Temel Veteriner Genetik Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sentromeri kromozomun bir kolunun ucunda yer alan kromozomlara ne ad verilir? 


Submetasentrik 
Metasentrik 
Akrosentrik 
Sentromerik 
Telosentrik 

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kan yoluyla taşınan minyatür organ kopyalarının canlıyı oluşturduğu görüşüne verilen ad ve bu görüşün sahibi olan bilim adamı doğru olarak verilmiştir?


Pangenezis teorisi- Hipokrat
Epigenezis teorisi - Aristo
Preformasyon teorisi - Spallanzani
Pangenezis teorisi -Hoffmeister
Epigenezis teorisi -Wolff

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DNA replikasyonu esnasında görev alan polimeraz enzim grubu faaliyetlerinden değildir?


Bir DNA ipliğinin karşısına doğru bazları getirmek

Her zaman 5’-3’ yönünde deoksiribonükleotidleri ekleyebilir.

Eksonükleaz aktivitesine de sahiptir.

Ökaryot ve prokaryotlarda tek tip DNA polimeraz bulunur.

DNA hasarınının onarımından sorumlu polimeraz türleri vardır.


4.Soru

Çift sarmal yapısı bozulmuş ve tek zincir halde bulunan DNA molekülünün belirli şartlarda tekrar çift sarmal hale geri dönmesine ne ad verilir?


Lokus

Gen

Renatürasyon

Kromozom

Denatürasyon


5.Soru

Eksi yüklü olan DNA molekülleri aşağıdakilerden hangisine doğru hareket eder?


RNA

(-) yüklü elektrot

Katyon

Katot

Anot


6.Soru

Transgenik organizma elde edilmesinde, kesilip-yapıştırılan DNA parçasını taşıyan ve aracı olarak kullanılan canlılara ne ad verilir? 


Belirteç 
Vektör  
 Pronüklei  
Mikrosatellit  
Biyoreaktör

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi niteleyici karakterlerdendir?


Süt verimi

Yumurta sayısı

Canlı ağırlık artışı

Bir doğumda alınan yavru sayısı

Kan grubu


8.Soru

DNA’nın denatürasyonuna yardımcı olan enzim seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


DNA polimeraz

DNA giraz

Helikaz

Primaz

DNA ligaz


9.Soru

Fenotip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Genotip ve çevre tarafından belirlenir. 
Kuşaktan kuşağa aktarılan özelliklerden değildir.
Genotipten etkilenmeden bağımsız olarak oluşur. 
Bireyler arasındaki farklılığın temel nedeni genotiptir.
Organizmanın dış görünüş özellikleriyle ilgilidir.

10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi su ile geçimli maddeler için kullanılan terimdir?


Hidrofobik

Hidrofilik

Lipofilik

Asidik

Nötral


11.Soru

Hem erkek hem de dişi organı üzerinde bulunduran canlılara ne ad verilmektedir?


Melezleme

Allel gen

Hermafrodi

Dominant gen

Genotip


12.Soru

Kromozomların sentromerlerinden hücrenin ekvatoral düzlemine yerleşerek ekvatoral plak adı verilen görüntüyü oluşturmaları hücre bölünmesinin aşağıdaki evrelerinden hangisinde meydana gelir?


Metafaz
Anafaz
İnterfaz
Profaz
Telofaz

13.Soru

A: siyah tüy a: sarı tüy B: siyah göz b: mavi gözü ifade ediyorsa Aa Bb genotipli bir bireyin fenotipi nedir?


sarı tüylü siyah gözlü
siyah tüylü mavi gözlü
siyah tüylü siyah gözlü
sarı tüylü mavi gözlü
hiçbiri

14.Soru

Aşağıdaki organel ve makromoleküllerden hangisi translasyonda görev almaz?


m-RNA

t-RNA

Aminoasitler

İntronlar

Aminoaçil sentetaz enzimi


15.Soru

Aşağıdaki enzim ve proteinlerden hangisi DNA replikasyonunda görev almaz?


Helikazlar

DNA giraz

RNA primeri

Primaz

Junk RNA


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klonlamada kullanılan vektörlerden biri değildir?


Plazmit

Faj

Virüs

Amip

Bakteri


17.Soru

PCR’ının ardından restriksiyon endonükleaz enzimleri kullanılarak istenilen DNA bölgesinin parçalara ayrılması prensibine dayanan teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Kesilmiş parçacık uzunluk poliformizmi

Çoğaltılmıs parçacık uzunluk poliformizmi

Polimorfik DNA’nın rastgele çoğaltılması

Mikrosatellit analizleri

Tekli nükleotit polimorfizmi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi holoandrik kalıtımı ifade eder?


Memelilerde X kromozomu ile olan kalıtım şeklidir.
Memelilerde Y kromozomunda bulunan genlerinin oluşturduğu kalıtım şeklidir.
Memelilerde XX genotipli bireylerdeki kalıtım şeklidir.
Kanatlılarda Z kromozomu ile olan kalıtım şeklidir.
Kanatlılarda ZZ genotipli bireylerdeki kalıtım şeklidir.

19.Soru

Geriye melezlemenin temel prensibi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Heterozigot genotipli F1 nesli bitki ya da bireyin, homozigot resesif ebeveynler ile birleştirilmesi ilkesi

Heterozigot genotipli F1 nesli bitki ya da bireyin, homozigot dominant ebeveynler ile birleştirilmesi ilkesi

Heterozigot genotipli F1 nesli bitki ya da bireyin, heterozigot resesif ebeveynler ile birleştirilmesi ilkesi

Homozigot genotipli F1 nesli bitki ya da bireyin, heterozigot dominant ebeveynler ile birleştirilmesi ilkesi

Homozigot genotipli F1 nesli bitki ya da bireyin, homozigot resesif ebeveynler ile birleştirilmesi ilkesi


20.Soru

Cinsiyet ile ilgili kromozomlara ne ad verilmektedir?


Radyoaktif

Gonozom

Karyotipleme

Monozomi

Nullizomi