Türk Dili 1 Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkçe yapı bakımından hangi dil grubundandır?


tek heceli

bükümlü

kaynaştıran

eklemeli

çekimli


2.Soru

“Seda Hanım uzun yıllardan beri şehir merkezinde yaşıyordu.” Cümlesinde yer tamlayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?


uzun yıllardan beri

şehir

merkezi

yaşıyordu

şehir merkezi


3.Soru

Benzetme ilgisi bulunmaksızın, neden sonuç gibi türlü ilişkilerle bir sözcüğün başka bir sözcük yerinde kullanılması sanatına ne denir?


Teşbih

Argo

İstiare

Sövgü

Mecaz-ı mürsel


4.Soru

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Macarca

Rusça

Bulgarca

Arapça

Sırpça


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gücü ve iç zenginliğine örnek gösterilemez?


Tarihsel derinlik

Coğrafi yaygınlık

Avrupa dillerinden daha zengin olmak

Söz varlığı ve anlatım gücü

Akraba adlarındaki çeşitlilik


6.Soru

Türkçemizde olumsuz davranışlarda bulunanlardan bahsederken söylenen nezaket sözcüğü aşağıdaki şıkların hangisinde bulunmaktadır?


Sizden iyi olmasın

Aziz ol

Sözüm meclisten dışarı

Allah tekrarını yaşatmasın

Üzerinize afiyet


7.Soru

Aşağıdaki dil olgularından hangisi vurguyu açıklamaktadır?


Aynı cümle, farklı tonlarla birbirinden farklı anlam ve işlevlerde kullanılabilir.
Sözcenin bir parçası diğer parçalara göre daha baskılı ve güçlü biçimde söylenir.
Konuşma sırasında ses perdesinin değişmesiyle melodik bir dalgalanma oluşur.
Konuşma esnasında cümleler veya sözcükler arasında kısa aralıklar verilir.
Eklenme sırasında ortaya, doğrudan ek veya eklerin bir parçası olmayan, bazı sesler çıkabilir.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?


Gönlünde taht kurmak

Çam devirmek

Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane. 

Aklı başında

Ayağının tozu ile


9.Soru

Radyo ve televizyon yayınlarının artması ve yaygınlaşması, Türkçenin doğru kullanımı adına olumlu bir gelişme olarak görülse de birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biridir?


Televizyon kullanımı dikkat eksikliğine yol açmaktadır.
Reklamlar, tüketiciyi yanlış yönlendirmektedir.
Medya okuryazarlığı hakkındaki farkındalık artmaktadır.
Türkçedeki yabancı sözcüklerin kullanımı artmaktadır.
Reklamcılık etik olmayan yollarla halkı yanlış bilgilendirmektedir.

10.Soru

“Mavi deniz, sıcak güneş ve dost sohbeti... İşte tatil.”

Yukarıdaki cümlenin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


ad-(n)In + ad-(s)I

ad + ad-(s)I

ad + ad

sıfat + ad 

ünlem + ad/ ad grubu


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Lisan Hareketinin” ilkelerinden biri değildir?


Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak
Tamlamaları, Türkçe kurallara göre yapmak
Öteki Türk lehçelerinden kelime almamak
Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallarını kullanmamak
Dilimize girmiş olan Arapça ve Farsça sözcükleri dilimizden atmak

12.Soru

16. Yüzyıldan itibaren Türkçe edebi eserlerin söz varlığında en çok hangi dillerden alıntı yapıldığı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Farsça ve Çince

Fransızca ve Arapça

Çince ve İngilizce

Arapça ve Farsça

Çince ve İspanyolca


13.Soru

I.Soru

II.Emir

III. Sıralı

IV.Devrik

V.Ünlem

Yukarıdakilerden hangileri Anlamlarına Göre Cümleler olarak sınıflandırılır?


I. ve II.

II.,III. ve IV.

III., IV. ve V.

III. ve V.

I.,II. ve V. 


14.Soru

Türk dilinin kaynaklarıyla bilinçli bir biçimde terim türetme yoluna giden ilk Türk toplumu aşağıdakilerden hangisidir? 


Oğuzlar 
Göktürkler 
Kırgızlar
Uygurlar
Türkmenler

15.Soru

  1. Bazı sözcüklerin yanlış söylenmesi ve yazılması
  2. Bazı sözcüklere yanlış anlamlar yüklenmesi
  3. Anlatım bozuklukları
  4. Her yerde yabancı kökenli sözcüklere yer verilmesi

Türkçe'de yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri genellikle dilin bir sorunu olarak algılanmaktadır?


I, II, III

I, II, IV

I, II, III, IV

I, III, IV

I ve II


16.Soru

Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde Ahıska Türkçesi kullanılmamaktadır?


Gürcistan
Azerbaycan
Kazakistan
Kırgıstan
Slovakya

17.Soru

İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine yakın veya karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ikileme değildir?


çul çaput
kör kütük
toz toprak
allak bullak
gelin çiçek

18.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi İtalyancadan dilimize geçmiştir? 


alay

avlu 

abluka

dalyan 

efendi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyimlerin özelliklerinden biri değildir?


İki veya daha fazla sözcükten oluşur.

Gerçek anlamından uzaktır.

Mantık sınırlarında kalınır.

Bazı sözcükleri değişmezken bazıları değişir.

İlgi çekici bir anlatıma sahiptir.


20.Soru

Türkçe'nin zengin söz varlığına sahip bir dil olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Aynı coğrafyadaki farklı kültürlerle etkileşim halinde olması

Çekimli bir dil yapısı ile türeyen sözcüklere sahip olması

Küçük ve büyük ünlü uyumu gibi ses uyumlarına sahip olması

Türkçe sözlüğe göre Türkçe'de toplam 92.292 sözcüğün olması

Ayrıntıların canlı sayılabilecek imgelerle anlatılabilmesi