Turizm Pazarlaması Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Arzın ilk kez talebi aşması pazarlamanın dönemlerinden hangisinde gerçekleşmiştir?


Üretim ve ürüne yönelik dönem

Satışa yönelik dönem

Toplumsal ve çağdaş pazarlama dönemi

Pazara ve pazarlamaya yönelik dönem

E-pazarlama dönemi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının dört elemanından biri değildir?


Ürün

Dağıtım

Fiyat

Süre

Tutundurma


3.Soru

Turizm ürününün yaşam sürecindeki turistik ürünün pazarda benimsendiği, satışların ve karlılığın arttığı, bununla beraber pazarda rakiplerinin de sayısının yavaş yavaş arttığı dönem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Pazara giriş dönemi

Yayılma dönemi

Büyüme dönemi

Olgunluk dönemi

Düşüş dönemi


4.Soru

Hizmet işletmesinin tamamıyla bir birimi ya da işlevi tarafından gerçekleştirilen  adımları kapsayan süreç aşağıdakilerden hangisidir ?


Dikey hizmet süreçleri

Yatay hizmet süreçleri

Temel süreçler

Ön alan süreçleri

Hizmet üretimi süreçleri


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletme dışı mikro çevre faktörlerinden biridir?


Sosyo-kültürel çevre

Politik ve yasal çevre

Teknolojik çevre

Tedarikçiler

Rekabet çevresi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet personelinin teknik eğitimi ile ilgilidir?


Çalışma alanının gösterilmesi

Görev ve sorumluluklarının tanımlanması

Kalacak yer verilmesi

Müşterilere hitabı konusunda bilgilendirilmesi

Gelen birden fazla telefona aynı anda nasıl cevap verebileceğinin gösterilmesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin aracı kullanma gerekliliklerinden biri olamaz?


Finansal yetersizlik

Deneyimsizlik

Riskten uzak durma

Pazarın ulusal ve uluslararası ayağının olması

Döviz kurları


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turistik ürünün özelliklerinden birisi değildir?


Gerçekleşen tüketim soyuttur

Talep aşırı esnektir

Tüketim yeri farklıdır

Stoklama yapılamamaktadır

Erişim kolaydır


9.Soru

Turistik ürünün, turistlerin ikamet ettiği yere dağıtım kanalı aracılığıyla nakledilmesinin mümkün olmaması, turistik ürünün hangi özelliğine işaret etmektedir?


Turistik ürünün soyut olması

Turistik ürünün üretildiği yerde tüketilme zorunluluğu

Turistik talebin aşırı esnek olması

Turistik ürünün stok edilememesi

Turistik ürünün birebir taklit edilememesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin fiyatlama amaçlarından biri değildir?


Kâr elde etmek

Pazar pastasından minimum düzeyde gelir elde etmek

Rekabeti karşılamak

Mevcut durumu korumak

Turizm pazarına nüfuz etmek


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizmdeki doğrudan dağıtım kanallarındandır?


Tur operatörü

Web sayfası

Seyahat acentası

Otel temsilcileri

Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri


12.Soru

Bir otelin SPA merkezinde cilt bakımı hizmetinin 160 Lira yerine 159,90 liradan satışa sunulması fiyatlandırma politikalarında hangisine bir örnektir?


Psikolojik fiyatlama

İndirim

Reklam amaçlı fiyatlama

Coğrafi bölgelere göre fiyatlandırma

Sezonluk fiyatlama


13.Soru

“….. hizmet sürecine ilişkin beklentilerini karşılayıp olası memnuniyetsizlikleri en aza indirebilmek için öncelikle birbiriyle türdeş niteliklere sahip müşterilerin işletmeye çekilerek hizmet ortamını ve müşteriler arası etkileşimleri tatmin yaratacak biçimde yönetme çabasıdır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram aşağıdakilerin hangisidir?


Personel yönetimi

Maliyet yönetimi

Uyumluluk yönetimi

Pazarlama yönetimi

Stres yönetimi


14.Soru

Bir ülkede yaşanan ekonomik kriz döneminde, potansiyel yerli turistlerin talebinde yaşanan azalmalara bağlı olarak o ülkede faaliyet gösteren otellerin, iç pazara yönelik ürünlerinde talebin koşullarını dikkate alarak fiyatlama yapmaları fiyatlandırmanın amaçlarından hangisiyle açıklanabilir?


Rekabeti Karşılamak

Savunmak

Kâr Elde Etmek

Mevcut Durumu Korumak

Turizm Pazarına Nüfuz Etmek


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde turistik ürünün temel özelliklerinden biri doğru aktarılmıştır ?


Gerçekleşen tüketimin somut olması

Turistik ürünün arzının kısa dönemde elastik olması

Turistik ürünün stok edilebilir olması

Talebin aşırı esnek olması 

Turizm ürününün birebir taklit edilebilir olması


16.Soru

Modern pazarlamanın tarihsel gelişimi içerisinde hangi koşulların etkisi bulunmamaktadır?


Sanayi üretiminin yaygınlaşması

Nüfus artışı

Hane halkı gelirlerindeki artış

Eğitim düzeyinin yükselmesi

İşletmeler arası rekabetin azalması


17.Soru

Turizm Pazarlaması ile ilgili en yaygın kabul gören tanım kaç yılında yapılmıştır?


1970

1972

1975

1980

1985


18.Soru

Türkiye’de TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi seyahat acentelerinin tüketicilere sundukları seyahat acenteciliği hizmetlerinde taahhüt edilen ya da olması gereken hizmetlerin aksaması ya da eksik yerine getirilmesi hâlinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin değerlendirilmesinde yararlanılan bir kaynaktır.

Yukarıda örnek verilen düzenleme işletme dışı çevre faktörlerinden hangisinin kapsamında değerlendirilmektedir?


Demografik Çevre

Ekolojik Çevre

Sosyo-Kültürel Çevre

Teknolojik Çevre

Sosyo-Kültürel Çevre


19.Soru

_______, alım gücü ile desteklenmiş olan istekler şeklinde tanımlanmaktadır.


Tüketici

Talep

Müşteri sadakati

Değer

Kalite


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin özelliklerinden biri değildir?


Soyutluk

Ayrılırlık

Homojenlik

Sahiplilik

Stoklanabilirlik