Türk Dili 1 Ara 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkçenin ses özellikleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli bir sözcüktür?


ceza

limon

raf

bel

nazik


2.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hece düşmesi görülmektedir?


Sana verdiğim kitabın özetini çıkarmayı unutma.

Bir bardak suda fırtına koparmaya gerek yok.

Gelen konuklarımıza müzelerimizi gezdirdik.

Askerler, komutanlarının emriyle koşmaya başladılar.

Bugünden yarına birçok şeyin değiştiğini görebiliriz.


3.Soru

İnsanın ve genellikle annesi bebeklik döneminden birlikte olduğu dil topluluğunun üyeleriyle etkileşim aracılığıyla edindiği ve birinci dil, asıl dil olarak da nitelendirilen dile ne ad verilir.


Ana dil

Ana dili

Diyalektik

Ölçünlü dil

İzole dil


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örneksemeye bir örnektir?


Arge

TED

santim

okul

Türkçe


5.Soru

"Devlet; çok sayıda sözlü dilin yarattığı karmaşada hükmetme, denetleme ve icra gücünün aracı olacak, aynı zamanda egemenliğini simgeleyecek çatı görevinde bir üst dile ihtiyaç duyar. Genel olarak yazı dili, edebî dil vb. şekilde adlandırılan bu üst dile .......... adı verilir." 

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 


Diyalekt

Ölçünlü Dil

Ara Dil

Ana Dil

Jargon


6.Soru

Başka dillerden Türkçeye kopyası olmayan tek sözcük türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Adlar 

sıfatlar 

zarflar 

edatlar 

zamirler 


7.Soru

Edilgen çatı genelde -l- eki ile kurulur fakat her -(ı)-l- eki edilgenlik çatısı kurmayabilir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi buna örnektir? 


açılmak 

kesilmek 

katılmak 

yazılmak 

görülmek 


8.Soru

Türkçe köken bakımından hangi dil ailesinde yer alır?


Altay

Bitişken

Avustronezya

Hint-Avrupa

ÖNY dilleri


9.Soru

Türk medeniyet tarihinde çok önemli bir yere sahip olan hangi medeniyetin Kuzeyden güneye göç ederek milli hafızada yer etmesi ile önemli destanlarımızdan biri olan Göç Destanı oluşmuştur? 


Köktürkler 

Uygurlar 

Hunlar 

Akadlar 

Sümerler 


10.Soru

Dil ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Dil ve kültür arasında, iç dinamiklerden kaynaklanan çok yönlü bir ilişki vardır. 
Dil ve kültür birbirine organik bir ilişkiyle bağlıdır.
Dil, kültürün varlığını ve devamlılığını sağlar. 
Dil, kültürden bağımsız bir iletişim aracı olarak algılanmalıdır.
Dil, sözlü ve yazılı kültür ögelerini bizzat yaratır.  

11.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ve bakanlarının yasal ve zorunlu olarak kullanmaları gereken dil türü aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet dili

Resmi dil

Ana dil

Kutsal dil

İzole dil


12.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıklık çatısına örnektir? 


tıkamak 

ovalamak 

kazımak 

burkmak 

koymak 


13.Soru

Sözcükleri ölçütlere göre sınıflandırdığımızda aşağıdakilerden hangisi bu sıralamada yer almaz?


Yapı
Çağrışım
Tür
Görev
Anlam

14.Soru

Ata dil olarak da bilinen ve bir dilin veya dil ailesinin tarihî gelişim sürecinde kuramsal olarak var olduğu düşünülen en eski şekli ile tanımlanan dil aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 


Diyalekt

Ölçünlü Dil 

Ana Dil 

Argo

Jargon


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünlülerle ilgili doğru bir ifadedir?


Türkçe kökenli sözlerde istisnai birkaç sözcüğün dışında birincil uzun ünlü bulunabilir.

Birinci heceden sonra o/ö ünlüleri bulunan sözcükler yabancı kökenlidir.

Aynı ya da farklı hecelerde iki ünlü yan yana gelebilir.

İkiz ve üçüz ünlü vardır.

Yabancı kökenli sözcüklerdeki birincil uzunlukların büyük bölümü cahil, mavi, örneklerinde görüldüğü gibi yazıda gösterilebilir.


16.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde addan eylem yapma eki kullanılmıştır?


çocuksu

maviş

küçülmek

çekingen

tükenmez


17.Soru

Ekler biçim bakımından kaça ayrılmaktadır?


2

3

4

5

6


18.Soru

Anadolu’da Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı Karamanlı Türkler tarafından
XVIII-XX. yüzyıllar arasında kullanılan alfabe aşağıdakilerden hangisidir?


İbrani alfabesi

Arap alfabesi

Grek alfabesi

Süryani Alfabesi

Brahmi Alfabesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dil kullanımını etkileyen ve sözcelerin anlamlandırılmasında belirleyici olan unsurları adlandırmak için kullanılır?


Toplumsal bağlam

Dilin kullanımı

Norm

Durumsal dil

Toplumsal nezaket


20.Soru

Orta Türkçe dönemi ne zaman başlar?


M.Ö. 5. yüzyıl

M.Ö. 1. yüzyıl

M.S. 1. yüzyıl

M.S. 5. yüzyıl

M.S. 10.yüzyıl