Ticaret Hukuku 2 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Genel kurul, sermayenin en az …………… oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla anonim şirketin sona ermesine karar verebilir. Boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?


%50

%25

%30

%75

%100


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karşılıksız çekten söz edebilmek için bir arada bulunması gerekli şart­lardan biri değildir?


Ortadan şeklen geçerli olan bir çekin varlığı

Çekin meşru hamil tarafından ödenmek üzere bankaya ibraz edilmiş olması

Çekin ibraz sürelerinin geçirilmiş olması

Usulüne göre ibraz edilmiş olan çekin karşı­lığının bulunmaması

Çekin karşılığının bulunmadığının banka tarafından çek üzerine yazılmış olması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bononun ihtiyari unsurlarından birisidir?


Ödeme yeri

Düzenleme yeri

Lehtar

Faiz

Düzenleyenin imzası


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çekin özelliklerinden değildir?


Nama, emre ve hamile düzenlenebilir

Ödememe halinde hamilin çek borçlularına karşı başvuru hakkı doğar

Çekte kabul geçerlidir

Çekte rehin cirosu olmaz

Çekte vade yoktur; çek görüldüğünde ödenir


5.Soru

Çekte vade olmadığından, uygulamada çeki düzenleyenler, vade amacı ile ileri tarihli çek dü- zenlemekte, çekin bu tarihten önce ibrazını engellemek için de, “iş bu çek gününde muteberdir”, “tarihinden önce ödenemez” ve benzeri kayıtlar yazmaktadırlar. Bu kayıtlara ne denir?


Hamiline kaydı

Vade kaydı

Lehdar kaydı

Gününde muteber kaydı

Kabul kaydı


6.Soru

Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse çekin muha­tap bankaya ibrazında süre ne kadardır?


10 gün

1 ay

3 ay

6 ay

1 yıl


7.Soru

Anonim şirket hisse senetlerinin halka arz olunmuş sayılması ve bu şirketlerin halka açık anonim şirket hükümlerine tabi olmaları için, pay sahibi sayısı en az ne kadar olmalıdır?


50
100
150
200
250

8.Soru

Bir payın itibari değeri ile çıkarıldığı bedel arasında bulunan farka ne ad verilir?


Prim

Fark

Kar

İhraç farkı

Komisyon


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette genel kurulun yetkilerinden değildir?


Limited şirketin karar organıdır.

Yürütme yetkisi vardır.

Müdürlere ilgili ibra kararı verir.

Finansal tablolar hakkında karar alır.

Şirket sözleşmesini değiştirebilir.


10.Soru

Anonim şirketlerde iç kaynaklardan (kar, yedek akçe, yeniden değerleme fonu) sermaye artırımında, artırılan kısım karşılığında çıkarılan paylara ortaklar bedel ödemeksizin sahip olabilmekte olup, bu paylara ne ad verilir?


Ayın Karşılığı Pay

Oy Hakkı Olan Pay

İtibari Değeri Olan Pay

Adi Pay

Bedelsiz Pay


11.Soru

Anonim şirketler tüzel kişiliği hangi anda kazanır?


Esas sözleşme imzalandığında

Sermayeler getirildiğinde

İlk genel kurul toplandığında

Ticaret siciline tescil edildiğinde

Paylar halka arz edildiğinde


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konişmentonun özelliklerinden biri değildir?


Gemiye yüklenen yükü temsil eder.

Yükün teslim alındığını ve gemiye yüklendiğini gösterir.

Kıymetli evrak niteliğindedir.

Taşıyanın kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından düzenlenir.

Herhangi bir taahhüt içermez.


13.Soru

Limited şirketler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Limited şirket bir veya daha fazla gerçek ve tüzel kişi ile kurulabilir.

Ortakların tamamı sadece gerçek kişiler veya sadece tüzel kişilerden oluşabileceği gibi bir kısmı gerçek kişi bir kısmı tüzel kişilerden oluşabilir.

Tek ortaklı limited şirket kurulamaz.

Ortakların oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır.

Anonim şirkette olduğu gibi ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdür.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangileri kıymetli evrakın varlığından söz edebilmenin unsurlarındandır?

I. Senet,

II. Hak

III. Hak ile senet arasındaki bağlantı


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II ve III

I ve III


15.Soru

Mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesine ne ad verilir?


Faktoring

Bankacılık

Finansman

Çek

Senet


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bonoda herhangi bir vade belirtilmemesi durumunda söz konusu olan vade türüdür?


Görüldükten belirli bir süre sonra

Belirli bir günde

Düzenleme gününden belirli bir süre sonra

Görülmeden önce

Görüldüğünde


17.Soru

Limited şirketlerde olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren kaç ay içinde yapılır?


3

4

5

6

7


18.Soru

Çekin ödeme ibrazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İbraz meşru hamil veya yetkili temsilci tarafından yapılır.

Çekin ibrazı belli bir yerde ve belli bir süre içinde gerçekleşir.

Muhatap ödeme yapmadan önce, hamilin çeki kendisine vermesini isteyemez.

Çek muhataba ödeme yerinde ibraz edilir.

Çekte ibraz yeri gösterilmemiş ise, muhatap bankanın ticaret unvanının yanında bulunan yerde ibraz edilebilir.


19.Soru

Kambiyo senetlerinin üzerinde yer alan menfi emre kaydı, bu senetlerin hangi özellikleri ile doğrudan ilişkilidir?


Kambiyo senetleri kanunen emre yazılıdır

Kambiyo senetleri soyut kıymetli evraktır

Kambiyo senetleri sıkı şekil şartlarına tabidir

Kambiyo senetlerinde imzaların bağımsızlığı ilkesi geçerlidir

Kambiyo senetlerinde müteselsil borçluluk söz konusudur


20.Soru

Poliçede hamilin kabul eden muhataba karşı açacağı davalarda zamanaşımı vadeden itibaren kaç yıldır?


1

2

3

4

5