Türk Dili 1 Ara 32. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Diller; tarihi, coğrafi, dil bilimsel, siyasal, işlevsel vb. çok farklı ölçütlere göre sınıflandırılabilir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sözü edilen dil türlerine örnek gösterilemez?


Ana dil

Diyalekt

Ana dili

Ölçünlü dil

Baba dili


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerle ilgili ses olaylarından göçüşmeye örnek olarak gösterilebilir ?


oltur>otur

öyük>höyük

lanet>nalet

kapı>gapı

barmak>parmak


3.Soru

I. Uygurların Maniheizm ve Budizmi benimsemeleri II. Karahanlıların İslamiyet’i kabulü III. 18.yy Batı Kültür ve Medeniyetinin örnek alınması IV. Sanayi Devrimi V. Cumhuriyetin kurulmasıYukarıdakilerden hangileri Türk Kültür Tarihindeki dönüm noktalarındandır?


Yalnız I
Yalnız IV
I ve IV
I, IV ve V
I, II, III ve V

4.Soru

Anadolu coğrafyasındaki Türklerin dili hangi isimle anılmaktadır?


Çağatay Türkçesi

Karahanlı Türkçesi

Batı (Eski Oğuz) Türkçesi

Kıpçak Türkçesi

Kuzey Türkçesi


5.Soru

“İşte anlanınca duruyor” cümlesinde  “tam karşısında” demek yerine Batı Anadolu ağzında yer alan “anlanınca” kelimesinin kullanılması dilin hangi özelliğini belirtir?


Dil evrenseldir.

Dil ilkel dil, modern dil diye ayrılmaz.

Dil toplumsal katmanlara göre değişir.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

Dilin temeli sestir, doğal olarak öncelikle sözlü anlatım aracıdır.


6.Soru

'Sözcük birimi' sözcüğünün biçim birimlere ayrımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


söz-cük birimi

sözcük bir-imi

söz-cük bir-im-i

sözcük birim-i

söz-cük bir-im-i


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cümle öğelerinin dizilişi yönünden Özne – Nesne – Yüklem dilidir? 


Farsça

Rusça

İspanyolca

Almanca

İbranice


8.Soru

Konuşma sırasında sesin perdesinin değişmesiyle oluşan melodik perdeleme ve dalgalanmaya ne denir?


Vurgu

Sözce

Durak

Tonlama

Sesletim


9.Soru

Bir dilin ses, biçim ve söz dizimi gibi kuralları sonsuz bir şekilde bir araya getirerek yeni ve anlaşılabilir sözcükler ve cümleler üretmesi onun hangi özelliği ile ilgilidir?


Dil bir sistemdir.

Dilin temeli sestir.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

Dilde nedensizlik ilkesi esastır.

Dil toplumsal katmanlara göre değişir.


10.Soru

Orhun yazıtları ile ilgili Osmanlı’da ilk yapılan yayın aşağıdakilerden hangisine aittir?


Necip Asım

Ali Canip

Şemsettin Sami

Ziya Gökalp

Ömer Seyfettin


11.Soru

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî hissin inkişafında (gelişme) başlıca amildir (etken).’ vecizesi aşağıdaki olgulardan hangisini dile getirir?


İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.

Ana dili, öğrenilen değil; edinilen ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir sistemdir.

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur


12.Soru

Eski Türkçe kendi içinde hangi dönemlere ayrılır?


Göktürk ve Uygur 

Altay ve Uygur

Göktürk ve Altay

Türk Moğol birliği 

Uygur ve Moğol 


13.Soru

Eski Anadolu Türkçesinde ışk olarak görülen sözcüğün bugün aşk şeklinde olması aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnektir?


ünlü daralması

ünlü yuvarlaklaşması

ünlü genişlemesi

ünlü düzleşmesi

ünlü türemesi


14.Soru

I. Ölçünlü dildir.
II. Edebî dil olarak nitelendirilebilir.
III. Bölgesel dil özelliklerinden kaçınır.
IV. Jest ve mimikler bileşenlerinden bazılarıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi yazı dili ile ilgili olarak doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

II, IV

I, II, III

I, III, IV


15.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dönüşlü çatıdadır?


açılmak

yıkanmak

dövüşmek

çıkarmak

silkelemek


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli bir sözcüktür?


neden
cennet
tren
şair
mektup

17.Soru

Latin alfabesine resmen geçiş tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


1 Kasım 1928

1 Kasım 1932

1 Kasım 1927

1 Aralık 1927

1 Aralık 1928


18.Soru

Kamus-ı Türki’nin yazarı kimdir?


Şemsettin Sami

Devletoğlu Yusuf

Ali Şir Nevayi

Hoca Mesut

Bergamalı Kadri


19.Soru

Dil bilimde ......... olarak anılan varsayıma göre, kişinin konuştuğu dil ile o kişinin dünyayı nasıl algıladığı ve nasıl davrandığı arasında sistemli bir ilişki vardır. İnsan bir bakıma, dünyayı ana dilinin belirlediği, izin verdiği biçimde ve ölçüde algılar. Örneğin, ‘yumurta’ sözcüğü Türkçede yumurtanın yumru şekliyle, Farsçada tavuğun üreme ve üretme nesnesi olmasıyla, Arapçada ise rengi itibarıyla adlandırılmıştır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Eflatun-Aristoteles Varsayımı

Safir-Whorf Varsayımı

Canguilhem Varsayımı

Bilinmezcilik Varsayımı

Kopyalama Varsayımı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?


Parmak

Gel

Vur

Pembe

Ol