Türk Dili 1 Final 43. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkçenin söz varlığını doğru bir şekilde kullanmak isteyen bir birey, aşağıdakilerden hangisini yapmayacaktır?


Yazı ve konuşma dilinde Türkçe kelimeleri doğru konuşup yazdığına dikkat edecektir.
TDK sözlüğünü sıkça inceleyecektir.
Radyo ve televizyon yayınlarını yakından takip edecektir.
Bol bol kitap okuyacaktır.
Dillerin kökenleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışacaktır.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir?


Olaylar bir gün sonra sosyal medyada yer alır

Anlık ifadelerle görüşler ortaya atılır

Duyurular aynı anda binlerce kişiye ulaşır

Ses dosyaları ile konuşmalar kısa sürede paylaşılır

Görüntü dosyaları ile filmler kısa sürede paylaşılır


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin güçlü yanları ve iç zenginliği olarak değerlendirilebilecek alanlardan biri değildir?


Tarihsel Derinlik
Söz Varlığının Genişliği
İlişki ve Nezaket Sözlerinin Yoğunluğu
Türkçenin Söz Varlığına Girmiş Yabancı Kökenli Sözcükler
Atasözlerinin Çokluğu ve Anlatım Gücü

4.Soru

Sözcük öbeklerinin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Sözcük öbekleri iki ve/ya daha fazla sayıda sözcükten oluşabilir.

Sözcük öbekleri cümlede anlamı genişletme, pekiştirme, belirtme ve niteleme görevlerini yerine getiremezler.

İkiden fazla sözcükten oluşan öbeklerde iç içe geçmiş öbekler bulunabilir.

Öbekleri oluşturan sözcükler, kurallı bir biçimde bir araya gelir. 

Sözcük öbekleri, cümlede tek bir öge gibi işlev görürler.


5.Soru

Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi halk ağzından yazı diline aktarılan sözcüklere örnektir?


Ağartı - Alev, yalaz

Alaz - Süt, yoğurt, ayran gibi yiyecek ve içecekler

Çor - Yenilen bir çeşit mantar

Delecek - Zımba

Göbelek – Salgın


6.Soru

Johanson ve Csató coğrafi, genetik ve tipolojik ölçütleri esas alarak yaptığı sınıfandırmada Türk dillerini altı gruba ayırır.

Bu sınıflandırmaya göre Türkiye Türkçesi aşağıdaki gruplardan hangisinin içinde yer alır? 


Kuzeybatı (KB), Kıpçak Türkçesi

Güneydoğu (GD), Uygur Türkçesi

Güneybatı (GB), Oğuz Türkçesi

Kuzeydoğu (KD), Sibirya Türkçesi

Halaçça, Argu Türkçesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa dil ailesi içinde yer almaz?


Baltık dilleri
Latin dilleri
Slav dilleri
Kafkas dilleri
Germen dilleri

8.Soru

Aşağıda Orhun Yazıtlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Orhun Yazıtlarında sadece Çince ve Sanskritçe kullanılmıştır. II. Orhun Yazıtlarında Tibetçe dili yoğunluklu olmak üzere toplam beş dil kullanılmıştır. III. Orhun Yazıtlarında beş dil kullanılmış ancak çok az sayıda sözcüğe yer verilmiştir. IV. Orhun Yazıtlarında kullanılan dillerle başlayan etkileşim daha sonra Türk yazı dillerini de etkilemiştir. V. Orhun Yazıtlarında kullanılan dillerin sözcük dağılımı eşittir.


I, II, III
I, II, V
Yalnızca III
III, IV
Hiçbiri

9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ‘genelleşme’ yoluyla yapılmış bir sözcüktür?


vimlemek

mokasen

damper

ödül

aymak


10.Soru

"Senede bir gün de olsa gel." cümlesinde "senede bir gün" aşağıdaki kısaltma öbeklerinden hangisine örnektir? 


Bulunma öbeği 

Belirtme öbeği 

Yaklaşma öbeği 

İlgi öbeği 

Ayrılma öbeği 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Türkçesinin en çok konuşulduğu yerler arasında yer almaz?


Türkiye
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Türkmenistan
Özbekistan
İran

12.Soru

İki veya daha fazla sözcükten oluşan, anlatım gücünü artırmak için az çok mantık dışına kayan, gerçek anlamından uzak, ilgi çekici bir anlam yüküne sahip, bazı sözcükleri değişmeyip bazıları değişebilen, toplum tarafından ortaklaşa benimsenen kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir?


Deyim

Atasözü

İkileme

Mani

Birleşik söz


13.Soru

Türkçe sırasıyla köken ve yapı bakımından aşağıdaki dünya dillerinden hangileri arasında bulunmaktadır?


Altay dilleri-Bitişken diller

Ural dilleri-Bitişken diller

Hami Sami dilleri- Yalınlayan diller

Altay dilleri-Bükünlü diller

Ural dilleri-Bükünlü diller


14.Soru

Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi
birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı
düşüncede ayırma olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?


soyutlama

mecaz

kavram

istiare

söz varlığı


15.Soru

Türkçeden en fazla sözcüğün geçtiği dil aşağıdakilerden hangisidir?


Rusça

Farsça

Arapça 

Sırpça

Bulgarca


16.Soru

Deyimler ve atasözleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Atasözleri de deyimler gibi kalıplaşmış ifadelerdir.

Deyimler de atasözleri gibi yargı bildirmezler.

Deyimler amaç bakımından atasözlerinden farklıdır.

Deyimler daha çok benzetme, kıyaslama yoluyla bir durumu açıklamak; atasözleri ise bir durum veya olayı tecrübeye dayalı bir yargıya bağlamak amacıyla kullanılırlar.

Atasözlerindeki kalıplaşma deyimlere göre daha sıkıdır.


17.Soru

Bir durumu, olayı ya da varlığı tasvir etmek, açıklamak, ifade etmek amacıyla etkili anlatımından yararlanılan kalıplaşmış söz gruplarına ne ad verilir? 


mecaz 

deyim 

kavram 

atasözü 

soyutlama 


18.Soru

"Leyla ile Mecnun" hangi sözcük öbeğine örnektir?


Sayı öbeği

Ünvan öbeği

Bağlama öbeği

Tekrar öbeği

Edat öbeği


19.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kalıplaşmış bir sözcük yoktur?


Annem akşam yemeğine imambayıldı hazırladı.

Şehirlerdeki gecekondulaşma giderek büyüyor.

Televizyonu uydu kanalıyla izleyeceğiz.

Yazıcıdan bilgisayar çıktılarını aldım.

Kuruluşun, arge çalışmalarını hızlandırmalıyız.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin yanlış kullanımına sebebiyet vermez?


Kitle iletişim araçlarından televizyonun Türkçeyi yanlış kullanması
Türkçenin Arapça ve Fars kültürünün etkisi altında kalmasıyla dile geçen sözcükler
Sosyal medyada yapılan imla hataları
Dil için hazırlanmış bir sözlük kullanılması
Yalnızca ünsüz harflerle yazışma