Ticaret Hukuku 2 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ticaret şirketlerinin, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla, hak kaza­nabileceği ve borç üstlenebileceğini öngö­ren ilke hangisidir?


Ultra viber

Ultra right

Ultra vires

Ultra vites

Ultra borç


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin ülke ekonomisi açısından önemini vurgular?


Sermayenin çoğunluğuna sahip olmayan grupların yönetime hakim olabilmesi
Ülkemizde limitet şirketlerden sonra en çok tercih edilen şirket türü olması
Sermaye miktarı bakımından komandit şirket ve kooperatiflerden sonra gelmesi
Şirket çalışanları ve kredi kullandıran bankaların yönetimle hiçbir ilgilerinin olmaması
Günümüzde anonim şirketlerin çok uluslu şirketler olarak faaliyet gösterememesi

3.Soru

Ticaret şirketlerinin, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla, hak kazanabileceği ve borç üstlenebileceğini öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Ultra vires

Malvarlığının korunması

Çoğunluk ilkesi

Dışarıdan denetleme ilkesi

Devletin ilgilenmesi ilkesi


4.Soru

Anonim şirketlerde ileride çıkarılacak hisse senetleriyle değiştirilmek üzere hisse senetlerinin yerine geçici olarak çıkarılan, kıymetli evrak niteliğinde senetler aşağıdakilerden hangisidir?


Kupon

İlmühaber

Konşimento

Poliçe

Tahvil


5.Soru

Rüçhan hakkı, hangi ilke ile ilgilidir?


Eşit işlem ilkesi

Kamuyu aydınlatma ilkesi

Devletin ilgilenmesi ilkesi

Dışarıdan denetleme ilkesi

Malvarlığının korunması ilkesi


6.Soru

Türk Ticaret Kanunu’nda payın itibarî değerinin en az bir kuruş olduğu itibarî değerinden aşağı bedelle pay çıkarılamayacağı öngörülmüştür. Bu ifade Türk Ticaret Kanunu’nun hangi maddesinde yer almaktadır?


m.476

m.479

m.454

m.434

m.477


7.Soru

Pay sahibinin kullanacağı oyu seçilecek üye sayısına yaymak yerine, seçilecek üye kadar oyu, bir veya birkaç kişide toplayabildiği yönteme ne ad verilir?


Birikimli oy sistemi

Yaygın etkili oy sistemi

Yedek oy sistemi

Etkin oy sistemi

Bedelli oy sistemi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde anonim şirketin kuruluşunda kabul edilmiş sistemdir?


İzin

Ferman

Normatif

Ani

Tedrici


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imtiyazlı olup olmaması bakımından paylardan birisidir?


Nakit Karşılığı Pay

Adi Pay

Oy Hakkından Yoksun Pay

Bedelsiz Pay

Ayın Karşılığı Pay


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerdeki temel ilkelerden biri değildir?


Dürüstlük ilkesi
Mal varlığının korunması ilkesi
Dışarıdan denetleme ilkesi
Sınırlı sorumluluk ilkesi
Kamuyu aydınlatma ilkesi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin kuruluşundaki aşamalardan biri değildir?


Halka açılma
Ayni sermayeye değer biçilmesi
Bakanlık izni
Pay bedellerinin ödenmesi
Kurucular beyanı

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangilieri Pay sahibinin genel kurulda temisilinde bireysel olmayan temsilcilerdendir?

I. Organın Temsilcisi
II. Bağımsız Temsilci
III. Kurumsal Temsilci
IV. Adi Temsilci
 


 

Yalnız II

Yalnız III

I,III,III

II,III,IV

I,II,III,IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket payları bakımından geçerli olan ilkelerden birisi değildir?


Payın Devredilebilirliği İlkesi

Payın Tescil İle Oluşması İlkesi

Payın Senede Bağlanmasının Payda Değişiklik Yapmadığı İlkesi

Payın Bölünmezliği İlkesi

Payın Bağlama Sahip Olması İlkesi


14.Soru

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi ne kadar  belirlenmiştir?


25,000

50,000

75,000

100,000

150,000