Türk Dili 1 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sözcük kök ve eklerine doğru biçimde ayrılmıştır?


türet-mek

türkçe

çek-im-le-me-k

dön-üşlü

ek-len-mek


2.Soru

Çekim ekleri eklendikleri sözcüklere yeni anlam katmaz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yalnızca çekim eki almamıştır ?


Yaptı

Tamamladım

Kavramlar

Gözlükler

Evler


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yalnızca art-düz ünlülerin bulunduğu bir sözcük vardır?


hafif

kopuk

adım

ilan

selam


4.Soru

Biçim birimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Türkçe kök ve gövdeler, eylem ve ad kökü/gövdesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Sözcük kök ve gövdeleri, tek başlarına anlamları veya söz dizimsel işlevleri olan bağımsız biçim birimlerdir.

Gövdenin üstüne yeni bir yapım eki gelirse doğal olarak ortaya yeni bir gövde çıkar.

Türkçenin ekleri genellikle tek hecelidir.

Kök ve gövdeler, birçok örnekte hem ad hem de eylem olabilmektedir.


5.Soru

Günümüzde yaşayan diller arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dil aşağıdakilerden hangisidir? 


Türkçe 
Fransızca 
İngilizce 
İtalyanca
Macarca  

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünlü türemesi için uygun bir tanım değildir?


Söz içerisinde kullanılır.

İki ünsüzle başlayan yabancı kökenli sözcüklerde(söyleyişte) kullanılmaz

Türkçenin ses sistemine aykırı iki ünsüzü ayırmada kullanılır.

Batı dillerinde kopyalanan sözcüklerde kullanılır.

Ağızlarda kullanılır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin yapım ekleri içerisinde yer almaz? 


Addan Ad Yapma Ekleri

Addan Eylem Yapma Ekleri

Bağlaç Ekleri

Eylemden Ad Yapma Ekleri

Eylemden Eylem Yapma Ekleri


8.Soru

I. Dilbilimciler, genellikle anlamaya, açıklamaya odaklı olduklarından betimleyici dilbilgisini tercih ederler. II. Doğruyu veya yanlışı bulmaya değil, dilin kendisine özgü nitelikleri anlamaya odaklanılır. III. Doğanın bir parçası olan dilin bütün görünümleri, bütün dilbilgisel düzeylerde eşit yeterliklere sahiptir. IV. Herhangi bir yörenin ağzı ile ölçünlü dil arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmaz. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, dilbilgisinin betimleyici yaklaşımının özelliklerindendir?


Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II, III, IV

9.Soru

Görüş-, Tokalaş- örneklerindeki gibi eylemin iki veya daha fazla öznesinin bulunduğuna, eylemin karşılıklı veya birlikte yapıldığına işaret eden çatı eki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Ettirgen çatı

İşteş çatı

Kuvvetlendirme çatısı

Edilgen çatı

Dönüşlü çatı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dilin lehçe, ağız vb. sözlü ve yazılı farklı biçimleri ile karma dillerin ve sözel olmayan dillerin tamamını veya herhangi birini ifade etmektedir?


Gösterge

Gösteren 

Değişke

Ölçünlü dil

Standart dil


11.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemden ad yapma eki almıştır?


yazın

çoğul

içeri

özet

ödev


12.Soru

'Bahçede yaşlı teyzeye yardım eden biri vardı, sanırım yabancıydı.' cümlesinde altı çizili sözcüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?


Bağlaç

Edat

Sıfat

Zarf

Zamir


13.Soru

Yapım ekleri ile çekim ekleri arasındaki en temel fark nedir?


Çekim ekleri ilgili türden bütün adlara ve eylemlere eklenebilir; ancak yapım ekleri her sözcüğe eklenemez.
Çekim ekleri isimlere, yapım ekleri eylemlere eklenir.
Çekim ekleri ve yapım ekleri ile sözcük türetmenin sınırı yoktur.
Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştirirken; yapım ekleri anlam üzerinde etkili olmazlar.
Çekim ekleri sadece ad soylu kelimelere eklenirken; yapım eklerinde böyle bir sınırlandırma söz konusu değildir.

14.Soru

I. Tarihsel süreç II. En az çaba yasası III. Telafi uzunluğu IV. Geniş hece ünsüzünün düşmesi V. Yazımın etkisi Aşağıdakilerden hangisi ses olaylarının nedenlerini içermektedir?


I, II, III, IV
II, III, IV
I, II, III, V
III, IV, V
I, II, III, IV, V

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "nesneye yönelik" çatılar arasında yer almaktadır?


Ettirgen çatı

Edilgen çatı

İşteşlik çatı

Dönüşlü çatı

Etken çatı


16.Soru

Osmanlı Türkçesinin geride kalmasını ve Çağdaş Türkiye Türkçesini kullanmamızı sağlayan ilk gelişme aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın eserlerinin içeriği ile üsluplarında yaptığı değişmeler.

Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya gibi şairlerin yalı bir dil kullanması

Halide Edip Adıvar'ın yaptığı konuşmalar ve bunu eserlerine yansıtması

Ömer Seyfettin ve Ali Canip’in başlattığı “Yeni Lisan” hareketi.

  Edebiyatta Seveti Fünun döneminin başlaması 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin niteliklerinden biri değildir?


Dil, bir sistemdir.

Dilde nedensellik ilkesi esastır.

Dilin üretim yetisi sınırlıdır.

İlkel dil gelişmiş dil ayrımı yoktur.

Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.


18.Soru

Eylem kök ve gövdelerinden olumsuzluk anlamlı eylemler yapan çatı aşağıdakilerden hangisidir?


Sıklık çatısı

Kuvvetlendirme çatısı

Ettirgen çatı

İşteş çatı

Olumsuzluk çatısı


19.Soru

Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan
ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlerine ne ad verilir?


Gövde

Taban

Kök

Eklenme

Ek


20.Soru

Kültürü oluşturan ögelerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?


Komşuluk ilişkisinde yardım etmeyi önemli görme -maddi kültür

Güneydoğuda bakırcılığın gelişmesi ve önem taşıması- somut olmayan kültür

Cami içerisinde hat sanatının yer aldığı kısımlar yapma- manevi kültür

Yöreye ait kıyafetler giyerek dolaşma- somut kültür

İyi olursa iyiliklerin gelip kendini bulacağına inanma- somut kültür