Türk Dili 1 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilge Kağan yazıtı kaç yılında dikilmiştir?


600

700

735

775

812


2.Soru

Çeşitli bilim, sanat ve meslek alanlarında kullanılan özel anlamlı sözcüklere ne isim verilmektedir?


Temel anlam
Mecaz anlam
Terim
Argo
Çok anlamlı

3.Soru

Kuzey Afrika’da ve Güneybatı Asya’nın birçok bölgesinde en baskın olan dil ailesi aşağıdakilerden hangisidir?


Çin-Tibet dilleri

Altay dilleri

Hami-Sami dilleri

Malay-Polinezya dilleri

Hint-Avrupa dilleri


4.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçedir?


neden

kolej

firma

vinç

jandarma


5.Soru

Türkçe ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Türk yazı dilleri ailesinin konuşur sayısı bakımından en büyük dili Türkiye Türkçesidir.
Türkiye Türkçesi, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî dilidir.
Türkiye Türkçesi, Cumhuriyet'in ilanından sonraki dönemde sadeleşme çalışmaları sonucu oluşan yeni yazı dilinin adıdır.
Türkçe, Balkanlarda Türk topluluklarının ana dili, Arnavut ve Boşnak Müslüman aydınların ikinci dili olarak da kullanılmıştır.
Türkiye Türkçesi, dünyada konuşanların sayısı bakımından İngilizceden sonraki en büyük ikinci dildir.

6.Soru

"-AlA-, -IştIr-, -klA-" gibi ekler hangi çatı grubunun ekleridir?


Kuvvetlendirme çatısı
İşteş çatı
Edilgen çatı
Olumsuzluk çatısı
Sıklık çatısı

7.Soru

'Konuşma sırasında sesin perdesinin değişmesiyle oluşan melodik perdeleme ve dalgalanma' ne olarak isimlendirilmektedir?


Vurgu
Durak
Sözce
Tonlama
Ötümsüzleşme

8.Soru

Eski Türkçe Dönemi içerisinde yer alan ve ilk yazılı kaynaklarımız olarak kabul edilen Orhun Kitabeleri günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisinde yer almaktadır?


Moğolistan

Kazakistan 

Bulgaristan

Türkmenistan

Çin


9.Soru

"Kültürel değişmeler çok çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. Başka kültürlerle karşılaşma ve etkileşim, kültürel değişmeleri motive edebileceği gibi ekonomik, sosyo-politik ve teknolojik değişmeler de kültürleri çeşitli açılardan etkilemektedir."Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kültürel değişime ortam yaratması beklenemez?


Türkler ve Çinlilerin uzun yıllar boyunca komşu olması
Coğrafi keşifler sayesinde yeni yerlerin bulunması
Telgraf, telefon gibi iletişim araçlarının yaygınlaşması
Renkli televizyona geçiş
Kore'nin kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmesi

10.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünlü daralması vardır?


geliyor

gidiyor

görüyor

seviyor

bekliyor


11.Soru

Yoldan gelen arkadaşların hepsi çok yorgun görünüyordu. Cümlesinde vurgulanmak istenen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?


gelen
arkadaşların
çok
yorgun
görünüyordu

12.Soru

"Bu kurama göre dil, düşünceyi, toplumsal davranışları ve toplumsal davranış örüntülerini belirleyen bir kalıptır. Bu durumda, bir dilin yapısı, o dili konuşanların dünya görüşlerini de belirlemekte ve biçimlendirmektedir. Kurama göre dil, sadece düşüncelerin ifade edildiği bir araç değil, aynı zamanda düşünceyi şekillendiren, bireylerin zihinsel aktivitelerini yönlendiren bir program veya rehberdir. Düşünmek, rasyonel bir eylem olsa da o dilin gramerinden bağımsız değildir. Dil, gerçekliği süzen bir filtre oluşturarak toplumların kendilerini saran dünyayı algılama biçimini ve dünya görüşünü belirlemektedir. Bu nedenle, farklı dilleri konuşan insanların dünyayı algılama biçimleri, değer yargıları ve kültürel davranışları da farklıdır."Yukarıda savunduğu düşünceleri dile getirilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Ünlem Kuramı
Etkileşim Kuramı
Sapir-Whorf Kuramı
Ding-Dong Kuramı
Yansıma Kuramı

13.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vurgulanan hece doğru gösterilmiştir?


Osman – ikinci hece
Masmavi – üçüncü hece
Hanımeli – dördüncü hece
Kapı – birinci hece
İzmir- ikinci hece

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi düz ünlülerden biridir?


o

ö

u

ü

a


15.Soru

Bölgesel diller ve bölgesel olmayan diller kaça ayrılır?


2
3
5
7
8

16.Soru

Alfabe kanununa göre ünsüzler kendilerinden sonra gelen hangi ünlü ile seslendirilirler?


/ı/

/i/

/o/

/ü/

/e/


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilin tanımlarından biri değildir?


Zihnin birikimlerinin temsilidir

İnsanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılır

İnsanların meramlarını anlatmak için kullandıkları sesli işaretler sistemidir

Düşünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan imlerin hepsidir

Sınırsız anlamın sınırlı kullanımıdır


18.Soru

Kendilerinden daha küçük anlamlı parçalara ayrılamayan, sözlüksel anlam taşıyan ve bir sözcük türüne ait olan biçim birimlere ne ad verilir? 


Kök

Ek

Yapım Eki

Yüklem

Özne


19.Soru

Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden hangisinde aitlik eki sözcüğe farklı bir anlam katmıştır? 


Evdeki çiçekleri sulamayı unutmuştu. 

Okuldaki öğrenciler zil sesiyle dağıldı. 

Akşamki yemekler çok güzel olmuştu. 

Otobüsteki yolcular uyuyorlardı. 

Bahçedeki ağaçlar çiçek açmıştı. 


20.Soru

Oluşum yerlerine göre ünsüzleri sınıflandıracak olursak aşağıdaki ünsüzlerden hangisi diş-dudak ünsüzüdür? 


/g/

/l/

/m/

/b/

/f/