Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İki DNA molekülünün bölünen parçalarının yer değiştirerek oluşturduğu yeni DNA’ya ne ad verilir?


Transkript

Mutant

Latent

Rekombinant

Kompetans


2.Soru

Kümeslerde, protozoa ve nemotod gibi parazitlerle ektoparazitlerin giderilmesi işlemine ne ad verilir?


Dezenfestasyon
Pastörizosyan
UHT
HEPA
Tindalizasyon

3.Soru

“Genetik materyaldeki kalıcı değişikliklere……denir. Bir organizma içerisinde bir veya daha fazla organizmaya ait genetik bilginin bir araya getirilmesine……denir” cümlesindeki boşlukları aşağıdaki terimlerle sırasıyla ve uygun şekilde doldurunuz.


genetik rekombinasyon, amplifikasyon

mutasyon, manipülasyon

mutasyon, genetik rekombinasyon

denatürasyon, mutasyon

rekombinasyon, melting


4.Soru

Organizmaların ortak benzerlikleri veya evrimsel ilişkilerine dayalı olarak sınıflandırılmasında kullanılan gruplara ne isim verilmektedir?


Nomenklatur

Hiyerarşi

Klasifikasyon

Takson

Taksonomi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangi yapı protein içerir?

I.Hücre membranı       

II.Mürain        

III.Flajella       

IV.Endotoksin

V.Fimbria


Yalnız IV        

I,III,V

II,IV

I,III,IV,V  

I,II,III,V


6.Soru

Diplococcus pneumoniae ve  Klebsiella pneumoniae bakterilerin varlığı aşağıdaki hangi boyama yöntemi ile tespit edilir?


Karbol fuksin ile boyama

Kristal viyole ile boyama

Negatif boyama

Kapsül boyama

Gram boyama


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakteriyostatik etki gösteren antibiyotik ilaçlardan birisidir?


Penisilin

Neomisin

Polimiksin

Tetrasiklin

Streptomisin


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aerotolerant anaerobik bakterilerin özelliğidir?


Havada bulunan orandaki kadar oksijen içeren ortamlarda ürerler.

Hem aerobik ve hem de anaerobik koşullarda ürerler.

Oksijen oranı düşürülmüş, karbondioksit oranı yükseltilmiş ortamlarda ürerler.

Oksijenli ortamda üreyemedikleri gibi bu ortamda çok kısa süre canlılıklarını koruyabilirler.

Oksijensiz ortamda iyi ürerler, ancak oksijenli ortamda da uzun süre canlılıklarını koruyabilirler.


9.Soru

Besiyerinin içerisindeki indikatör maddelerle bakteri üremesine bağlı olarak meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlarla bakterilerin ön identifikasyonu gerçekleştirilebildiği besiyeri aşağıdaki hangi sınıfta yer alır?


Temel besiyeri

Selektif besiyeri

Differensiyal besiyeri

Zenginleştirilmiş besiyeri

Kimyasal formülü tanımlanmış besiyeri


10.Soru

Plazmid profili analizinde incelenen bakterilerin lizisinden sonra plazmidleri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılır?


Jel elektroforezi

PCR

Dizi analizi

RŞP

PFGE


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mikoplazma ve Ureaplazma türlerinin toksik etkili metabolik ürünlerindendir?


Hyaluronidaz

Sitolizin

Elastaz

Hidrojen peroksit

Koagulaz


12.Soru

Aşağıdaki nükleotidlerden hangisi DNA’nın yapısında yer almaz?


Sitozin

Guanin

Timin

Urasil

Adenin


13.Soru

Plazmadaki fibrinojeni pıhtılaştıran enzim aşağıdakilerden hangisidir?


Koagülaz

Kollajenaz

Deoksiribonukleaz

Elestaz

Hyaluronidaz


14.Soru

Aşağıda verilen bakteriden hangisinin  ‘yavru atma’ özelliği olduğu belirtilmektedir?


Brucella melitensis

Staphylococcus aureus

Escherichia coli

Arcanobacterium pyogenes

Brucella abortus


15.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hagisi tüp dilüsyon tekniği için doğrudur?


Katı besiyeri kullanılarakgerçekleştirilen bir tekniktir.

Analiz antibiyotik diskleri etrafında oluşan zon çapına bakılarak yapılır

MİK tüpü değerlendirmede üremenin gerçekleştiği tüpten bir önceki tüptür

Sonuçlar duyarlı dirençli olarak değerlendirilir.

E-test ile benzer özellikler göstermektedir


16.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ekzotoksinlere aittir?


Lipopolisakkarit yapıdadır

Canlı bakterilerden salınır

Sadece Gram negatif bakterilerde vardır

250°C ye dek ısıya dayanıklıdır

Ateş oluşturur


17.Soru

Bakterinin ortamdaki çıplak DNA parçasını direkt olarak içine alması ve alınan DNA’nın kodladığı özellikleri kazanmasına ne ad verilmektedir?


Rekombinasyon

Transdüksiyon

Mutasyon

Konjugasyon

Transformasyon


18.Soru

Aşağıdaki yapıların hangisi bakterinin besin maddelerine yaklaşmasını ya da bazı maddelerden uzaklaşmasını sağlar?


Mesosom
Transbozon
Flagella
Plazmid
Granül

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış savunma sistemleri olarak değerlendirilir?


Monosit

Granülosit

Mast hücreleri

Lenfosit

Lizozim


20.Soru

PCR işlemi sırasında DNA’nın yaklaşıkm 90-95 °C’ye ısıtılmasıyla  gerçekleştirilmeye çalışılan işlem, bakteride hangi enzim tarafından yapılmaktadır?


DNaz

Ligaz

Helikaz

Polimeraz I

Polimeraz III