Uluslararası Satış Yönetimi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kaynağın fikir veya düşüncelerinin sembolik biçime dönüştürme işlevine ne ad verilir?


İletişim

Kodlama

Mesaj

Gönderici

Kaynak


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Motivasyon kavramına ilişkin Kapsam Teorilerinden biri değildir?


Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı

Herzberg’in Çift Etki Teorisi

Clayton Alderfer’in ERG Teorisi

A ve B Teorisi

David Mc Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi


3.Soru

'Bu aşama iki taraf içinde deneme dönemidir. Potansiyel müşteri ile satış elemanının karşılıklı olarak birbirlerinin dürüstlüğünü ve performans kabiliyetlerini belirleme çabası içinde, araştırma ve deneme faaliyetleri yürütürler. Her iki taraf isteklerini, sorunlarını ve önceliklerini birbirlerine aktarırlar.' Bu ifade 'klasik ilişki gelişimi envanterinde' hangi aşamadan bahsetmektedir?


farkındalık

keşif

açılım

taahhüt

tasfiye


4.Soru

Motivasyon kavramıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Motivasyon, bireyin ihtiyaçlarını karşılamak ve amaçlarına ulaşmak için belli durumda davranışını yönlendirmekte rol oynamaz.

Yönetimsel anlamda, iş verimliliğinin arttırılması ve etkinliğin sağlanabilmesi açısından, motivasyon sürecine gerek yoktur.

Genel olarak motivasyon sürecinin beş aşamadan oluştuğu kabul edilmektedir.

Şirket içindeki satış çabalarını düzenlemek ve yöneltmekle sorumlu olan satış yöneticilerinin satışçıların motivasyonlarını olumlu etkilemesi için gerekli olan becerilerin hepsini bilmesi ve onları edinmesi zorunlu değildir.

Motivasyon, işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek yoluyla kişilerin kendi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak onların bu yönde gönüllü hareket etmeleri işidir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yaklaşımının fonksiyonlarından birisidir?


Etkileşim

Devinim

Reklam

Pazarlama

Dağıtım ağı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilişki gelişim süreci aşamalarından biri değildir?


Farkındalık

Keşif

Açılım

Yatırım

Taahhüt


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç çevre analiz faktörlerinden biri değildir?


Karar Alanı veya Uygulama Çevresi

Maliyetler

Yatırım Yapabilme Gücü

Sipariş Teslim Süresi

Kapasite


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satışçıların en fazla ihtiyaç duyduğu motivasyon araçları sıralamasında ilk sırada yer almaktadır?


Başarma ihtiyacı

Statü ihtiyacı 

Saygı ihtiyacı

Rutin ihtiyacı 

Teşvik ihtiyacı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanları motive etmede insan doğasına daha fazla önem veren Y Teorisinin varsayımlarından biri değildir?


Birey bir işte çalışmak, fiziksel ve zihinsel çaba harcamak ister. Bu durum oyun oynama ve dinlenme ihtiyaçları kadar doğaldır

Normal bir insan öğrenmek ister ve şartlar sağlandığı takdirde sorumluluk almayı kendisi ister.

İnsanlar yaradılışları itibariyle pasif ve tembel değildir. Böyle davranmalarının nedeninin yönetimde aranması gerekir.

Çalışanların büyük bir kısmı tarafından hayal gücü ve yaratıcılık, yetenekler sorunları çözmek için kullanılır.

Vasat bir insan sorumluluktan kaçınır, kendisine yol gösterilmesini ve yönetilmeyi ister.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık geliştirilme sürecinde yerel firma ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular dışındadır?


Pazar bilgisi

Pazarın durumu

Benzer amaç ve değerlere sahip olmak

Ortaklık kazan/kazan stratejisi üzerine kurulmalıdır

Pazar büyüklüğü


11.Soru

Yöneticinin algıladığı çevre içinde tercih ettiği alanı hangi çevre olarak ifade ederiz? 


Karar Alanı veya Uygulama Çevresi

Sosyal Çevre

Pazar Çevresi

Gerçek Dış Çevre

Algılanan Dış Çevre


12.Soru

Satış elemanının bir başkası tarafından değil de kendi kendini değerlemesi ilkesine dayanan çağdaş değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Değerleme merkezi yöntemi

360 derece değerlendirme

Özdeğerleme

Amaçlara göre yönetim

Grafik değerleme yöntemi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık geliştirme sürecinde dikkat gerektiren seçenekler arasında yer almaz?


Benzer amaç ve değerlere sahip olma

Pazar bilgisi

Pazar durumu

Bağımsız sektörlerde çalışmak

Ortaklık stratejisi 


14.Soru

Satış gücü aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır?


Üretici

Tasarımcı

Pazarlamacı

Müşteri

Müdür


15.Soru

Bir ilişkinin sürdürülmesinde gerekli olan ve başarıyı sağlayan özellik nedir?


Benzersizlik

Davranış değişikliği

Fayda

Yineleme

Güven


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde dikkate alınan temel konulardan biri değildir?


Performansın geliştirilmesi için organizasyon, yönetici, üst ve astların işbirliği içinde olmaları gerekir. 

Örgütsel hedeflerin spesifik bireysel hedeflere dönüştürülmemesine dikkat edilmelidir. 

Çalışanların adil eşit ve zamanında değerlendirilmesi gerekir.

Değerlendirilen ile değerlendiren arasında etkin bir iletişim sürecinin gerçekleştirilmesi gerekir. 

Çalışanların başarılarının tanınması ve ödüllendirilmesi gerekir. 


17.Soru

I. Temel Hedef ve Politikalar Ortaya Konulması

II. Örgütün ve Çalışanların Güçlü ve Zayıf Yönlerinin Tanımlanması

III.  Geribildirimle Çalışanların Desteklenmesi ve Motivasyonlarının Artırılması

IV. Değerlemeler İçin Zemin Seçilmesi

V. Performans Standartlarının Saptanması

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri Satış Elemanı Performans Değerlendirmesinin Aşamalarındandır?


I, IV, V

I, II, III 

II, V

I, IV

V


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satıcı ve alıcı arasındaki ilişkinin bileşenlerinden birisi değildir? 


Karşılıklılık

Etkileşim

Yineleme

Sevgi

Fayda


19.Soru

Seçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanılan değerlendirme merkezlerinin yöntemleri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Posta kutusu uygulaması

Gereksiz sorular yöneltme

Kendini ön plana çıkarma

Peşin hükümlülük

Durumsal görüşmeler


20.Soru

Müşteri ilişki yaşam eğrisinde firma ile müşterinin birbirini en iyi anladığı ancak ihtiyacın azaldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Gelişme aşaması

Başlangıç aşaması

Düşüş aşaması

Durgunluk aşaması

Olgunluk aşaması