Temel Veteriner Genetik Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İki molekülün birbirine bağlanarak daha büyük bir makromolekül oluşturması durum aşağıdakilerden hangisidir?


İnfertil

Trizomi

Dimer

Gonozom

Radyoaktif


2.Soru

Kromozomların bünyelerinde bulundurdukları sentromerin yerleşimine göre (merkezden-uca) sınıflandırıldığında, sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Metasentrik, telosentrik
Metasentrik, akrosentrik
Metasentrik, akrosentrik, telosentrik
Metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, telosentrik
Telosentrik, submetasentrik, akrosentrik

3.Soru

Transgenik organizma elde edilmesinde, kesilip-yapıştırılan DNA parçasını taşıyan ve aracı olarak kullanılan canlılara ne ad verilmektedir?


TNP

Prob

Vektör

Piperidin

PCR


4.Soru

I. DNA içerir.
II. Hücrelerde çiftler halinde bulunur.
III. Sayıları türden türe değişiklik göstermez.
Kromozomlarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


5.Soru

Aynı kimyasal özelliklere sahip (hidrofobik veya asidik) farklı bir amino asit üretilmesine bağlı olarak yine aynı polipeptit ürünü ile sonuçlanan mutasyonlara ne ad verilir?.


Nonsense mutasyonlar
Sesiz mutasyonlar
Nötral mutasyonlar
Yanlış anlamlı mutasyonlar
missense mutasyonlar

6.Soru

Transgenik organizma elde edilmesinde, kesilip yapıştırılan DNA parçasını taşıyan ve aracı olarak kullanılan canlılara ne ad verilir?


Transgenik hayvan

Vektör

Agaroz

Marker

Biyoreaktör hayvan


7.Soru

20-100 nükleotid uzunluğundaki DNA parçalarına ne ad verilir?


Prob

Restriksiyon endonükleaz

Marker

Por

Tampon


8.Soru

Siyah renkli, ayakları tüylü bir tavuk ırkı ile beyaz renkli, ayakları tüysüz bir tavuk ırkının erkek ve dişileri birleştiriliyor. F2’de meydana gelen yavrulardan kaçı beyaz renkli ve ayakları tüylüdür? (S:Siyah, s:Beyaz; T:Ayakları tüylü, t:Ayakları tüysüz .)


4
6
8
3
1

9.Soru

Fibriller yapıda olan iplikçiklere ne ad verilmektedir?


Kromozom

Kromatin

Kromonema

Sentrozom

Kloroplast


10.Soru

Aşağıda rekombinant DNA oluşturmak için uygulanan işlemler verilmiştir. Doğru işlem sırası aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir? I-  Hedef DNA’nın restriksiyon enzimleriyle kesilmesi,II- Kesilen parçanın farklı bir organizmanın DNA’sı ile birleştirilmesi,III- Hedef DNA parçasının verici organizmadan elde edilmesi,IV- Oluşan yeni DNA’nın direk olarak ya da vektör aracılığıyla bakteri gibi bir konak hücreye aktarılması


II-III-IV-I

I-II-III-IV

III-I-II-IV

IV-III-I-II

IV-III-II-I


11.Soru

Kromozom sayısı, şekli ve büyüklüğü göz önüne alınarak yapılan bu gruplandırmaya ne ad verilir?


Kromatit

Nükleozom

Selenoid

Sentromer

Karyogram


12.Soru

“ATTGCTATCGAG” aşağıdakilerden hangisi verilen DNA ipliğinin tamamlayıcı dizisidir?


TAACGTTAGCC
TAACGAATAGC
TAACGATAGCTC
TAGCAAATAGC
TAACAAATAGA

13.Soru

Translasyon kelimesi neyi ifade eder?


DNA’dan RNA sentezi

Hücrenin bölünerek genetik materyalinin aktarımı

Hücrenin kromozomlarındaki değişmeler

Genetik materyalin kaybı

Protein sentezi


14.Soru

Aşağıdaki terimlerden hangisi genetik bilgiyi oluşturan dizilerde meydana gelen değişimdir?


Mutasyon

Translasyon

Transkripsiyon

Replikasyon

Restorasyon


15.Soru

Gen yapısında bulunan ekzonların özelliği nedir?


Kodlama özelliği olan bölgelerdir. 

Kodlama özelliği olmayan bölgelerdir.

Transkripsiyonu arttırıcı özelliğe sahiptirler.

Transkripsiyonu başlatırlar.

Transkripsiyonu bitirirler.


16.Soru

İnsanlarda kaç kromozom bulunur?


14

28

46

78

64


17.Soru

Bir türün ya da yüksek taksonomik grupların soy gelişimi ve evrim geçmişini inceleyen bilim dalı hangisidir?


Fitogenetik

Filogenetik

Sitogenetik

Farmakogenetik

İmmünogenetik


18.Soru

Kromozomda bir parçanın tekrarlanarak eklenmesi durumuna ne ad verilir?


Delesyon
İnversiyon
Translokasyon
Duplikasyon
İnversiyon

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


X ışınları bilgisayar ekranlarından yayılmaz.

Tüm radyasyon çeşitleri mutasyonu uyarabilir.

DNA molekülündeki klorlu bazlardan birisinin kendiliğinden kaybedilmesiyle apürinik veya apirimidinik bölgeler oluşur.

Radyasyon mutasyonu tetikleyemez.

Radyasyonun mutasyonu uyarabilmesi için iyonize edici olması gerekmektedir.


20.Soru

Testis torbasında testislerin tek veya çift taraflı olarak bulunmaması durumuna ne ad verilir?


Kastrasyon

Hemizigoziti

Cryptorchidism

Klinefelter

Turner