Temel Veteriner Genetik Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ökaryotlarda translasyonun uzama aşamasında görev alır?


eRF1
eEF-1 alfa
eIF-1
EF-Tu
UAA kodonu

2.Soru

Pseudoautosomal bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Y ve X kromozomlarında farklılık gösteren bölgeler

Y ve X kromozomlarında bulunan gen dizilimleri

Y ve X kromozomlarında benzeşim gösteren küçük bölgeler

X kromozomu taşıyan spermatozoon

Y kromozomu taşıyan spermatozoon


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi köpeklerde görülen kalıtımsal bir hastalıktır?


Horoz tüylülük

Calico

Çizgili kılsızlık

Anhidrotic ectodermal dysplasia

Cryptorchidism


4.Soru

Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?


DNA polimeraz (alfa)- Mitokondriyal DNA’n›n replikasyonu
DNA polimeraz (beta) -DNA tamiri
DNA polimeraz (gama)- Çekirdek DNA’nın replikasyonu
DNA polimeraz (delta) -Mitokondriyal DNA’n›n replikasyonu
DNA polimeraz (epsilon)- DNA tamiri

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi meristik karakterlerden biridir?


Canlı ağırlık artışı

Yapağı verimi

Kan grupları

Süt verimi

Yumurta sayısı


6.Soru

  1. A-T
  2. G-C
  3. C-G
  4. A-U

Hangileri DNA replikasyonu sırasında görübilecek baz eşlemelerindendir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

III ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

DNA çift sarmalının açılarak DNA’nın kendini yarı korunumlu olarak eşlemesi işlemine ad verilir?


Replikasyon

Transkripsiyon

Gen organizasyonu

Transformasyon

Renatürasyon


8.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diploid organizmalarda görülen anöplodi durumudur?
I. Nullizomi
II. Monozomi
III. Trizomi


Sadece I

Sadece I ve III

Sadece I ve II

Sadece II ve III

Hepsi


9.Soru

Bazı prokaryotlarda plazma zarının girinti-çıkıntılarla oluşturduğu ve hücresel solunumla ilgili katlanmaların gerçekleştirildiği yapıya ne ad verilir?


Plazma membranı

Mezozom

Nükleotid

Kolloid

Sfingomiyelin


10.Soru

Testis torbasında testislerin tek veya çift taraflı olarak bulunmaması durumu nedir?


Kastrasyon

Cryptorchidism

Servis periyodu

Horoz tüylülük

Holoandrik


11.Soru

Aşağıdakilden hangisi, mutasyonlar, oluş nedenlerine göre sınıflandırıldığında, genellikle organizmadaki sıradan kimyasal işlemlerin azotlu bazlar üzerine etkilerine bağlı olarak, nükleotit dizilerinde rastgele oluşan değişiklikler olarak kabul edilmektedirler?


Uyarılmış mutasyonlar

Spontan mutasyonlar

Fonksiyon artış mutasyonları

Fonksiyon kaybı mutasyonları

Kromozom mutasyonları


12.Soru

Mayoz bölünmenin zigoten aşamasında homolog kromotitleri bir arada tutan protein yapıya, ne ad verilir?


Kiazma

Sinaptonemal kompleks

Sinapsis

Nükleozom

Proteozom


13.Soru

Birisi anadan diğeri babadan gelen ve homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunan genlere ne ad verilmektedir?


Melezleme

Allel gen

Fenotip

Ondülasyon

Genotip


14.Soru

Turuncu renkli erkek kedi ile siyah renkli dişi kedinin çiftleşmesiyle oluşacak yavrularla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi doğrudur?


Erkek yavrular calico olmaktadır.

Dişi yavrular calico olmaktadır.

Erkek yavruların yarısı siyah olmaktadır.

Dişi yavruların yarısı siyah olmaktadır.

Erkek yavruların yarısı turuncu olmaktadır.


15.Soru

Yeni nesillerin üretilmesinde genetik çeşitliliği sağlayan olayların yaşandığı evreler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Profaz I, anafaz I ve döllenme

Profaz I, metafaz I ve döllenme

Metafaz I, anafaz I ve döllenme

Anafaz I, telofaz I ve döllenme

Profaz II, metafaz II ve döllenme


16.Soru

Heliks yapıdaki DNA zincirinin ayrılması işlemine ……………. denir.
Yukarıdaki cümleden boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Translasyon

Renatürasyon

Replikasyon

Denatürayson

Transkripsiyon


17.Soru

DNA’nın tek ya da her iki ipliğinde kırılmalar yaparak sarmaldaki aşırı bükülmeleri ve dönüşleri gevşeten hangisidir?


DNA Giraz

Helikaz

RNA Primeri

RNA Primaz

DNA Ligaz


18.Soru

DNA’nın en kararlı hali olan ve Watson-Crick modeline göre standart yapı olarak kabul edilen DNA çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 


B-DNA 
A-DNA 
C-DNA 
Z-DNA 
E-DNA 

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hücrede çekirdek bölünmesi olduğu halde sitoplazmanın bölünmeme durumudur?


Öploidi

Diploidi

Poliploidi

Delesyon

İnsersiyon


20.Soru

DNA’nın kesintili ipliğini oluşturmak üzere birbirine bağlanan kısa yeni sentenlezmiş DNA parçalarına ne ad verilir?


Okazaki

Ter

Primer DNA

DNA Giraz

Helikaz