Uluslararası Satış Yönetimi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Geleneksel kanal satış yöneticisi, aşağıdakilerden hangisine raporlama yapmakla sorumludur?


Bölge satış müdürü

Ulusal müşteri yöneticisi

Satış elemanı

Müşteri satış yöneticisi

Uluslararası müşteri yöneticisi


2.Soru

Medikal elektronik gibi endüstrilerde bir ürünün kullanıma ilişkin detayların var olduğu satış sonrası destek aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Belgeleme

Online Destek

Garanti

Bakım ve Onarım

Kullanıcı Eğitimi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmamış görüşmelerin özelliklerinden biridir?


Özel bir iş ihtiyacını karşılamak için spesifik olarak geliştirilir.

Format ve sorulan sorular, görüşmeyi yapanın takdirine bırakılır.

İleri bir planlamaya ihtiyaç duyar.

İşle ilgili olmayan kişisel özellikler rahatla sorulabilir.

Adayın nesnel özellikleri görüşme sonucunu belirler.


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eğitimin satış gücü yönetimine, müşterilere ve yöneticilere sağladığı faydalardandır? 


Satış performansında değişiklik olmaz

Müşteri ilişkisini azaltır

Zaman yönetiminde etkinlik sağlanmaz

Yöneticiye daha fazla ihtiyaç duyulur

Firma politikaları daha iyi anlaşılır


5.Soru

Maslow’un hiyerarşik olarak tanımladığı insan ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


• Güvenlik İhtiyaçları: Can ve iş güvenliği, tehlikelerden korunma,

• Fizyolojik İhtiyaçlar: Yemek yeme, su, uyku,

• Sosyal İhtiyaçlar: Gruba mensup olma, kabul edilme, dostluk,

• Kendini Gösterme İhtiyacı: Tanınma ve prestij kazanma, kendine güven duyma,

• Kendini Tamamlama İhtiyacı: Sahip olunan potansiyeli geliştirme, yaratıcılık

• Fizyolojik İhtiyaçlar: Yemek yeme, su, uyku,

• Güvenlik İhtiyaçları: Can ve iş güvenliği, tehlikelerden korunma,

• Sosyal İhtiyaçlar: Gruba mensup olma, kabul edilme, dostluk,

• Kendini Gösterme İhtiyacı: Tanınma ve prestij kazanma, kendine güven duyma,

• Kendini Tamamlama İhtiyacı: Sahip olunan potansiyeli geliştirme, yaratıcılık

• Fizyolojik İhtiyaçlar: Yemek yeme, su, uyku,

• Sosyal İhtiyaçlar: Gruba mensup olma, kabul edilme, dostluk,

• Güvenlik İhtiyaçları: Can ve iş güvenliği, tehlikelerden korunma,

• Kendini Gösterme İhtiyacı: Tanınma ve prestij kazanma, kendine güven duyma,

• Kendini Tamamlama İhtiyacı: Sahip olunan potansiyeli geliştirme, yaratıcılık

• Güvenlik İhtiyaçları: Can ve iş güvenliği, tehlikelerden korunma,

• Fizyolojik İhtiyaçlar: Yemek yeme, su, uyku,

• Kendini Gösterme İhtiyacı: Tanınma ve prestij kazanma, kendine güven duyma,

• Sosyal İhtiyaçlar: Gruba mensup olma, kabul edilme, dostluk,

• Kendini Tamamlama İhtiyacı: Sahip olunan potansiyeli geliştirme, yaratıcılık

• Fizyolojik İhtiyaçlar: Yemek yeme, su, uyku,

• Sosyal İhtiyaçlar: Gruba mensup olma, kabul edilme, dostluk,

• Güvenlik İhtiyaçları: Can ve iş güvenliği, tehlikelerden korunma,

• Kendini Tamamlama İhtiyacı: Sahip olunan potansiyeli geliştirme, yaratıcılık

• Kendini Gösterme İhtiyacı: Tanınma ve prestij kazanma, kendine güven duyma,


6.Soru

Firma bir müşteriye yönelik davranışlarının bazı yönlerini, söz konusu bireyin ihtiyaçları
ve değerlerine göre uyarlamalıdır.

Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Müşterilerle Etkileşim Kurma

Muameleyi Kişiselleştirme

Müşterileri Farklılaştırma

Müşterileri Tanılama

Deneyim Yaratma


7.Soru

Potansiyel müşteriler tarafından henüz bilinmeyen, pazara sunulan yeni ürünlerin tanıtım ve satışıyla ilgilenen satış elemanı temsil yetkisine göre hangi gruba girer?


Toptancı temsilcileri

Üretici temsilcileri

Perakendeci temsilcileri

Müşteri hizmet temsilcileri

Satış destek hizmeti


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış gücü eğitiminin konularından biri değildir?


Müşteri bilgisi

Ürün bilgisi

Beden dili bilgisi

Pazar bilgisi

İşletmeye ilişkin bilgiler


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Vroom’un beklenti teorisinin dayandığı kavramlardan biridir?


Duygusallık 

Pozitiflik

Canlılık

Kavramlılık

Araçsallık


10.Soru

Türkiye'de faaliyet gösteren bir Amerikan şirketi için, uluslararası satış gücü tedariği kapsamında üçüncü ülke vatandaşları kimlerdir?


Amerikalılar

Türkler 

Amerika'da yaşayan Türkler

Türkiye'de yaşayan Amerikalılar

İngilizler


11.Soru

Firmanın belirli bir zaman diliminde, belirli bir pazarda satabileceği en yüksek satış hacmini ifade eden satış potansiyeli basit olarak nasıl hesaplanır?


Satış Potansiyeli = Pazar Payı - Pazar Potansiyeli

Satış Potansiyeli = Pazar Payı x Pazar Potansiyeli

Satış Potansiyeli = Pazar Payı + Pazar Potansiyeli

Satış Potansiyeli = Pazar Payı / Pazar Potansiyeli

Satış Potansiyeli = Pazar Potansiyeli - Pazar Payı


12.Soru

"İlişkinin düzeyine bağlı olarak satış elemanı ve müşteri birbirleri ile etkileşimleri sonucu elde ettikleri bilgiler doğrultusunda satış elemanının her müşteriye farklı değer sunacak şekilde davranış geliştirmesi, müşterinin de ürün satın alımında davranış geliştirmesi gerekmektedir." Bu ifade müşteri satıcı ilişkilerinde hangi özelliği açıklamaktadır?


Etkileşim

Benzersizlik

Karşılıklılık

Yineleme

Davranış değişikliği


13.Soru

Aşağıda verilen satış elemanının müşteri değeri oluşturabilmesi için gerekli olan 4 aşamalı sürecin basamaklarından hangisi yanlıştır?


Müşterileri tanılama

Kendini tanıtma

Farklılaştırma

Etkileşim kurma

Kişiselleştirme


14.Soru

Satış yönetiminde firma dış çevre analizini gerçekleştirirken kaç farklı çevre tanımlamasını dikkate almalıdır?


8

6

5

4

3


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zaman serisi analizlerine dayanan yöntemlerden biridir?


En küçük kareler yöntemi

Trend yöntemi

Regresyon yöntemi,

Korelasyon yöntemi

Simülasyon yöntemi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazar temelli örgütlenme yaklaşımının dezavantajlarından biridir?


Genel yaklaşımlar

Ölçek ekonomisi konuları

Koordinasyon çabaları

Eşit olmayan bölge

Tekrarlayan satış çabası


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik pazarlama planının ilk aşamasıdır?


Tedarik planı yapılması

Lojistik ağın sağlanması

Firma amaçlarının belirlenmesi

Hammadde alımının planlanması

Diğer rakip firmaların belirlenmesi


18.Soru

Satış yönetimi, finansal ve finansal olmayan ödülleri kapsayan bir ödüllendirme planı hazırlamalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkin bir ödüllendirme planının özellikleri arasında sayılamaz?


Ödüllendirme planı sade olmalı, karmaşık, anlaşılması zor olmamalıdır. Anlaşılması zor, karmaşık bir ödüllendirme planının anlaşılması için satışçının çok çaba ve zaman harcaması gerekebilir. Bu durum belki de satışçının motivasyonunun kaybolmasına neden olabilecektir.

Ödüllendirme planında istisnalar maksimum düzeyde tutulmalıdır. Bu, satışçıların planı kolay anlamalarını sağlayacak; aynı zamanda yönetimin kendilerini zorlaması dolayısıyla daha da hırslı çalışmalarını sağlayacaktır.

Ödüllendirme planı adil olmalıdır. Plan, başarılı, performansı yüksek satışçıya hak ettiği ücreti sağlamalıdır. Başarısız satışçıyı da başarılıdan ayırmalıdır. Aksi takdirde başarılı satışçı işletmeden ayrılacak; işletme başarı düzeyi düşük satışçılarla çalışmak zorunda kalabilecektir

Etkin ödüllendirme planı, satışçıyı motive etmelidir. Ödülün, her çalışan gibi satışçı için de önemli bir motivasyon aracı olduğu unutulmamalıdır. Ancak ödülün ek yararlar yönünün de motivasyonda önemli bir araç olduğu dikkate alınmalıdır.

Etkin bir ödüllendirme planı, satışçıya, gelirinde istikrarlı bir düzeyi sağlamalıdır. Örneğin performansa dayalı ücretine temel olan bir geliri elde ettiği büyük bir müşteriyi kendisi dışında nedenlerle kaybeden, bu nedenle de önemli gelir kaybına uğrayan bir satışçıya işletme bu kaybını telafi edecek bir müşteri/müşteri grubu sağlamalıdır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel değerlendirme yöntemlerinden birisidir?


Değerleme Merkezî Yöntemi

Amaçlara göre yönetim 

Özdeğerleme 

Karşılaştırma yöntemi 

360 derece değerlendirme 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satışçıların en fazla ihtiyaç duydukları motivasyon araçlarından biri değildir? 


Teşvik ihtiyacı

Statü ihtiyacı

Dürüstlük ihtiyacı

Başarma ihtiyacı

Var olma ihtiyacı