Temel Veteriner Genetik Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, çerçeve kayması mutasyonunun neden olduğu bir hastalıktır?


Sığır Lokosit Bağlama Yetersizliği (BLAD)

Turner Sendromu

Şiddetli Kombine İmmün Yetmezliği (SCID)

Trizomi

Klinefelter Sendromu


2.Soru

Fonksiyonel olmayan DNA dizilerine ne ad verilir?


Çöp DNA

Eksik DNA

Afonksiyonel DNA

Bozuk DNA

Çarpık DNA


3.Soru

I.Kıvırcık tüylü tavuklarla düz tüylü tavukların birleşmesi sonucunda oluşan F1 soyda zayıf kıvırcık tüylü tavukların görülmesi
II.Beyaz ve siyah Endülüs tavuk ırklarının F1 soyda mavi kanat rengine sahip olmaları
III.Erkek eşeğin kısrak ile birleşmesinden doğan katırın yaşama gücünün her iki türden üstün olması
Yukarıdaki durumlardan hangisi/hangileri intermedier kalıtıma örnektir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi translasyonda görev alan enzimlerden biridir?


DNA polimeraz

Helikaz

DNA giraz

Primaz

Aminoaçil sentetaz


5.Soru

Bazı değişim mutasyonları, bir nükleotidin diğer bir nükleotide değişimi şeklinde görülmektedir. Eğer nükleotid değişimi aynı grup içinde yani pürinler ya da pirimidinler arasında meydana gelmiş ise bu tür mutasyona ne ad verilir?


Nokta Mutasyon

Polimorfizm

Kromozomal Sapma

Transisyon

Transversiyon


6.Soru

"Hücre bölünmeleri sırasında başlangıçta ……. karşı karşıya gelip birleşmeleri olayına sinapsis denir." İfadesinin doğru olması için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Organellerin

DNA’ların

Dokuların

Kromozomların

Genlerin


7.Soru

Aşağıdaki hangisi protein sentezinin yapıldığı organeldir?


Lizozom
Endoplazmik reticulum
Nükleus
Ribozom
Golgi

8.Soru

Nükleik asitlerde fosfatlar ile şekerler arasında oluşan bağa ne ad verilir?


Ester bağı

Glikozit bağı

Hidrojen bağı

Fosfodiester bağı

Peptit bağı


9.Soru

Bazı değişim mutasyonları, bir nükleotidin diğer bir nükleotide değişimi şeklinde görülmektedir. Eğer nükleotid değişimi farklı gruplara dönüşüme neden olmuş ise böyle mutasyonlara ne ad verilir?


Nokta Mutasyon

Polimorfizm

Kromozomal Sapma

Transisyon

Transversiyon


10.Soru

Memelilerde cinsiyete bağlı olarak aktarılan, çekinik özellikli karakterlerin erkeklerde fenotiplerini doğrudan ifade etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


X kromozomunun Y kromozomundan daha büyük olması
Y kromozomunun X kromozomu üzerinde bulunan bütün genleri bulundurması
Cinsiyete bağlı olarak aktarılan karakteri taşıyan dişilerin ölmesi
Erkeklerde tek bir X kromozomunun bulunması
Y kromozomunun X kromozomuna baskın olması

11.Soru

DNA’nın tek ya da her iki ipliğinde kırılmalar yaparak sarmaldaki aşırı bükülmeleri ve dönüşleri gevşeten enzim aşağıdakilerden hangisidir?


Helikaz
Tekli zincir protein
Primaz
DNA Ligaz
Topoizomeraz

12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi DNA için yanlıştır?


Çift sarmal halindeyken viskozite değeri tek sarmala göre yüksektir.

Isının 70 derecenin üzerine çıkması hidrojen bağlarının kopmasına neden olur.

Deoksiribonükleik asidin pH’sı yüksektir.

Heliks yapıdaki dna zincirinin ayrılması işlemine denatürasyon denir.

Denatürasyon olayı ilk önce adeninle-timin arasında gerçekleşir.


13.Soru

Holştayn sığır ırkında görülen BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency/Sığır Lökosit Bağlanma Yetersizliği) hastalığı hangi mutasyon türüne örnektir?


Yanlış anlam mutasyonları

Sessiz mutasyonlar

Yer değişim mutasyonları

Anlamsız mutasyonlar

Çerçeve kayması mutasyonları


14.Soru

1.Kromozom sayısı sabit tutulmaktadır 2.Krossing-over gerçekleşmektedir 3.Hücrelerin yenilenmesini sağlar Yukarıdaki ifadelerden hangisi mitoz bölünme için geçerlidir?


Yanlızca 1
Yanlızca 2
1 ve 2
1 ve 3
1, 2 ve 3

15.Soru

Mendel’in melezleme çalışmalarında bezelyeyi tercih etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Bitkinin kendileşmeye kapalı olması

Bitkinin hem erkek hem dişi organ taşıması

Bitkinin eşeysiz üremesi

Bitkinin sadece dişi organ taşıması

Bitkinin sadece erkek organ taşıması


16.Soru

Kromozom ve DNA yapısıyla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?


Hücrelerde kromozomlar çoğunlukla tek halde bulunurlar.

Birbirine eş olan kromozomlara homolog kromozomlar adı verilir.

Kromozomların sayıları her tür ve canlı için aynıdır.

Her canlının kromozomlarının büyüklük ve boyutları aynıdır.

İnsanda tek kromozom bulunur.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dimerin tanımıdır?


Çekirdek bozunması yoluyla radyasyon ışını saçan madde

Temas ettiği molekülün atomlarından elektron koparmaya yetecek kadar yüksek enerjiye sahip radyasyon

İki molekülün birbirine bağlanarak daha büyük bir makromolekül oluşturmasıdır.

Cinsiyetle ilgili kromozomlar.

Bir hücredeki kromozomların, homolog eşleriyle yan yana getirilerek belli bir düzene göre sıralanmasıdır.


18.Soru

Kalıtsal materyal olan DNA’da bulunan ve organizmanın fenotipinin belirlenmesinde rol oynayan moleküllere ne ad verilir.


Gen
Genom
Kromozom
Kromatid
Genotip

19.Soru

Anlamlı bir RNA transkripti ya da bir proteinden oluşan işlevsel bir biyolojik ürünün sentezi için gerekli olan bilgiyi içeren DNA parçası, ............ olarak tanımlanır. Cümledeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi uygun şekilde tamamlar?


Lokus
Karyotip
Gen
Nükleozom
Kromatit

20.Soru

I. İki nükleotit zincirinden oluşan bir polinükleotittir.
II. Yapısında primidin olarak urasil bulunur.
III. Yapısındaki şeker, deoksi-D-riboz şekeridir.
DNA ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III