Toplum ve İletişim Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tematik yayıncılık aşağıdaki ifadelerden hangisine uymaktadır?


Sadece belirli yaş gruplarına hitap eden yayınıdır

Belirli dönemlerde, belirli süreye kadar yayınına izin verilen yayınıdır

Devlet tarafından halkı eğitim ve eğlence amaçlı yapılan yayınıdır

Sadece internet üzerinden yayınlanan ve devlet denetimi güç olan yayınıdır

Dinleyicilerin kendi kişisel zevkleri ve özellikleri göz önünde bulundurulmuş, farklı içeriklerde yapılan yayınıdır


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki değişkenlerden biri değildir?


Kanal
Gürültü
Mesaj
Hedef
Kaynak

3.Soru

Türkiye'de renkli televizyon yayınlarına hangi yılda geçilebilmiştir?


1980

1982

1984

1985

1987


4.Soru

1901 yılında İngiltere’den 3520 kilometre uzaktaki Kanada’nın New Foundland bölgesine radyo sinyalleri göndererek tüm dünyayı şaşırtan fizikçi aşağıdakilerden hangisidir?


Michael Faraday

James Clerk Maxwell

Marie Curie

Guglielmo Marconi

Heinrich Rudolf Hertz


5.Soru

İletişim süreci öğelerinden hangisi teknik ve mühendislik alanı ile ilgili  olarak değerlendirilmektedir?


İleti

Kaynak

Alıcı

Kanal

Kodlama


6.Soru

Uzmanlaşmış kişiler tarafından hazırlanan mesajların bir noktadan bir çok kişiye iletildiği, alıcının da gönderilen mesajı kendince yorumladığı iletişim biçimine ne ad verilir?


Kişilerarası iletişim

Kitle iletişimi

Televizyonculuk

Gazetecilik

Radyoculuk


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumları reklam vermeye yönelten hedeflerden biridir?


Nitelik

Mesaj

Bilgilendirme

Hedef

Değerler


8.Soru

Aşağıda verilen kitle iletişim ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur?


Radyo ve televizyon karşısındaki birey etken haldedir.
Internet hızlı, sürekli ve çift yönlü bilgi akışını geniş kitlelere etkin düzeyde sağlar.
Kitle iletişim araçlarının etkileyerek yönlendirme özelliği nedeniyle birey tamamen teslim olmakta ve başka iletişim araçlarına uzak kalmaktadır.
yazı radyo sinema tamamlanmamış, izleyicinin katılımını gerektiren eksik ileti araçları olduğundan soğuk araçlardır.
iletişim araçlarından televizyon sanayi devrimiyle 19.yy.ın ikinci yarısında ortaya çıkmış ve diğer iletişim araçlarını ezerek önüne geçmiştir.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketim kültürünün gelişimini etkileyen unsurlardan değildir?


Reklamcılık
Kuramcılar
Büyük Mağazalar
Uluslararası etkinlikler
Filmler

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun sponsorluk uygulamasını tercih sebeplerinden biri değildir? 


İçki ve sigara reklamlarına getirilen yasaklar nedeniyle alternatif medya arayışı
Reklam maliyetlerine göre daha düşük olması 
Araştırma sonuçlarına göre sponsorluk faaliyetlerinin başarısının onaylanması
Kurumun ürettiği ürün ve hizmet satışına destek sağlaması 
Desteklenen olayın medyada yer alması

11.Soru

1902 yılında Georges Melies’in yaptığı film aşağıdakilerden hangisidir?


Kraliçe Elizabeth
Büyük Tren Soygunu
Rüzgâr Gibi Geçti 
Caz Şarkıcısı
Aya Seyahat

12.Soru

Gösterime girecek bir filmin konusu, oyuncuları ve yapım sürecine ilişkin bilgilere web sayfaları aracılığı ile ulaşılabilir olması sinemanın hangi özelliğini açıklamaktadır?


Sinema, diğer kitle iletişim araçlarındaki içeriklerden biridir.
Sinema; üretimi, dağıtımı ve gösterimiyle bir endüstridir.
Sinema, toplumların pek çok konudaki modalarını etkiler.
Seyircinin kolay tükettiği popüler filmler yığınlara ulaşır.
Sinema, medya kültürünün başlıca ögelerinden biridir.

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin sahip olduğu özelliklerden biri değildir?


Hedef kitlenin analiz edilmesi gerekir

İletişimin tüm öğelerini içinde barındırır

Pazarlama iletişimini oluşturan öğeler arasında bir uyum ve tutarlılık sağlanmasın gerekmektedir

Tek yönlü bir iletişim vardır

İkna edici iletişim özelliklerinin kullanımını gerektirir


14.Soru

1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinin Elektronik Laboratuarında gerçekleştirilen Türkiye'de ilk televizyon çalışmasını takip eden gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


Renkli yayın denemeleri
TRT'nin televizyon yayını yapma yetkisini devralması
TRT deneme yayınları
Yayın yasağından önce özel kanalların yayın denemeleri yapması
TRT ilk resmi yayın

15.Soru

İlk televizyon deneme yayınları hangi yılda başlanmıştır?


1925

1940

1920

1930

1935


16.Soru

Türkiye’de ilk özel televizyon yayınlarına hangi yılda başlanmıştır?


1986

1987

1988

1989

1990


17.Soru

İnternetin adem-i merkeziyetçi olması ne anlama gelir?


Sosyal hayatta kullanılan maskelerin internet ortamında bir tarafa atılması
İnternet kullanıcısının edilgen olması
İnternet kullanıcısının alıcı konumunda olması
Sosyal paylaşım alanlarında kişinin takma ad kullanması
Sosyal ağlarda gerçekleşen iletişimin iki yönlü olması

18.Soru

Sanayi devriminden sonra toplumların kitleleştiği modern toplumun özelliklerini ele aldığımızda, aşağıdaki görüşlerden hangisi yanlış olur?


bilimsel, teknolojik gelişmelere paralel olarak yaşama süresi uzayan insanın kitle toplumu içinde programlanmış bir hayatı vardır.
Uzak mesafelerde yaşayan insanlar bile kitle toplumunun özelliklerinden, eğilimlerinden, değerlerinden etkilenirler.
iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesiyle, insanlar arasında mesafeler azalmış, ilişkiler de daha yoğun ve derin hale gelmiştir.
Sanayi Devrimi sürecinde giderek gelişen kitle iletişim araçları insanların vazgeçilmezi olmaya başlamıştır.
Üreten ve tüketen nesne haline gelen birey boş zamanlarında kitle toplumunun tüketim kalıplarına bağlıdır.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilginin hızlı yayılması noktasında meydana gelen değişiklikler arasında yer almamaktadır?


Yatırım maliyeti karşılansa bile yeni maliyetler ortaya çıkmaktadır

Ağ endüstrileri gelişmektedir

Bilgi ürünleri doğalarının gereği olarak rakipsizdirler

Kişiselleştirilmiş ürünler çoğalmakta ve her bir ürün farklılaşmaktadır

Artan sermaye hareketleri ekonomi fonksiyonlarını değiştirmiştir


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin neden olduğu kitle toplumunda ortaya çıkmıştır?


İnsanlar birbirleriyle yakın ilişki içindedir.
İnsanlar zanaat becerileriyle üretim yapmaktadır.
İnsanlar kalabalıklar içinde birbirinden bağımsız davranırlar.
İnsanlar kalabalıklardan uzak yaşarken de toplumun değerlerinden etkilenirler.
İnsanlar ortak duygu ve düşünceye sahip olduklarında bir araya gelirler.