Türk Dili 1 Ara 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkçe hangi dönemde bağımsız bir dil hâline gelmiştir?


Avrupa Hun İmparatorluğu

Göktürk

Uygur

Büyük Hun İmparatorluğu

Selçuklu Devleti


2.Soru

Yukarıdakilerin hangileri Kutadgu Bilig adlı eserin nüshalarının günümüzde bulunduğu yerlerdir?


I, II, V

I, II, III

II, III

II, III, IV

IV, V


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?


Evde

Taşta

Girintide

Soruda

Salonda


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "bircik> biricik" kelimesindekine benzer bir ses olayına örnek gösterilebilir?


Yalnız

Kavşak

Büyük

Çepeçevre

Yaşıyor


5.Soru

Eski Türkçe döneminde Uygurların nitelikli sayılabilecek eserler verip, başka dillerden tercümeler yapmaları ve hatta biline ilk Türk şairinin bu dönemde yer alması neyin göstergesidir? 


Uygurların, dillerini geliştirmek için başka devletlerden yardım aldığı

Uygurların yerleşik yaşama geçmesinden kaynaklı dillerinin de gelişme gösterdiği.

Uygurların Köktürkçe üzerinde çalışıp sadece bu dili geliştirdiği.

Uygurların Kök Tanrı dinine bağlı kalarak bu din etrafında dilini geliştirdiği.

Uygurların bozkır yaşamını geliştirmek için yazılı kayaklar geliştirdiğini.


6.Soru

Vurgu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Türkçe genel olarak vurgusu sonda bulunan bir dildir.

Sözcüklere yapım eki eklendikçe vurgu sona kayar.

Sözcüklerde vurgunun yeri sabittir.

Cümle vurgusunda sözcüklerden biri vurguludur.

Ses bilgisinde sözcük vurgusu ve cümle vurgusu olmak üzere iki ana vurgu türü vardır.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçede düzlük-yuvarlaklık uyumuna aykırı bir örnektir?


yalan

çamur

karın

sarı

kıyı


8.Soru

Bir dil topluğunda söyleyiş, yazım ve söz varlığı vb. belirli alanlarda ortak ve resmî kabulün sağlanmasına ne ad verilir?


Betimleyici

Kuralcı

Ölçünleştirme

Değişke

Kopyalama


9.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi eşit çok dillilik için örnek olarak gösterilebilir?


Türkiye

Almanya

Fransa

Belçika

Hindistan


10.Soru

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi Türkçedeki dudak uyumuna aykırıdır?


yaman, karın, sarı, kıyı
yağmur, kavuk, çamur, kabuk
iri, gece, inek,geri
soba, kovuk, sulak, kuru
söylev, bölüm, üye, üzüm,

11.Soru

Eski Oğuz Türkçesinde eser veren isimler hangi seçenekte daha tam ve doğru olarak verilmiştir? I. Sultan Veled II. Şeyyad Hamza III. Gülşehri IV. Aşık Paşa V. Nevayi


I, II, III, V
I, III, V
I, II, III, IV
I, II, III, IV, V
II, III, IV, V

12.Soru

Kâşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında başlanıp 1077 yılında tamamlanmış, 7000’den fazla Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilmekle kalınmayıp şiirlerle, atasözleri ve deyimlerle örneklendirilerek zenginleştirilmiş, Türk kültürünün hazinesi olarak değerlendirilen eser aşağıdakilerden hangisidir?


Kutadgu Bilig

Dîvânü Lügâti’t-Türk

Atebetü’l-Hakâyık

Dîvân-ı Hikmet

Kur’an Tercümesi


13.Soru

Cümle ve cümlenin yüklemini oluşturmak üzere eylemlerin zaman, kişi vb. çekim eklerini almaları aşağıdakilerden hangisidir?


Durum çekimi

Eylem çekimi

İyelik çekimi

Cümle çekimi

Ad çekimi


14.Soru

Bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?


Ölçünlü dil

Jargon

İzole dil

Diyalekt

Yapay dil


15.Soru

 Ağız boşluğunun ön ve art bölümleriyle  ilgili  karşıtlık  /a/-/e/, /ı/-/i/, /o/-/ö/, /u/-/ü/ ayrımlarını belirleyen ölçüt hangisidir?


Darlık/ Genişlik

Artlık/ Önlük

Düzlük/ Yuvarlaklık

Ünsüzler

Uzunluk/ Kısalık


16.Soru

Dede Korkut Kitabı dil ve üslup bakımından Türk dilinin hangi dönemine aittir? 


Uygur Türkçesi
Eski Oğuz Türkçesi 
Osmanlı Türkçesi
Kıpçak Türkçesi
Çağatay Türkçesi 

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ad durum eklerinden ‘ilgi/tamlayan durumu’ örneğidir?


Araba
Arabada
Arayı
Arabayla
Arabanın

18.Soru

Harezm-Altınordu Türkçesi olarak da adlandırılan Harezm Türkçesinden günümüze
çoğu dinî ve edebî olmak üzere pek çok eser kalmıştır. Harezm Dönemi’nden kalan eserler içerisinde hangisi ünlü bilgin Zemahşerî tarafından yazılmış, Türkçenin önemli sözlüklerinden biridir? 


Muînü’l-Mürîd 

Hüsrev ü Şirin

Muhabbetnâme

Nehcü’l-Ferâdis

Mukaddimetü’l-Edeb 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe döneminin başlangıcı olarak kabul edilir?


Uygurların kuzeyden güneye göç etmeleri

İslam dininin Türkler arasında yaygınlaşması

Orhun Abideleri’nin dikilmesi

Büyük Selçuklu Devletinin Anadolu’yu fethetmesi

Büyük Hun Devletinin kurulması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisindeki sözcüklerin tamamı addan ad yapım eklerine örnektir?


Dışarı, Güzel, Başkan, Kabuk, Dönemeç
Dolmuş, Yırtmaç, Sarımtrak, İyimser, Birinci
Cızırtı,Uçuş, Gündüz, Tuzluk, Odun
Kaypak, Gündüz, Gürültü, Başkan, Kabuk
Yılan, Gözde, Tekil, Özel, Dolmuş