Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tüberküloz etkenlerinin (mikobakteriler) boyanmasında aşağıdaki boyama yöntemlerinden hangisi kullanılmaktadır?


Gram boyama

Ziehl-Neelsen Boyama

Kapsül boyama

Flagella boyama

Spor boyama


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Mantarlar fotosentez yapamazlar.
Mantarlar  ışığın olmadığı ortamlarda üreme ve gelişme gösterebilirler.
Mantarlar genellikle oksijenin bulunduğu aerobik ortamlarda gelişirler ve ürerler.
Yüksek nem mantarların üremesini olumsuz etkiler.
Mantarlar çeşitli enzimler sentezleyerek çevredeki gıda maddelerini ayrıştırabilir ve bunlardan faydalanırlar.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi antikorların direkt etki eden görevlerinden biridir?


Opsonizasyon

Komplement aktivasyonu

Lokal yangısal reaksiyon uyarımı

Virüs nötralizasyonu

Hücre fonksiyonlarının düzenlenmesi


4.Soru

I. İmmunglobulin A
II. İmmunglobulin E
III. İmmunglobulin G
IV. İmmunglobulin M
V. İmmunglobulin D
Yukarıda belirtilmiş olan immunglobulinlerden hangileri mukozal yüzeylerde humoral bağışıklık sağlar?


I-II-III-V

I-II-III

I ve II

III- IV- V

I-II-III-IV


5.Soru

Bazı mantar türlerinde hücre duvarı ile sitoplazmik membran arasında yerleşmiş salgısal aktivite ve sitoplazma sentezinde görev alan mikroskobik element aşağıdakilerden hangisidir?


Hifa

Septum

Vezikül

Lizozom

Lomazom


6.Soru

Gram pozitif ve Gram negatif hücre duvarı farklılığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı daha kalındır.

Gram negatif bakterilerin hücre duvarında teikoik asit bulunur.

Gram negatif bakterilerin hücre duvarında peptidoglikan ve LPS bulunur.

Hücre duvarı yok edildiğinde Gram pozitif bakterilerde protoplast form oluşur.

Hücre duvarı yok edildiğinde Gram negatif bakterilerde sferoplast form oluşur.


7.Soru

Mikrobiyolojide kullanılan boyama yöntemleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi  basit boyama yöntemlerindendir?


 Spor boyama

Flagella boyama

Negatif boyama

Kapsül boyama

Gram boyama


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi humoral faktörlerden değildir?


Properdin

İnterferon

Defensin

Antikor

Antijen


9.Soru

Mantar kolonilerinde ince uzun mikroskopik filamentlere ne ad verilir?


Hifa
Grabül
Septum
Miselyum
Kapsül

10.Soru

Mukozal salgılarda en çok bulunan immunglobulin sınıfı nedir?


IgA
IgE
IgM
IgD
IgG

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi süperantijenlerin neden olduğu belirtilerden biri değildir?


Septisemi

Hipotansiyon

Böbrek yangıları

Bağırsak kanamaları

Çoklu organ yetersizliği


12.Soru

Bakterilerde traskripsiyon ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Transkripsiyon işlemi DNA polimeraz enzimi tarafından gerçekleştirilir.

DNA’dan RNA sentezi işlemidir.

DNA replikasyonundaki gibi bir başlatıcı nükleotid dizisine gereksinim yoktur.

Transkripsiyon sonucu mRNA oluşur.

Sentezlenen mRNA proteinleri kodlar.


13.Soru

Bellek B hücreleri yüzeylerinde antijen reseptörü olarak hangi immunglobulini taşır?


IgM
IgA
IgD
IgE
IgG

14.Soru

Mukoz membranların yüzeyini kaplayan ve mikroorganizmalara karşı savunmada da önemli bir role sahip olan madde aşağıdakilerden hangisidir?


Antimikrobiyal maddeler

Laktoperoksidaz sistemi

Mukus

Lizozim

Laktoferrin


15.Soru

Antijen veya antikor titresinin belirlenmesi amacı ile uygulanan aglütinasyon test türü aşağıdakilerden hangisidir?


Çabuk lam aglütinasyon testi

Tüp aglütinasyon testi

Seminal plazma aglütinasyon testi

Vaginal mukus ile aglütinasyon testi

Pasif aglütinasyon testi


16.Soru

Bir deneme grubuna standardize edilmiş dozda bilinen patojenik mikroorganizma veya toksin verilmesine ne ad verilir?


Aglütinasyon

Presipitasyon

Eprüve etmek

Substrat

Konjugat


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi T hücre sitotoksitesi sürecinin aşamalarından değildir?


Endojen antijenlerinin sunulması

Sitottoksik T hücrelerinin aktivasyonu

Sitottoksik T hücrelerinin adhezyonu

Hedef hücrelerin öldürülmesi

Hedef hücrelerin sindirilmesi


18.Soru

Karbonhidrat fermentasyon testlerinde, besiyerinde gaz çıkışının belirlenmesi amacıyla standart test tüpünün içerisine ters olarak konulan küçük tüp aşağıdakilerden hangisidir ?


Oksidasyon tüpü

Durham tüpü

Metil Red

VP tüpü

Lesitinaz tüpü


19.Soru

Hücrelerin kemotatik maddeye doğru çekilmesine ne ad verilir?


Kemotaksis

Statik

Selektin

İntegrin

Bağlanma


20.Soru

Antijenik bir uyarım sonrasında plazma hücrelerine dönüşen lenfosit soyu nedir?


Gama
Beta
Alfa
Delta