Uluslararası Satış Yönetimi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Uluslararası pazarlara en çok bağlılık gerektiren ve yatırımlar için en çok kaynak ayrılması gereken uluslararası pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrudan yatırım

Lisans anlaşması

Ortak girişim

Franchising

Doğrudan ihracat


2.Soru

Birden fazla kültür arasında ilişki ve etkileşim ne anlama gelmektedir?


Kültürlerarasılık 

İletişim

Toplumsal yardım

Kodlama

Kaynak paylaşımı


3.Soru

1871 yılından 1951 yılına kadar tam 164 farklı şekilde tanımı yapılmış kültür kavramı aşağıdaki milletlerden hangisinden türemiştir?


Alman 

İngiliz

Amerikan

Rus

Türk


4.Soru

Hemen her kültürde satış elemanının karşılaşabileceği farklı iş yapma süreçlerine ne ad verilir?


Dil becerisi

Kültürel Uyum Becerisi

Deneyim

Öğrenme Becerileri

Araştırma becerileri


5.Soru

"Pazarlama ve satış bağlamında ......... kavramı tüketicilerin satın alma davranışından çok tüketim eğilimlerini ya da hislerini yansıtan bir kavramdır."

Yukarıdaki boşluğa uygun olan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Etnosentrizm

Nihilizm

Mistisizm

Düalizm

Absürdizm


6.Soru

Gönderilen mesaja karşı alıcının ne tür bir tepkide bulunduğunu ortaya koymaya ne denir?


Geribildirim

Bildirişim

Kodlama

Kod çözümleme

Verici


7.Soru

" Farklı kültürlerin bilgi, görgü ve edinilmiş deneyimler; düşünce biçimi, duygu ifade etme şekli, iletişim yaklaşımları ve grup oluşturma yöntemleri; kod ve sembollerle ifade edilebilen aktarımının yapılması; temel yapı taşları olarak kendine özgü bir dil, mitler, inançlar ve değerler gibi kültürel ögeler düzeyinde yaşanan etkileşim ve karşılaşmaları inceleyen bir çerçeve" ile kastedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kültür

Kültürlerarasılık

İletişim

Bilgi

Sosyoloji


8.Soru

Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı ülkelerde küresel işletmeler Ramazan ayına uygun temalı pazarlama iletişimi faaliyetleri ve bu ay içerisinde gerçekleştirilen ritüelleri dikkate alarak satış sürecini gerçekleştirmektedir. 

Yukarıdaki örnek dikkate alındığında pazarlama faaliyetlerine olan yaklaşımı değiştiren kültürel değişken aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Tutum

Din

Dil

Estetik

Teknolojik gelişmeler


9.Soru

".........orijin kültürünü devam ettiren ve yeni kültürü düşük derecede benimseyen bireylerde; ............hem orijin kültürünü hem de yeni kültürü yüksek düzeyde devam ettiren ve benimseyen bireylerde görülmektedir."

Farklı kültürle karşı karşıya kalan bireylerin kültürleşme düzeylerini sınıflamadaki uyum stratejileri yukarıdaki boşluklar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?


Asimilasyon stratejisi/Ayrılma stratejisi

Kültürel bozulma stratejisi/Asimilasyon stratejisi

Bütünleşme stratejisi/Ayrılma stratejisi

Ayrılma stratejisi/Asimilasyon stratejisi

Ayrılma stratejisi/Bütünleşme stratejisi


10.Soru

  1. Süreçle ilgili tüm detayları belirleyin.
  2. Bilimsel ve rasyonel bakış açısıyla değil kendi bakış açınızla bakın.
  3. Siyasi ve kültürel olarak avantajlı konumdaysanız tavizler isteyin.
  4. Toplumdan farklı kendi takım üyelerini oluşturun.
  5. Millî hassasiyetleri anlayın ve onları asla ihmal etmeyin.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kültürlerarası müzakerelerde etkili stratejiler ile ilgili yapılması gerekenler arasında yer alır?


Yalnız I

II-III-IV-V

I-II-V

I-V

Yalnız V


11.Soru

Adetlerin, değerlerin, kurumların ve inançların birbirleriyle ilintili olması özelliği kültürün hangi özelliğini belirler?


Kültürün paylaşılır olması

Kültürün örüntülü olması

Kültürün simgesel olması

Kültürün öğrenilir olması

Kültürün ihtiyaç karşılayıcı olması


12.Soru

İşletmelerin yurt dışı pazarlara giriş stratejilerini etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisi içsel faktörler (işletmeye özgü) kapsamında sınıflandırılabilir?


Kontrol ihtiyacı

Pazar büyüklüğü

Yasal düzenlemeler

Rekabet

Yerel pazarın koşulları


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden birisidir?


Kültür, içgüdüsel ve kalıtımsaldır.

Kültür, bireyseldir

Kültürde dil ve etkileşim yoktur

Kültür değişmez

Kültür simgeseldir


14.Soru

I.   Uluslararası deneyim

II.  Ürünün veya hizmetin doğası

III. İşletmenin amaçları

IV.  Yerel pazarın koşulları

Yukarıdakilerden hangileri işletmelerin pazara giriş stratejilerini etkileyen içsel faktörlerdendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

Kaynağın fikir veya düşüncelerinin sembolik biçime dönüştürme işlevine ne ad verilir?


Kodlama

İletişim

Kültürlerarasılık

Bilgi

Sembol


16.Soru

Paranın olmadığı dönemlerde dahi kullanılan ve bireylerarasında değişim
ilişkisinin başladığı dönemlere kadar uzanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Takas Yöntemi

Potlaç

Kişisel Satış

İletişim

Tanıtım


17.Soru

Dünya Ticaret Örgütü hangi yıl kurulmuştur?


1993

1994

1995

1996

1997


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Bir lisans anlaşması genel itibarıyla içerdiği haklardandır?

I.Teknoloji ve üretim bilgisi

II.Ürün veya tesis tasarımı

III.Pazarlama bilgisi ve süreçleri

IV.Üretim şekilleri ve kullanım talimatları


I,II,III

II,III,IV

I,III,IV

I,II,IV

I,II,III,IV


19.Soru

Merkezi Türkiye’de bulunan bir şirketin Avrupa satış ofisinde çalışmakta olan bir çalışan, o ülkenin diline hakim olmadığı için perakendeci bir işletmenin yöneticiyle konuşurken “satış ıskontosu alabilirsiniz” demek isterken yanlışlıkla ”satış promosyonu alabilirsiniz” demiştir.

Bu hata aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?


Basit Bir Dikkatsizlik

Birden Fazla Anlamlı Kelime

Deyim Kullanımı

Yüksek Bağlam

Düşük Bağlam


20.Soru

Kişisel satışın örgütlenmesi bağlamında kişisel satışın genel olarak kaç temel satış görevini yerine getirdiğini söylemek mümkündür?


8

7

6

3

2