Temel Veteriner Genetik Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Proteinlerin yıkımlanması sonucu oluşan piperidin DNA üzerine nasıl bir etki yapar?


Kırılmalara yol açar

Klonlar

İkiye katlar

Uzatır

Tamir eder


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, mutasyon ile polimorfizm arasındaki temel farktır?


Oluşma yeri

Oluşma sıklığı

Oluşma dönemi

Oluştuğu organizma

Oluştuğu bölge


3.Soru

DNA’daki bilginin ürüne dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?


Protein Sentezi

DNA Sentezi

RNA Sentezi

DNA Polimeraz

DNA Giraz


4.Soru

DNA’da replikasyonun başlaması için çift iplikli DNA sarmalında iki ipliğinin ayrılması gerekir. İpliklerin birbirinden ayrıldığı yerde …………. oluşur ve açılan bu noktadan başlayarak her iki ipliğin karşısına yeni iplik sentezlenir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Replikasyon orjini

Replikasyon çatalı

Ter

Kodon

Antikodon


5.Soru

RNA polimeraz genin özgül noktalarına bağlanarak transkripsiyona başlar. Gen üzerinde yer alan bu özel dizilere …….. denir.
Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Okazaki

Ter

Promotör

Mitokondri

Replikasyon


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi prokaryotlarda DNA replikasyonunda görev alır?


DNA polimeraz α

DNA polimeraz β

DNA polimeraz I

DNA polimeraz II

DNA polimeraz III


7.Soru

DNA replikasyonu sırasında oluşan okazaki parçaları nı birbirine ekleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir?


DNA giraz
Primaz
Helikaz
DNA ligaz
RNA polimeraz

8.Soru

Tavşanlarda rex tüylü olma özelliği çekinik bir gen “r1” tarafından belirlenir. Gene aynı özelliği belirleyen fakat başka bir lokusta olan “r3” geni vardır. Bu genler çekinik olduklarından rex tüylülüğü belirleme özelliklerini homozigot oldukları zaman gösterirler. Bu genlerin heterozigot birleşimlerinde normal tüylülük görülmektedir. Farklı lokustaki bu çekinik genlerin tüm fenotipik birleşimlerindeki bu özelliklere ne ad verilir?


Resesif epistazis

Dominant epistazis

Çifte çekinik epistazis

Çifte baskın epistazis

Hem baskın hem de çekinik epistazis


9.Soru

Y ve X kromozomlarının üzerinde benzeşim gösteren küçük bölgelere ne ad verilir?


Sinapsis

Benzeşik bölge

Pseudoautosomal bölge

Autosomal bölge

Sentromer


10.Soru

Farklı kan gruplarına sahip olan tay ve yavruda anne kanında oluşan antikorun tay
tarafından anne sütü ile alınması ve yavruda bulunan karşı antijenler ile reaksiyona girip hastalık oluşturmasına ne ad verilir?


Eritroblastosis fötalis

Epigenetik

Mozaiklik

Hemolitik sarılık

Mortalite


11.Soru

Mitokondriyal DNA'nın replikasyonunundan sorumlu polimeraz enzimi aşağıdakilerden hangisidir?


DNA polimeraz α (alfa) 

DNA polimeraz β (beta) 

DNA polimeraz γ (gama) 

DNA polimeraz δ (delta) 

DNA polimeraz ε (epsilon)


12.Soru

 DNA replikasyonu sırasında sentezlenen kısa DNA parçalarına ne ad verilir? 


Nükleotit 
Primaz 
Okazaki fragmenti
Primer
İzoşizomer 

13.Soru

I. CAA GTA AAC ATA II. GUU CAU UUG UAU III. CUU UAU CAU GAA Yukarıdaki dizilimlerden hangileri mRNA üzerinde bulunan bir dizilim olabilir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I, II ve III

14.Soru

Ribozomlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Hücrede protein sentezinin gerçekleştiği organeldir.

Her hücrenin ribozom sayısı eşittir.

Prokaryot ve ökaryot ribozomları birbirine çok benzer yapıdadır.

Ribozom yapısında r- RNA ve çeşitli ribozomal proteinler bulunur.

Ökaryotlarda ribozom büyüklüğü 80S olup, küçük alt birim 40S, büyük alt birim 60S dir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi translasyonda doğrudan görev almaz?


mRNA
Ribozom
tRNA
İntron
Aminoasitler

16.Soru

Heterozigot yapıdaki (AaBb) F1’ ler kendi aralarında birleştirildiğinde ise F2 neslinde, genotipik yapı, dağılım oranı aşağıdakilerden hangisidir?


9:3:3:1
5:5:3:3
9:4:2:1
9:5:1:1
8:4:2:2

17.Soru

1840 yılında kromozomları keşfetmesi, yarısının bir yavru hücreye, diğer yarısının diğer yavru hücreye aktarıldığını göstermesi ile kalıtımın aydınlatılmasında önemli bir başlangıç oluşturan bilim adamı kimdir?


Charles Darwin

Wolff

Hofmeister

Walter Sutton

Bonnet


18.Soru

Uzama (elongation) safhası hangi sıcaklıkta ( oC) gerçekleşmektedir?


50

60

70

80

90


19.Soru

Populasyon genelinde daha yaygın olarak bulunan ve %1 veya daha fazla sıklıkla ortaya çıkan, bulunduğu bireyi olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen genetik değişimlere ne ad verilir?


Mutasyon
Polimorfizm
İnversiyon
Transversiyon
Transisyon

20.Soru

Holoandrik kalıtım ne demektir? 


Memelilerde X kromozomu ile olan kalıtım şeklidir. 
Memelilerde Y kromozomunda bulunan genlerin oluşturulduğu kalıtım şeklidir. 
Memelilerde XX genotipli bireylerdeki kalıtım şeklidir. 
Kanatlılarda Z kromozomu ile olan kalıtım şeklidir. 
Kanatlılarda ZZ genotipli bireylerdeki kalıtım şeklidir.