Ticaret Hukuku 2 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Borcun sebebini içermeyen borç tanımasına ne adı verilir?


Soyut borç ikrarı

Müteselli

Fesih

İnfisah

Talon


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?


Kambiyo senetleri mutlaka bir para alacağını içerir.

Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir.

Kambiyo senetleri somut kıymetli evraktır.

Kambiyo senetleri sıkı şekil şartlarına tabidir.

Kambiyo senetlerinde müteselsil borçluluk söz konusu değildir.


3.Soru

Limited şirkette müdür veya müdürlerin görev süreleri nasıl belirlenebilir?


Limited şirket sözleşmesiyle

Genel kurul kararıyla

Genel müdür kararıyla

Bakanlık ataması

Yönetim kurulu başkanının kararıyla


4.Soru

Emre yazılı kıymetli evrak aşağıda belirtilen kıymetli evrak sınıflamalarının hangisi içerisinde değerlendirilir?


Devir şekli açısından

İçerdiği hakkın türü açısından

Hakkın senetten önce mevcut olup olmaması açısından

Düzenlenmesine neden olan temel ilişkiyle bağlantısı açısından

Kamu güvenine sahip olup olmaması açısından


5.Soru

Anonim şirketlerde, pay senedi bastırılıncaya kadar pay senetlerinin yerine geçmek üzere çıkarılan kıymetli evrak niteliğindeki senetlere ne ad verilir?


İrat senedi

Konişmento

İntifa senedi

Ciro

İlmühaber


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketi ortaklarının katılma haklarındandır?


Bilgi alma hakkı

Denetleme hakkı

Dava açma hakkın

Oy hakkı

Tasfiye artığı üzerindeki hak


7.Soru

Senedin metninde yer alan ve bu nedenle senede bakan herkes tarafından anlaşılabilen defilere ne ad verilir?


Mutlak defi

Nisbi defi

Senet metninden anlaşılan defi

Senetteki bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin defi

Şahsi defi


8.Soru

Senedin düzenlenmesine yol açan temel ilişkiden kaynaklanan ödemezlik defi, hatır anlaşması, takas defi, vadenin uzatılması hangi tür defilere örnek gösterilebilir?


Mutlak defiler

Nisbi defiler

Senet metninden anlaşılan defiler

Senetteki bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin defiler

Şahsi defiler


9.Soru

Kıymetli evrakın kimin elinde olduğu biliniyor­sa hangi dava açılmalıdır?


İptal

Hak

Tespit

Ticaret

İade


10.Soru

Senedin düzenlenmesine neden olan hukuki ilişki senet metninden anlaşılamıyorsa hangi kıymetli evraktan söz edilir?


İlli

Kurucu

Açıklayıcı

Yaratıcı

Soyut


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılış şekli açısından ciro türleri arasındadır?


Rehin cirosu

Aval şehri

Tahsil cirosu

Temlik cirosu

Tam ciro


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket genel kurulunda özel yetersayıyı gerektiren önemli kararlardan biri değildir?


Şirket işletme konusunun değiştirilmesi

Esas sermayenin artırılması

Şirket merkezinin değiştirilmesi

Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması.

Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çekin ibrazının başlıca sonuçlarından biri değildir?


Çeke konu alacak ibraz ile muacceliyet kazanır.

 

Çekin karşılığı var ise, banka ödeme yükümlülüğü ve karşılığı olmasına karşın ödeme yapmaktan kaçıyorsa, düzenleyene ve hamile karşı sorumlu olur.

 

Çekin ibrazı ile birlikte zamanaşımı süreleri işlemeye başlar.

 

Ödememe durumunu tespit ettiren hamil başvuru haklarını kullanır.

 

Nama yazılı çekin cirosu alacağın temliki hükmündedir.


14.Soru

I. Tipik anonim şirket

II. Tek ortaklı anonim şirket

III. Kapalı anonim şirket

IV. Esas sermayeli anonim şirket

Yukarıda verilenlerden hangi ikisi, anonim şirketlerin çeşitli özelliklerine yapılan sınıflandırmalarda aynı başlık altında yer alır?


I ve II

I ve III

II ve IV

II ve III

III ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çekte bulunması yasak olan, ancak çekin geçerliliğini etkilemeyen kayıtlardandır?


Lehtar kaydı

Hamiline kaydı

Çekin basıldığı tarih

Çek hesabının numarası

Faiz kaydı


16.Soru

………., Bir iş için görevlendirilen yönetim kurulu adına tam yetkili kişidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


Borca Batıklık

Üst Gözetim

Murahhas

İntifa Hakkı

Nisap


17.Soru

Aşağıda yer alan defi türlerinden hangisi herkes tarafından herkese karşı ileri sürülebilen defileri tanımlar?


Senet metninden anlaşılan defiler

Şahsi defiler

Senetteki taahhüdün geçersizliğine ilişkin defiler

Nisbi defiler

Mutlak defiler


18.Soru

Limited şirketin esas sermayesi en az ne kadar olmalıdır?


5,000 TL

10,000 TL

15,000 TL

20,000 TL

25,000 TL


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çekin Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen unsurlarından biri değildir?


Senet metninde “çek” kelimesi ve senet Türkçeden başka bir dilde yazılmışsa o dilde çek karşılığı olarak kullanılan kelime

Belli bir bedelin ödenmesi için kayıtsız şartsız havale

Ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanı

 

Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası

 

Ödeme yeri


20.Soru

Çeki düzenleyen kişinin çeki emre veya nama yazılı olarak düzenlemesi halinde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?


Vade kaydı

Kabul kaydı

Faiz kaydı

Hamiline kaydı

Lehdar kaydı