Türk Dili 1 Ara 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda “kültür” sözcüğü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Kültür tektir, gruplara ayrılmaz.

Maddi ve manevi değerler kültürle ilişkili değildir.

Kültür, sonraki nesillere aktarılamaz.

Kültür, toplum ve kurumlardan bağımsızdır.

Kültür kavramı çok çeşitli anlamlarla tanımlanabilir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi resmi dilin tanımıdır?


Bir ülkede herkes tarafından tercih edilen dildir.
Bir ülke de herkesin kullanmak zorunda olduğu dildir.
Bir ülkenin tamamında veya bir bölgesinde yönetim dili olarak kullanılan ve yasal statüsü bulunan dildir.
Bir ülkede azınlıkların kullandığı dildir.
Bir ülkede belli bir zümrenin kullandığı dildir.

3.Soru

İlk İtalyanca yazılı belge ne zaman oluşturulmuştur?


MS 712

MS 8. yüzyıl

843 yılı

17. yüzyıl

MS 1057


4.Soru

Yüklemin bildirdiği eylemin özneye döndüğünü, eylemin özne tarafından kendi kendine yapıldığını gösteren çatı ekleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Dönüşlü çatı

Edilgen çatı

İşteş çatı

Ettirgen çatı

Kuvvetlendirme çatısı


5.Soru

Türkçede kaç tip kişi eki vardır?


İki

Üç

Dört

Beş

Altı


6.Soru

Sözcükte birbirinin ardından yer alan ve birbirine benzeyen veya birbiriyle özdeş olan hecelerden birinin ses ve hece tekrarlarını önlemek, vurgusuzluk vb. nedenlerle düşmesine ne ad verilir? 


Hece Düşmesi

Ünlü Düşmesi

Ünlü Daralması

Ünsüz Daralması

Tonlama


7.Soru

Türkçe kökenli sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.    Birinci heceden sonra o/ö ünlüleri bulunan sözcükler yabancı kökenlidir.

II.   Türkçe kökenli sözlerde istisnai birkaç sözcüğün dışında birincil uzun ünlü bulunmaz.

III.  Aynı ya da farklı hecelerde iki ünlü yan yana gelemez.

IV.   İkiz ve üçüz ünlü yoktur.


Yalnız II

I ve II

I, II ve IV

I, III

I, II, III ve IV


8.Soru

Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını bizlere aktaran eser aşağıdakilerden hangisidir?


Kutadgu Bilig

Atebetü’l-Hakâyık

Dîvân-ı Hikmet

Kur’an Tercümesi

Dîvânü Lügâti’t-Türk


9.Soru

Türkçe hangi dil ailesinde yer almaktadır?


Hami-Sami Dilleri

Altay Dilleri

Çin – Tibet Dilleri

Avrupa Dilleri

Kafkas Dilleri


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kutsal dillerden değildir? 


Klasik İbranice

Sanskritçe

Prakrit

Arapça

Çinçe


11.Soru

Biri bağımsız biçim birim olmak üzere, en az iki biçim birimden oluşan yani
bir veya daha fazla ek alan kök biçim birimler nasıl adlandırılır?


Kök

Gövde

Taban

Ek

Eklenme


12.Soru

Aşağıdaki kuramlardan hangisi dil ve kültürel davranışlar ve düşünme biçimleri arasındaki ilişkiyi tartışmaktadır?


Çok Köken Kuramı

Ding-Dong Kuramı

Tek Köken Kuramı

Sapir-Whorf Hipotezi Kuramı

Bağdaştırma Kuramı


13.Soru

Boğumlanmaları sırasında diğer ünsüzlerin aksine, herhangi bir engelle karşılaşmayan ve herhangi bir noktada temas gerçekleşmeyen ünsüzlere ünlülere yakınlığı nedeniyle
ünlümsü adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisinde ünlümsülerden birine yer verilmiştir?


y

b

d

z

f


14.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi Türkçenin öge dizilişi ile farklıdır?


Farsça

Hintçe

Japonca

Arapça

Latince


15.Soru

Ünsüzlerin ses özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yanyana gelebilir.
Sözcük kökünde üç ünsüz bulunabilir.
Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler Türkçe kökenlidir.
Sözcük yada hece sonunda tüm ünsüz çiftleri bulunabilir.
Sözcüklerin kökünde iki ünsüz/uzun ünsüz bulunabilir.

16.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?


Kıvrım

Fırsat

Ağacı

Sarışın

Azıcık


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan öğelere örnek verilemez?


Yeni gelinin evine girmeden önce evinin önünde küp kırılması
Konuşması geciken çocuklara kanaryanın içtiği sudan içirilmesi
Bebeğin kırkının çıkarılması
Kurşun döktürülmesi
Evden dışarı çıkarken ayakkabı giyilmesi

18.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde addan eylem yapan bir ek vardır?


açık

oynamak

kışın

karanlık

ulusal


19.Soru

Bugünkü bilgilerimize göre Türkçenin ilk yazılı belgesi hangisidir?


Tonyukuk Yazıtı
Orhun Yazıtı
Çoyr Yazıtı
Kültigin Yazıtı
Göktürk Yazıtları

20.Soru

Dilin türleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Yazı dili edebi dil olarak da nitelendirilir.
Argo, belirli mesleki ve toplumsal gruplara özgü özel bir dil de olabilir.
Devlet dili, yönetimde ve kamu alanında yasal ve zorunlu olarak kullanılan dildir.
Birey anadili aracılığıyla toplumun bir parçası olur.
Anadili, aynı zamanda devletin de resmi dili olan bir dildir.