Toplum ve İletişim Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Günümüzün önemli düşünürlerinden ____________________, Amerika’yı anlatırken, insanlar arasında hiçbir bağın kalmadığına dikkat çekerek, “burada sokaklarda tek başına şarkı söyleyen, tek başına yiyip kendi kendine konuşan insanların artan sayısı ürkütücü” demektedir.


Baudrillard
Baumgart
Brilland
Beckenbauer
Bodehuser

2.Soru

Pazarlama iletişimi aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?


Tutundurma çalışmaları

Fiyat

Bilgi

Dağıtım

Ürün


3.Soru

Bir kurumun, ürünleri, hizmetleri, yönetim tarzı, iletişim faaliyetleri, amaç ve planlarının algılanmasına ne denir?


Kurum felsefesi

Kurum imajı

Kurum kimliği

Kurumsal davranış

Kurumsal imaj


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasını (4P) oluşturan öğelerden biri değildir?


ürün
dağıtım
hizmet
tutundurma
fiyat

5.Soru

Görsel-işitsel bir araç olarak televizyonun ideolojik düzenle olan ilişkisine dair en büyük eleştiriler hangi yöndedir?


Televizyonun izleyicileri fiziksel anlamda pasif bırakması
politik sistemin kendini televizyon aracılığıyla güçlendirmesi
televizyonun var olan toplumsal düzeni her koşulda olumlaması
Politik sistemlerin televizyonları kendi söylemlerini olumlamak için kullanırken medya sektörünü güçlendirmesi
İzleyicinin edilgenleştirilmesi

6.Soru

İnternet ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır? 


1955

1969

1975

1982

1991


7.Soru

Max Horkheimer ve Theodor Adorno tarafından geliştirilen ve kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tüketim Toplumu

Tüketim Çılgınlığı

Tüketim Kültürü

Kültür Karmaşası

Kültür Endüstrisi


8.Soru

Analog terimi neyi tanımlar?


Matematikte kesirli sayıları

Matematikte oran orantı eşitliğini

Matematikte sabit sayıları

Fizikte hacim ölçüsünü

Kimyada madde ağırlığını


9.Soru

Bir filmin seyirciye gösterilecek son halinin verildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir? 


Post prodüksiyon 
Kurgu 
Çekim 
Senaryo 
Dağıtım 

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Kurumsal reklamların amaçlarına hizmet etmez?


Kurumun isim ya da logo değişikliğini duyurmama
Kuruma yönelik farkındalık sağlama
Çalışanları motive etme
Olumlu bir imaj ve ün oluşturma
Sosyal sorumluluk anlayışını yansıtma

11.Soru

Türkiye’de düzenli televizyon yayını yapma yetkisi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu ile düzenlenerek hangi yıl TRT’ye devredilmiştir? 


1945 
1952  
1958  
1964 
1976 

12.Soru

Modern anlamda ilk gazete hangi tarihte yayın hayatına başlamıştır?


1609

1619

1622

1631

1640


13.Soru

Seçeneklerden hangisi sinemanın bir kitle iletişim aracı olarak kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?


Sinema, kitlelere ucuz bir eğlence sunar

Film seyretmenin kişiyi aydınlatması

Sinema filmlerinin çoğunlukla kitaplardan uyarlanması

Eğitimli kişilerin sinemadan azami düzeyde faydalanması

Sinemanın yeri geldiğinde bir tehdit aracı olabilmesi


14.Soru

Hiçbir bilgisayar dili bilmeden birkaç kutunun içini doldurarak kolaylıkla yayınlanabilen kişisel sayfalara ne denir?


İnternet

Blog

Mail

Çoklu ortam

ADSL


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi marka imajının tüketici açısından olumlu bir etkisi değildir?


Markanın pahalı olduğuna inanmak
Markanın güvenilir olduğuna inanmak
Markanın kaliteli olduğuna inanmak
Marka sayesinde ürünü kolayca seçmek
Markaya manevi değer yüklemek

16.Soru

Bilgisayar sistemlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, “bir bilgisayar programı ile bir insan arasında oluşan diyalog” aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?


Erişile bilirlik

Sadelik

Soyutluk

Etkileşimlilik

Somutluk


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikna edici iletişimde çekiciliğin ön planda olduğu bir tutum değildir?


tanınmış kaynak kullanmak
cinsel içerik olması
mizah içermesi
korkutucu olması
vatanseverlikle ilgili çağrışım olması

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internet kullanıcısının özelliklerinden değildir?


Edilgen olması
Gizlenebilir olması
Kimlik stratejisini etkin kurabilmesi
Alıcı ve yayıcı olması
Özdenetim ilkesine bağlı olması

19.Soru

Bir yönüyle bilgisayar altyapılarını ve bilgi teknolojilerini, diğer bir yönüyle de iletişim ağlarını ve yayıncılığın birleşmesi ile oluşmuş bir teknolojiyi ve medyayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Bilgi çağı 

Geleneksel medya 

Kitle iletişim 

Yeni medya 

Yöndeşme 


20.Soru

İlk televizyon yayınları günümüzdekinden oldukça farklıdır. Aşağıdakilerden hangisinde bu farklılık tam ve doğru olarak açıklanmıştır?


İlk televizyon yayınları yüksek maliyetli olmasına rağmen birçok ülke tarafından çeşitli amaçlar nedeniyle desteklenmiştir.
İlk televizyon yayınları günümüz televizyon yayınlarıyla benzer kalite ve niteliğe sahiptir.
İlk televizyon yayınları gerçekleştirildiği dönemin zorluklarından dolayı birçok sorunu barındırır.
İlk televizyon yayınları sadece propaganda amaçlı kullanılmıştır.
İlk televizyon yayınlarında yaşanan çeşitli aksaklıklar televizyonun günümüzde kalitesine daha erken ulaşmasını sekteye uğratmıştır.