mozaik

Somatik

Germline

İzodizomi

Heterodizomi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi niteleyici karakterlerden biri değildir?


Don rengi
Kan grubu
Göz rengi
Cinsiyet
Süt verimi

10.Soru

İlk genom haritalalarının oluşturulmasında temel olarak kullanılan hipotez aşağıdakilerden hangisidir?


Bağlı iki gen arasındaki bağlantının gücü, aralarındaki mesafeye bağlıdır.

Üreme hücreleri oluşurken aynı genin iki alelleli farklı hücrelere dağılır.

Üreme hücreleri oluşurken farklı genler birbirinden bağımsız olarak ayrılır.

Döllenme ile alleller biraraya gelir.

Anne ve babada olmayan bir fenotip yavruda kendini gösterebilir.


11.Soru

Aşağıdaki organellerden hangisi bitki hücrelerinde ATP sentezinden sorumludur? 


Çekirdek 
Endoplazmik Retikulum
Lizozom 
Kloroplast
Peroksizom

12.Soru

Bir genin kromozom üzerinde yerleştiği yere ne ad verilir?


Lokus
alel gen
Loci
genom
karakter

13.Soru

Aşağıdaki organellerden hangisi hücre içerisine alınan ve hücre içerisinde bulunan artık maddeleri sindirim enzimleri ile parçalama görevini yerine getirir? 


Mitokondri 
Lizozom 
Kloroplast 
Ribozom 
Golgi Aygıtı

14.Soru

İki farklı gametin, tek bir kalıtsal karakter yönünden birbiriyle çaprazlanma olayı aşağıdakilerden hangisidir?


Hermafrodit çaprazlama
Gen çaprazlama
Kendileşme
Monohibrit çaprazlama
Dihibrit çaprazlama

15.Soru

Aşağıdaki organellerden hangisi hücre içerisindeki  protein  sentezinden sorumludur? 


Mitokondri
Ribozom  
Golgi aygıtı 
Nükleus
Peroksizom 

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi niteleyici karakterlerden biridir?


Kan grupları

Yumurta verimi

Süt verimi

Yapağı verimi

Yavru sayısı


17.Soru

Mitokondri Benda tarafından hangi yıl keşfedilmiştir?


1893

1895

1897

1899

1901


18.Soru

1694’te insan spermatozoasına ait tahmini çizimi gerçekleştiren ve çizdiği bu taslakta spermatozoanın içi yeteri kadar görülebilseydi içindeki minyatür insanın da görülebileceğini varsayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Walter Sulton

Niklaas Hartsoeker

Charles Darwin

Oscar Hertwig

Robert Brown


19.Soru

Eğer bir araştırmacı yaptığı çalışmalar doğrultusunda “homozigot dişi ve erkek bezelyelerden; AA genotipli sarı tohumlu erkek ve aa genotipli yeşil tohumlu dişi çaprazlandığında elde edilen yavruların tümünün Aa genotipli oldukları görülmüştür.” şeklinde bir sonuca varıyorsa aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?


Kastrasyon işlemi yapmıştır.

Monohibrit çaprazlama işlemi yapmıştır.

Dihibrit çaprazlama işlemi yapmıştır.

Trihibrit çaprazlama işlemi yapmıştır.

Polihibrit çaprazlama işlemi yapmıştır.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, canlıların sahip olduğu nicel özelliklere bir örnektir?


Renk

Biçim 

Boynuzluluk

Kuyruk

Boy