Temel Veteriner Genetik Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Fenotipik olarak bir birey ile aynı özellikleri taşıyan birbirine tıpa tıp benzeyen fertlere ne ad verilir?


İzotip
Resesif
Çekinik
Fenotip
Genotip

2.Soru

Oligonükleotitler ortalama olarak kaç nükleotitin birleşmesinden oluşur?


1000

2-3

50-60’dan az

100-120’den fazla

60’dan fazla


3.Soru

Canlılarda fonksiyonel olan enzim, protein, makro ve mikro moleküllerin yanı sıra kalıtsal özelliklerinin kodlarını taşıyan DNA parçasına ne ad verilir?


Homozigot 
Dominant 
Gen 
Resesif 
Heterozigot 

4.Soru

İki gen bakımından heterozigot genotipin, dominant allelerinin bir kromozomda resesif allelerinin ise bir başka kromozomda kalıtıldığı bağlı gen kalıtımına ne ad verilir?


Dominant

Resesif

Bağsız

Coupling

Trans


5.Soru

Aşağıdakilerden hangileri elektroforez işleminde katı ortam oluşturmak için kullanılan maddelerden biri değildir?


Kağıt

Selüloz asetat

Nişasta

Glukoz

Poliakrilamid


6.Soru

Fenotip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Genotip ve çevre tarafından belirlenir. 
Kuşaktan kuşağa aktarılan özelliklerden değildir. 
Genotipten etkilenmeden bağımsız olarak oluşmaktadır. 
Bireyler arasındaki farklılığın temel nedeni genotiptir. 
Kantitatif özelliklerde genotip ve çevrenin etkisi ile belirlenir. 

7.Soru

PCR ne demektir?


DNA dizilerinin in-vitro olarak çoğaltılması

DNA dizilerinin doğal ortamında çoğaltılması

Biyokimyasal işlemlerin yapay ortamda yapılması

Biyokimyasal işlemlerin doğal ortamda yapılması

Biyokimyasal işlemlerin duraklatılması


8.Soru

Chinchilla tavşanlarında görülen karakteristik gümüşi-gri görünümünün sebebi hangisiyle açıklanmaktadır?


Polimorfizim

Gen dönüşümü

Mismatch

Mendel kalıtımı

Aglütinasyon


9.Soru

I.DNA dizilerinin in-vivo olarak çoğaltılması demektirII.Genom üzerinde seçilen bir DNA bölgesinin çoğaltılmasını sağlarIII.Üç aşama sonunda bir kalıp DNA’daki hedef bölgenin ikiye katlanması sağlanmaktadırPCR tekniği ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Bir ineğin doğum yaptıktan sonra başlayıp gebe kalıncaya kadar geçen süresine ne ad verilir?


Kastrasyon

Cryptorchidism

Servis periyodu

Horoz tüylülük

Holoandrik


11.Soru

DNA da transkripsiyonun başlangıcında görev yapan özel diziye ne ad verilir?


Helikaz
Regülatör
Promotör
İntron
Ekson

12.Soru

I. Gerçekleştikleri hücre türü. II. Bölünme sonunda meydana gelen hücre sayısı. III. Yavru hücrelerdeki DNA miktarı. IV. Ana hücrelerdeki DNA miktarı. Yukarıdakilerden hangileri mitoz ve mayoz bölünmeyi birbirinden ayırır?


Yalnız I
II ve IV
I, II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV

13.Soru

“Polimorfik DNA’nın rastgele çoğaltılması” tekniğinin kısaltması nedir?


AFLP

PDRA

PDRL

RAPD

RFLP


14.Soru

Hindlll enzimleri aşağıdaki organizmalardan hangisinden elde edilir?


Escherichia coli RY13

Arthrobacter luteus

Haemophilus aegyptius

Mycobacterium tuberculosis

Haemophilus influenza


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi allel olmayan gen etkileşmelerine bir örnektir?


Kodominaslık

Dominaslık

Intermedier kalıtım

Over dominaslık

Dominant epistazis


16.Soru

Bir canlının 2n kromozoma sahip olması gerekirken, 2n-2 kromozomu vardır. Bu canlı aşağıda verilenlerden hangi tipte bir canlıdır?


Nullizomi

Monozomi

Trizomi

Anöploidi

Tetrazomi


17.Soru

İstenmeyen tozlaşmayı engellemek amacıyla, başçıkların veya erkek organların; çiçek tozupolen saçacak duruma gelmeden önce yani olgunluğa erişmeden önce çeşitli yöntemler kullanılarak kesilip uzaklaştırılması işlemine ne ad verilir?


Kendileşme
Hermafrodit
Varyete
Melezleme
Kastrasyon

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ökaryotlarda DNA tamirinde görev alır?


DNA polimeraz α

DNA polimeraz β

DNA polimeraz ε

DNA polimeraz I

DNA polimeraz II


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pürin bazlarının ortak özelliklerinden biridir?


Tek halkadan oluşmaktadırlar.

Karbonil grubu içermektedirler.

İmidazol halkası içermektedir.

Düz zincirli bir kimyasal yapıya sahiptirler.

Pirol halkası içermektedirler.


20.Soru

Y ve X kromozomlarının üzerinde benzeşim gösteren küçük bölge hangisidir?


Pseudoautosomal

Sinapsis

Fertilizasyon

Spermatozoon

Heterogametik