Uluslararası Satış Yönetimi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Uluslararası satış gücünde yer alan satışçıların farklı kültürel geçmişleri, standart bir kurala uymayacak farklı ihtiyaç, değer ve istekleri vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, kültürle ilgili olarak saptanan altı adet iki kutuplu kültürel farklılıktan biri değildir?


Evrensellik - Belli Bir Topluluğa Bağlılık

Özgünlük - Yayılım

Patriyarka - Devletçilik

Kazanılmış Statü - Verilen Statü

İçsel Yönelim - Dışsal Yönelim


2.Soru

"En genel şekliyle ............ bir firmanın kendi değerini artırmak üzere her müşteriyi firma için daha değerli kılmak amacıyla, müşteriler ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve her birine gittikçe daha büyük değer sunmak için müşteriyi firma için daha değerli kılmak amacıyla, müşteriyle gittikçe daha yakın temas kurabilecek şekilde tasarlanmış bir dizi iş uygulamasıdır." Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


MYİ

PTT

CRM

MİY

MEY


3.Soru

I- Konuşmadaki ses özellikleri, ne söylendiğinden çok nasıl söylendiği ile ilgilenmektedir.

II- Alçak sesle konuşan insanlar güçlü ve hırçın sayılırlar.

III- Dinleyiciler bir yargıya ulaşmada mesajın içeriğinden çok ses tonuna güvenir.

IV- Sesteki ton değişimleri, yeterlilik ve sosyallik algılarını arttırmaktadır.

Sözsüz iletişimle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I-III ve IV

I-II-III-IV

I-II-III

II ve III

Yalnızca I


4.Soru

Faaliyette bulunulacak uluslararası pazara firmanın kendi ülkesinden transfer ettiği satış elemanları ve yöneticiler hangi sınıfa dahildir? 


Yabancılar

Yerel halk

Birinci ülke vatandaşları

İkinci ülke vatandaşları

Üçüncü ülke vatandaşları


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi motivasyon süreci aşamalarından biri değildir?


Gereksinim

Uyarılma

Şekil verme

Davranış

Performans ve ödüller


6.Soru

Belirli bir dönemde yapılacak satışların değer veya fiziksel birim olarak önceden saptanmasına ne ad verilir?


Satış planlaması

Pazar payı

Satış tahmini

Pazar potansiyeli

Satış potansiyeli


7.Soru

Dolaylı ihracat biçimlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?


Toptancılar ve Perakendeciler

İhracat Satış Şubesi

İhracat Bölümü

Ticaret Firmaları

Kataloglar ve Telepazarlama


8.Soru

'Müşteriyle ilişki kurmaya çalışan bir satış elemanı farklı etkileşimlere katılmaya, farklı geçmişleri hatırlamaya ve farklı müşterilere yönelik farklı davranışlarda bulunmaya hazırlıklı olmalıdır.' Bu durum satış yönetimi ve müşteri açısından satıcı ve alıcı ilişkisi değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangi faktörün göstergesidir?


etkileşim

benzersizlik

davranış değişikliği

güven

yineleme


9.Soru

Satış elemanı seçme sürecinde yapılan hata sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisi gerçekleşmesi beklenen bir durumu ifade etmektedir?


Satış aktivitelerinde performans artar.

Üst yönetim satış gücünü denetlemek için gereğinden az zaman harcar.

Müşterilerle uzun dönemli ilişkiler kurmada deneyim artar.

Satış gücünün toplam performansı optimal düzeye ulaşır.

Yüksek iş gücü devir oranı ile birlikte işe alım seçim ve süreci tekrarlanır.


10.Soru

Ürün uzmanlarının telefon desteği sunarak tüketicilerin ürünleri daha verimli kullanmalarına yardım etmek, tüketiciye sağlanması gereken desteklerden hangisini açıklamaktadır?


Kullanıcı eğitimi

Belgeleme

Bakım ve onarım

Online destek

Güncelleme


11.Soru

İletişim kanalları veya yüz yüze iletişim ile alıcıya gönderilen mesaj alıcı tarafından
alınır ve yorumlanmaya çalışılır. Bu süreç nasıl tanımlanır?


İletişim kanalı

Kodlama

Gönderici

Kod açma

Alıcı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış cirolarını etkileyen uygulamaları incelemekten sorumlu satış gücü birimidir?


Müşteri satış yöneticisi

Geleneksel kanal satış yöneticisi

Bölge satış müdürü

Satış elemanı

Bölge müdürü


13.Soru

Adayların farklı değer ve tutumlarını ölçmek için dizayn edilen ve eğitim ve kariyeri konusunda güçlü bulgular elde edilmesini sağlayan testlere ne ad verilir?


Yetenek testleri 

Bilgi testleri

Zeka testleri

Fiziksel güç testleri

İlgi testleri


14.Soru

Satış gücü analizinin ilk adımı hangi aşamadan yararlanılmaktadır? 


Çevre analizinden (SWOT) 

Şirkret

Para

Ekonomi

Döviz


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin satış elemanı ihtiyacı duyacağı nedenlerden birisi değildir?


Satış gücünün yeni oluşturulması

Satış elemanın ayrılması ya da işten çıkarılması

Satış elemanın emekliye ayrılması

İşletmenin faaliyetlerini daraltması

İş hacminin artması, yeni pazarlara girilmesi dolayısıyla satış elemanına olan ihtiyacın artması.


16.Soru

1970’lerde firma ürünlerini müşteriye satmak için kullandığı satış yaklaşımı hangisine dayalıdır?


Etkileme

Kandırma

İkna

Dayatma

İndirim


17.Soru

Uluslararası satışlarda firmalar kendi ülkelerinde olduğu kadar ekonomik önlemler, ithal yasakları, kotalar vb. konular için aşağıdaki çevrelerden hangisini kontrol etmek zorundadır?


Sosyal /kültürel çevre

Politik / yasal çevre

Ekonomik çevre

Teknolojik çevre

Coğrafi çevre


18.Soru

Kültürler arası sözlü iletişim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Uluslararası satış yönetimi için dil kullanımı önemli değildir.

Yanlış anlamaları önlemek için bazen tercümana gerek olabilir.

Düşük bağlam dolaylı anlatım içerir.

Yüksek bağlam doğrudan anlatım içerir.

Deyim kullanımı çok sıkıntılı bir durum değildir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış eğitim sürecinin adımlarından biri değildir?


Eğitim ihtiyaçlarını değerlendirme

Eğitim amaçlarını belirleme

Eğitim alternatiflerinin değerlendirilmesi

Eğitim programını uygulama

Eğitim programını genelleme


20.Soru

Yaratıcılık, Maslow'un hiyerarşik olarak tanımladığı ihtiyaçlardan hangisidir?


Fizyolojik ihtiyaç

Güvenlik ihtiyacı 

Sosyal ihtiyacı 

Kendini gösterme ihtiyacı 

Kendini tamamlama ihtiyacı